Strålningsmätningar

Strålningsmätningar är nödvändiga på många olika platser och av många olika anledningar. Kraven på strålningsmätare och mätsystem beskrivs närmare i direktiv ST 1.9.

Man måste dock alltid säkerställa att mätaren som används är lämplig för den strålning som ska mätas, att den är vederbörligt kalibrerad och att mätresultatet är tillräckligt tillförlitligt för ändamålet.

Strålningsmätningar utförs bland annat för dosövervakningen av arbetsförhållanden och arbetstagare, i verksamhet som medför exponering för kosmisk strålning samt vid kvalitetssäkringen av användning av strålning inom hälso- och sjukvården och vid fastställandet av patientdoser. Förutom strålningsmätningar använder man även kalkylmässiga metoder vid fastställandet av strålningsexponering.

 

Var och när behövs mätningar?

Mätaren som används i strålningsmätningar ska vara lämplig för den strålning som ska mätas. Därtill ska man försäkra att mätresultatet är tillräckligt tillförlitligt för ändamålet.

Krav på mätare

Strålningsmätare ska vara ändamålsenligt kalibrerade. Vid val av mätare ska man säkerställa att mätaren kan användas för att mäta den ifrågavarande strålkvaliteten och dosraten.

Godkännanden i anslutning till mätningar

Godkännandet för dosimetritjänsten och för de mätmetoder som används för dosövervakningen ska ansöka skriftligt hos Strålsäkerhetscentralen.

Mätnormalverksamhet

Strålsäkerhetscentralens uppgift är att upprätthålla nationella mätnormaler med vilka man säkerställer strålningsmätningarnas tillförlitlighet.

STUK:s avgiftsbelagda tjänster

STUK fungerar som nationellt mätnormallaboratorium för joniserande strålning. STUK upprätthåller mätnormaler för strålningens dosstorheter och utför kalibreringar, bestrålningar, mätningar och testningar som tjänster. Med anknytning till icke-joniserande strålning erbjuds dessutom tjänster som berör kalibrering och test av mätare, mätningar eller undersökningar, samt utvärdering av strålsäkerheten beträffande användning av strålning.

PCXMC

PCXMC is a Monte Carlo computer program for calculating patients' organ doses and effective doses in medical x-ray examinations (radiography and fluoroscopy).