Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Enligt strålskyddslagen (592/1991) ansvarar verksamhetsutövaren för säkerheten vid användning av strålning.

Ansvaret som åligger verksamhetsutövaren är till sin natur ett juridiskt och administrativt ansvar. Detta betyder att verksamhetsutövaren bland annat är skyldig att se till att man har rätt personer på rätt ställen i strålningsarbete och att behörigheterna har fastställts på vederbörligt sätt. Också krav på till exempel avhjälpande av missförhållanden eller ersättande av skador som åsamkats vid användning av strålning riktas till verksamhetsutövaren.

Vem är verksamhetsutövaren?

Verksamhetsutövaren är en innehavare av säkerhetstillstånd, rörelseidkare eller yrkesutövare, företag, sammanslutning, stiftelse eller inrättning som i sin verksamhet använder strålkällor, eller annan arbetsgivare eller näringsidkare som utövar strålningsverksamhet.

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning

Verksamhetsutövaren kan överlåta ansvaret för praktiska ärenden med anknytning till strålsäkerhet till en ansvarig föreståndare eller någon annan utnämnd person. Detta minskar dock inte verksamhetsutövarens ansvar för att krav enligt strålningslagstiftningen följs.

Ansvarig föreståndare

Vid ansökan om säkerhetstillstånd utser verksamhetsutövaren en ansvarig föreståndare för vem man ansöker om STUKs godkännande. Godkännande ansöks även vid byte av den ansvariga föreståndaren. Den ansvariga föreståndaren har en nyckelposition i fråga om säkerställande av strålsäkerheten.

Ansvarsfördelning vid strålningsverksamhet inom hälso- och sjukvården

Enligt strålskyddslagen ska läkaren bedöma berättigandet av en åtgärd som medför exponering för strålning med beaktande av syftet med åtgärden och egenskaper hos den person som utsätts för åtgärden.

Arbetstagarens ansvar

En arbetstagare i strålningsarbete ska ombesörja sin egen och andras säkerhet och i sitt arbete följa bestämmelserna i strålningslagstiftningen samt de anvisningar som ges av verksamhetsutövaren och föreståndaren med ansvar för strålsäkerhet.

Annanstans på nätet Annanstans på nätet