Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Uppföljning av strålningsexponeringen

Uppföljning av strålningsexponeringen

Uppföljning av strålningsexponeringen indelas i övervakning av exponeringsförhållanden och individuell dosövervakning. Med övervakning av exponeringsförhållandena säkerställs en trygg arbetsmiljö, medan individuell dosövervakning avser mätandet och fastställandet av den externa och interna strålningsdosen som orsakats en enskild arbetstagare.

Övervakning av exponeringsförhållandena

Övervakning av exponeringsförhållandena ska ordnas på alla arbetsplatser där strålkällor används eller arbetstagarna annars utsätts för strålning. Genom övervakning av exponeringsförhållandena strävar man efter att upptäcka förändringar i arbetsmiljön och uppskatta vilken effekt de har på strålningsexponeringen. Genom att övervaka exponeringsförhållandena kan man därmed upptäcka oförutsedda avvikelser i de faktorer som påverkar arbetstagarnas strålningsexponering. Övervakning av exponeringsförhållandena omfattar mätning av dosraten för extern strålning och kontaminationsmätningar i arbetsmiljön samt observation för att säkerställa att säkerhetsanordningarna fungerar som de ska.

Resultaten från övervakningen av strålningsförhållandena kan användas för att utreda om det finns behov av individuell dosövervakning. Utifrån övervakningen av exponeringsförhållandena ska man också kunna verifiera att strålningsarbetarna är korrekt klassificerade i kategorierna A och B. Arbetstagarnas strålningsexponering ska vid behov kunna bestämmas utifrån kontrollmätningar av exponeringsförhållandena, till exempel vid strålningsexponering på grund av en strålsäkerhetsincident, då en dosimeter gått sönder eller om den individuella dosbestämningen misstänks vara felaktig.

Individuell dosövervakning

För strålningsarbetare i kategori A ska individuell dosövervakning ordnas. Ofta är det ändamålsenligt att även ordna dosövervakning för strålningsarbetare i kategori B. Övervakningsperioden för arbetstagare i kategori A är högst en månad. Klassificeringen av strålningsarbetare i olika kategorier beskrivs närmare i statsrådets förordning om joniserande strålning.

Individuell dosövervakning ska utgå från individuella mätningar utförda av en godkänd dosimetritjänst, och dosimetern som används för dosövervakningen ska användas av endast en arbetstagare.  Användning av en gruppdosimeter räknas därmed inte som dosövervakning. Resultaten från dosövervakningen lagras i dosregistret för arbetstagare som upprätthålls av Strålsäkerhetscentralen.

Strålsäkerhetscentralen har godkänt fem dosimetritjänster. Godkända dosimetritjänster är Doseco Oy och Strålsäkerhetscentralens avdelning för miljöövervakning av strålning. Dessutom har både Teollisuuden Voima Oyj och Fortum Power and Heat Oy egna dosimetritjänster vid sina kärnkraftverk i Olkiluoto och Lovisa.

Kontaktuppgifter

Dosregister
Telefon 09 759 88 247