Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Övervakning av konsumtionsvaror som innehåller strålkällor

Övervakning av konsumtionsvaror som innehåller strålkällor

I brandvarnare och vissa andra konsumtionsvaror kan små mängder radioaktiva ämnen användas. Strålsäkerhetscentralen övervakar handeln med sådana konsumtionsvaror och produkternas strålsäkerhet. Dessutom övervakas brandvarnarnas tekniska överensstämmelse med kraven av Tukes.

I Strålsäkerhetscentralens marknadsövervakning ligger fokus på produkter som vanligtvis inte inspekteras på de platser där de används. Sådana produkter på marknaden är i synnerhet konsumtionsvaror som innehåller ett radioaktivt ämne. STUK samarbetar i övervakningen av konsumtionsvaror vid behov med Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och med Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Brandvarnare som finns på marknaden övervakas av Tukes. Tukes övervakar att brandvarnare uppfyller de krav som ges i räddningslagstiftningen och bestämmelserna som getts med stöd av denna. För införsel av och handel med brandvarnare som innehåller ett radioaktivt ämne krävs dessutom ett säkerhetstillstånd som beviljats av STUK och för lansering av nya brandvarnarmodeller på marknaden krävs STUKs godkännande.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246