Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Ansvarig föreståndare

Vid ansökan om säkerhetstillstånd utser verksamhetsutövaren en strålsäkerhetsansvarig (STV) som STUK godkänner i samband med beviljande av säkerhetstillstånd. Vid byte av strålsäkerhetsansvarig söks ändring av säkerhetstillstånd på förhand.

Behörighet som strålsäkerhetsansvarig

Behörighet att utföra uppdraget som strålsäkerhetsansvarig beror på strålningens användningsändamål. Behörighet kan förvärvas genom att delta i en utbildning som anordnas av en utbildningsorganisation som godkänts av Strålsäkerhetscentralen och ett behörighetsförhör i anslutning till utbildningen samt genom att skaffa tillräcklig arbetserfarenhet inom en lämplig bransch. Behörighetskrav för strålsäkerhetsansvarig beskrivs närmare i social- och hälsoministeriets förordning om joniserande strålning.

Vid byte av strålsäkerhetsansvarig ska Strålsäkerhetscentralen företes en kopia av behörighetsintyget.

Den strålsäkerhetsansvariges ställning och uppgifter

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren utse en strålsäkerhetsansvarig och vid behov en ersättare för denne. Den har till uppgift att hjälpa verksamhetsutövaren genomföra strålskyddet.

Verksamhetsutövaren ska se till att den strålsäkerhetsansvarige har tillräcklig behörighet att sköta sina uppgifter.

Vid behov kan verksamhetsutövaren utse andra personer utöver den strålsäkerhetsansvarige till platsen där strålningen används för att säkerställa säkerheten. Detta kan behövas när verksamheten är omfattande eller bedrivs vid flera användningsplatser. Arbetsuppgifter som är viktiga ur strålsäkerhetssynvinkel och för skyddsarrangemangen samt ansvarsfördelning och kommunikation fastställs i ledningssystemet.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246