Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning

Verksamhetsutövare är ansvarig för strålsäkerheten i sin verksamhet. Detta ansvar kan inte överföras på någon annan. Det att en strålsäkerhetsansvarig eller annan ansvarsperson har utsetts för verksamheten eller att experter anlitas, minskar inte på skyldigheterna för verksamhetsutövaren.

Verksamhetsutövarens skyldigheter stadgas i 5 kap. i strålsäkerhetslagen. Enligt det är verksamhetsutövaren skyldig att

  • organisera sin verksamhet så att den uppfyller alla de krav som föreskrivs i strålsäkerhetslagen och så att det vidtagits tillräckliga åtgärder för att förhindra strålsäkerhetsincidenter
  • se till att den har tillgång till den sakkunskap som verksamheten kräver med hänsyn till dess karaktär och omfattning samt tillräckliga resurser för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett tryggt sätt
  • se till att dokument gällande strålningsverksamhetens säkerhet förvaras så länge som det är nödvändigt för att säkerställa strålsäkerheten.

För att fullgöra ovan nämnda skyldigheter ska verksamhetsutövaren bland annat se till att

  • det finns ett gällande säkerhetstillstånd för användning av strålning om inte verksamheten är befriad från säkerhetstillstånd
  • det till hjälp vid genomförandet av strålsäkerheten har utsetts en strålsäkerhetsansvarig som har tillräcklig behörighet för att utöva de angivna uppdragen
  • man som stöd för planeringen av arbetstagarnas och allmänhetens strålskydd anlitar en strålsäkerhetsexpert och att man i fråga om medicinsk exponering dessutom anlitar en sakkunnig i medicinsk fysik för planering och optimering av patientexponeringen
  • de arbetstagare som deltar i strålningsverksamheten har tillräcklig utbildning och introduktion i arbetet och att arbetstagarna ges tillräcklig och regelbunden fortbildning
  • man i ledningssystemet för strålningsverksamheten har definierat uppdragen med betydelse för strålsäkerheten, ansvarsfördelningen och informationsgången inom organisationen
  • det har upprättats en säkerhetsbedömning av strålningsverksamheten, i vilken man identifierar eventuella strålsäkerhetsincidenter, bedömer exponeringen som verksamheten ger upphov till, beskriver åtgärder för att förebygga strålsäkerhetsincidenter och presenterar klassificeringen av strålningsverksamheterna
  • verksamhetssätten betonar säkerhet och säkerhetskulturen på arbetsplatsen är bra.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246