Ansvarsfördelning vid strålningsverksamhet inom hälso- och sjukvården

Enligt strålskyddslagen ska läkaren bedöma berättigandet av en åtgärd som medför exponering för strålning med beaktande av syftet med åtgärden och egenskaper hos den person som utsätts för åtgärden.

Den behandlande läkaren bedömer först berättigandet

Berättigandet bedöms först av den läkare som behandlar patienten och som ska ha grundläggande kunskaper om de effekter som strålning har på hälsan och om patientens strålningsexponering vid olika åtgärder. Läkaren ska i mån av möjlighet också skaffa fram väsentlig information om patientens tidigare undersökningar.

Vid övervägande av berättigandet av en undersökning är det bra att ta hjälp av till exempel nationella eller internationella rekommendationer om remittering samt information om typiska strålningsdoser i undersökningar. Vid behov kan läkaren konsultera en specialist inom området i fråga. Eventuella alternativa undersökningsmetoder, till exempel ultraljud, magnetisk resonanstomografi och andra undersökningar där exponeringen för strålning är mindre, ska beaktas. Särskilt noga ska man överväga berättigandet av en undersökning på ett barn, en ung vuxen eller en kvinna som är gravid. Också behovet av rutinundersökningar ska noga övervägas.

Den för åtgärden ansvariga läkaren säkerställer berättigandet och optimeringen

Den läkare som ansvarar för en åtgärd vilken medför exponering för strålning är skyldig att försäkra sig om åtgärdens berättigande och dess optimering. Den ansvariga läkaren är oftast specialist inom radiologi eller nukleärmedicin. Till exempel i operationssal, vid gastroenterologiska ingrepp och kardiologi kan den ansvariga läkaren vara en specialist inom ifrågavarande område som har tillräckliga kunskaper om strålskydd.

Läkaren som ansvarar för en undersökning kan vid behov diskutera berättigandet med den behandlande läkaren, byta undersökning eller vägra undersökningen. Om undersökningen vägras ska detta och orsakerna till detta alltid antecknas i journalhandlingarna och den remitterande enheten samt patienten ska informeras om detta.

Patienten ska informeras om för- och nackdelarna med undersökningen

Patienten ska på ett öppet och uppriktigt sätt ges upplysningar om en undersökning som planeras för honom eller henne och som medför exponering för strålning samt om alternativa undersökningar, så att patienten kan antingen godkänna undersökningen eller vägra ta emot den (lag om patientens ställning och rättigheter).

När upplysningar ges är det viktigt att beakta patientens utgångspunkter och man får inte orsaka onödig rädsla. Det naturliga är att informationen i första hand ges av den behandlande läkaren när denne överväger undersökningens berättigande. Skötaren eller läkaren vid enheten för bilddiagnostik kan vid behov ge patienten ytterligare information.

Röntgensjuksköterskan kontrollerar apparaterna och skärmningen

Innan strålning riktas mot en människa är den person som vidtar åtgärden, i praktiken oftast röntgensjuksköterskan, skyldig att säkerställa särskilt att

  • strålkällans varnings- och skärmningssystem är i skick och att den utrustning som ska användas fungerar oklanderligt,
  • patienten är skyddad på behörigt sätt och att exponeringen för strålning är begränsad till de kroppsdelar mot vilka strålningen avses riktas, och att
  • det radioaktiva ämne som ges patienten är kontrollerat på behörigt sätt.

Ansvaren definieras i föreskrifter och anvisningar

I kapitel 10 i strålskyddslagen fastställs ansvarsfördelningen vid utförande av ett medicinsk ingrepp som medför exponering för joniserande strålning. I social- och hälsovårdsministeriets förordning om medicinsk användning av strålning (423/2000) stadgas behörighetskraven för den remitterande läkaren, den läkare som bär ansvaret för åtgärden och den person som utför åtgärden. I direktiv ST 1.7 anges kraven på grundutbildning, specialiseringsutbildning och fortbildning inom strålskyddsutbildning för personal som deltar i användning av strålning inom hälso- och sjukvården.

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246