Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Övervakning av screeningundersökningar som medför exponering för strålning

Övervakning av screeningundersökningar som medför exponering för strålning

För användning av strålning i screeningundersökningar måste man ha ett säkerhetstillstånd. Screeningundersökningar enligt det nationella screeningprogrammet har bedömts vara berättigade.

I SHMs förordning om medicinsk användning av strålning (423/2000) och statsrådets förordning om screening (339/2011) utfärdas bestämmelser om screening som medför exponering för joniserande strålning. STUK övervakar användningen av strålning i screening.

Den som ordnar screening ska för sådan screening som medför exponering för strålning inhämta Strålsäkerhetscentralens utlåtande om användning av strålning. Om den som ordnar screening bedömer att screening är berättigad, ska den innan screeningen inleds lämna in en bedömning av den screening som medför exponering för strålning till Institutet för hälsa och välfärd (THL) för granskning. THL ger inom tre månader anordnaren ett utlåtande om huruvida den nytta för folkhälsan som uppnås med screeningen är större än de totala skador som den orsakar.

THL och Finlands Cancerregister har utfärdat anvisningar om utlämnande av uppgifter om screening till Massundersökningsregistret som är en avdelning i Finlands Cancerregister.