Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

I dosregistret lagras information om alla arbetstagare som omfattats av dosövervakningen. Uppgifterna används bland annat för att säkerställa strålningsarbetarens hälsa och strålsäkerhet. Från dosregistret utlämnas information endast till personer som har rätt att få informationen, som till exempel arbetstagaren själv, den strålsäkerhetsansvarige eller en kontaktperson som utsetts för att ta hand om dosövervakningsärenden.

I dosregistret lagras information om alla arbetstagare som omfattats av personlig dosövervakning. Resultaten från övervakningen av exponeringsförhållandena (till exempel doser som fastställts från gruppdosimetrar) lagras inte i registret. Uppgifterna lagras i registret tills arbetstagaren har (eller skulle ha) fyllt 75 år, men dock inte mindre än 30 år efter att strålningsarbetet avslutats. För forskningsändamål kan uppgifterna sparas även längre.

Exponeringsförhållandena för de personer som utsätts för strålning beskrivs i dosregistret bland annat genom yrkesbransch, strålkälla och arbetsuppgift. Förkortningarna som används listas i dosregistrets kodförteckning.

Dosregistrets extranet-tjänst

Via dosregistrets extranet-tjänst kan man sköta bland annat granskande av årssammanfattningar, utredningar gällande avvikande doser och beställning av dokument.

Strålsäkerhetsansvariga och den av verksamhetsutövaren utsedda person som har hand om dosregisterärenden samt den läkare som bär ansvaret för övervakning av hälsotillståndet av arbetstagare i kategori A har möjlighet att få användarrättigheter till dosregistrets extranet-tjänst. Man ansöker om användarrätt hos Strålsäkerhetscentralen.

Hämtning av uppgifter från registret

Från dosregistret utlämnas information endast till personer som har rätt att få informationen. Uppgifterna kan beställas av arbetstagaren själv samt av verksamhetsutövaren och arbetsgivaren för en extern arbetstagare för att klassificera en strålningsarbetare eller följa upp arbetstagarens exponering i ett senare skede. Dessutom lämnas uppgifter ut till en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning för uppföljning av arbetstagarens hälsotillstånd.

Arbetstagarens dosrapport och dosövervakningsdokument beställs med hjälp av beställningsblanketten eller via dosregistrets extranet-tjänst. För dokumenten uppbärs en avgift enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning (1277/2022). I extranet-tjänsten kan man också kostnadsfritt skriva ut en inofficiell kopia av arbetstagarens dosrapport. Dosövervakningsdokumentet är ett officiellt dokument som man inte kan skriva ut själv.

Varje arbetsgivare eller verksamhetsutövare har möjlighet att årligen få ett sammandrag av stråldoserna för de arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren/verksamhetsutövaren. Sammandraget skickas via dosregistrets extranet-tjänst eller på separat begäran på annat sätt. Arbetsgivaren eller verksamhetsutövaren ska se till att också arbetstagaren får information om sina egna doser.

Arbetstagarens dosrapport och dosövervakningsdokument

Arbetstagarens dosrapport används till exempel för att meddela dosuppgifter till den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet. I arbetstagarens dosrapport finns all dosinformation om arbetstagaren som lagrats i dosregistret.

I dosövervakningsdokumentet finns uppgifter om arbetstagarens doser under de senaste fem åren. Dokumentet är skrivet på engelska. Dosövervakningsdokumentet bildar tillsammans med ett intyg av den läkare som är ansvarig för övervakningen av hälsotillståndet ett så kallat dospass som behövs vid strålningsarbete utomlands.