Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning

Verksamhetsutövaren kan överlåta ansvaret för praktiska ärenden med anknytning till strålsäkerhet till en ansvarig föreståndare eller någon annan utnämnd person. Detta minskar dock inte verksamhetsutövarens ansvar för att krav enligt strålningslagstiftningen följs.

Verksamhetsutövarens allmänna ombesörjnings- och informationsplikt stadgas i kapitel 4 i strålskyddslagen. Enligt denna är verksamhetsutövaren skyldig att

  • sörja för att verksamheten ordnas så att den uppfyller kraven i denna lag och att risken för händelser som leder till en avvikande exponering för strålning förhindras tillräckligt effektivt,
  • sörja för att han i frågor som gäller verksamhetens säkerhet förfogar över sådan sakkunskap som verksamhetens art och omfattning kräver,
  • då han överlåter en strålkälla i samband med överlåtelsen lämna mottagaren de upplysningar som han har och som är av betydelse med tanke på säkerheten vid användningen av strålning.

För att uppfylla ovan nämnda skyldigheter ska verksamhetsutövaren sörja bland annat för att

  • det finns ett gällande säkerhetstillstånd för användning av strålning om inte verksamheten är befriad från kravet på säkerhetstillstånd,
  • det utsetts en person som uppfyller behörighetskraven till den föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning och på vederbörligt sätt definierats hans eller hennes uppgifter och ansvar,
  • användarorganisationen ordnats så att den med beaktande av verksamhetens innehåll och omfattning är ändamålsenlig och fungerade,
  • riskerna i anslutning till verksamheten har identifierats och risken för avvikande strålningsexponering har minimerats,
  • strålkällorna är med skyddsarrangemang skyddade mot skador, försvinnande eller lagstridig användning,
  • radioaktivt avfall som uppstår i verksamheten ombesörjs på vederbörligt sätt och onödiga strålkällor tas ur bruk på ett säkert sätt,
  • i verksamhetssätten framhävs säkerheten och säkerhetskulturen på arbetsplatsen är god.

Verksamhetsutövarens ansvar beskrivs närmare i Strålsäkerhetscentralens direktiv ST 1.6 och ST 1.8.

Dela denna sida

Annanstans på nätet Annanstans på nätet

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246