Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Arbetstagarens ansvar

En arbetstagare i strålningsarbete ska ombesörja sin egen och andras säkerhet och i sitt arbete följa bestämmelserna i strålningslagstiftningen samt de anvisningar som ges av verksamhetsutövaren och den strålsäkerhetsansvarige.

Arbetstagaren ansvarar för att

  • använda nödvändig strålskyddsutrustning,
  • delta i övervakning av hälsotillståndet och strålningsexponering enligt överenskommelse,
  • se till sin yrkeskunnighet och delta i fortbildning om strålskydd,
  • underrätta verksamhetsutövaren eller den strålsäkerhetsansvarige om sådana funktioner som strider mot lagen, förordningar eller föreskrifter, missförhållanden och fel i apparater som äventyrar strålsäkerheten som han eller hon fått vetskap om.

Behovet av skydd under graviditet och amning ska understrykas till arbetstagare i fertil ålder i strålningsarbete. Detta är nödvändigt i synnerhet i sådana arbetsuppgifter som medför risk för avvikande händelser som leder till strålningsexponering.

Strålningsarbetare i kategori A ska efter konstaterandet av en graviditet meddela om graviditeten till den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet och till verksamhetsutövaren för att skydda fostret och omorganisera arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna ska ordnas på ett sådant sätt att fostrets ekvivalentdos hålls så låg som det i praktiken är möjligt och så att ekvivalentdosen åtminstone under den återstående graviditeten inte överskrider värdet 1 millisievert (mSv). En arbetstagare som är gravid kan inte vara strålningsarbetare i kategori A.

När en arbetstagare meddelat att hon ammar, får hon inte hållas i ett arbete där kroppen utsätts för radioaktiva ämnen.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246