Tillsynsmyndigheter för användning av strålning

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar att strålskyddslagen och de föreskrifter och bestämmelser som getts med stöd av denna följs. Delvis övervakas användning av strålning och säkerheten av strålkällor vid sidan av STUK också av andra tillsynsmyndigheter, till exempel Valvira och Tullen.

Bestämmelserna om användningen av strålningsalstrande apparater och strålkällor som orsakar joniserande strålning och annan strålningsverksamhet ges i strålskyddslagen (592/1991), strålskyddsförordningen (1512/1991) och författningar som getts med stöd av dessa. För strålningsverksamhet och dess säkerhet gäller också de internationella konventioner på strålsäkerhetsområdet som Finland ingått och Europeiska gemenskapernas (EG) lagstiftning.

Om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård har en lag, 629/2010, utfärdats, vars följande övervakas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Valvira har till uppgift att övervaka överensstämmelsen med kraven hos medicinsk utrustning och att främja en säker användning av dem.

Följandet av strålskyddslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt säkerheten i strålningsverksamhet övervakas av Strålsäkerhetscentralen (STUK) som lyder under social- och hälsovårdsministeriet (SHM). STUK ger med stöd av strålskyddslagen allmänna anvisningar beträffande säkerheten vid strålningsverksamhet (ST-direktiv).

Enligt strålskyddslagen krävs för användning av strålning ett säkerhetstillstånd som beviljats av STUK, om inte verksamheten är befriad från kravet på säkerhetstillstånd. STUK utför inspektioner på användningsplatser och övervakar säkerheten vid användning av strålning.

Övervakning av konsumtionsvaror som innehåller strålkällor

I brandvarnare och vissa andra konsumtionsvaror kan små mängder radioaktiva ämnen användas. Strålsäkerhetscentralen övervakar handeln med sådana konsumtionsvaror och produkternas strålsäkerhet. Dessutom övervakas brandvarnarnas tekniska överensstämmelse med kraven av Tukes.

Övervakning av handel med samt införsel och utförsel av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetscentralen övervakar handeln med radioaktiva ämnen samt införsel av dem till Finland och utförsel av dem från Finland. Införseln och utförseln övervakas vid sidan av STUK också av Tullen.

Övervakning av screeningundersökningar som medför exponering för strålning

För användning av strålning i screeningundersökningar måste man ha ett säkerhetstillstånd. Screeningundersökningar enligt det nationella screeningprogrammet har bedömts vara berättigade.