Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Tillsynsmyndigheter för användning av strålning

Tillsynsmyndigheter för användning av strålning

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar att strålskyddslagen och de föreskrifter och bestämmelser som getts med stöd av denna följs. Delvis övervakas användning av strålning och säkerheten av strålkällor vid sidan av STUK också av andra tillsynsmyndigheter, till exempel Valvira och Tullen.

Bestämmelserna om användningen av strålningsalstrande apparater och strålkällor som orsakar joniserande strålning och annan strålningsverksamhet ges i strålsäkerhetslagen (859/2018), statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018),  social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) och STUKs föreskrifter som getts med stöd av dessa. För strålningsverksamhet och dess säkerhet gäller också de internationella konventioner på strålsäkerhetsområdet som Finland ingått och Europeiska gemenskapernas (EG) lagstiftning.

Om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård har en lag, 629/2010, utfärdats, vars följande övervakas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Valvira har till uppgift att övervaka överensstämmelsen med kraven hos medicinsk utrustning och att främja en säker användning av dem.

Följandet av strålsäkerhetslagen och de föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt säkerheten i strålningsverksamhet övervakas av Strålsäkerhetscentralen (STUK) som lyder under social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Enligt strålskyddslagen krävs för användning av strålning ett säkerhetstillstånd som beviljats av STUK, om inte verksamheten är befriad från säkerhetstillstånd. STUK utför inspektioner på användningsplatser och övervakar säkerheten vid användning av strålning.

Osion etusivun tekstinosto Övervakning av konsumtionsvaror som innehåller strålkällor

Övervakning av konsumtionsvaror som innehåller strålkällor

I brandvarnare och vissa andra konsumtionsvaror kan små mängder radioaktiva ämnen användas. Strålsäkerhetscentralen övervakar handeln med sådana konsumtionsvaror och produkternas strålsäkerhet. Dessutom övervakas brandvarnarnas tekniska överensstämmelse med kraven av Tukes.

Osion etusivun tekstinosto Övervakning av handel med samt införsel och utförsel av radioaktiva ämnen

Övervakning av handel med samt införsel och utförsel av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetscentralen övervakar handeln med radioaktiva ämnen samt införsel av dem till Finland och utförsel av dem från Finland. Införseln och utförseln övervakas vid sidan av STUK också av Tullen.

Osion etusivun tekstinosto Övervakning av apparater inom hälso- och sjukvården som alstrar joniserande strålning

Osion etusivun tekstinosto Övervakning av screeningundersökningar som medför exponering för strålning

Övervakning av screeningundersökningar som medför exponering för strålning

För användning av strålning i screeningundersökningar måste man ha ett säkerhetstillstånd. Screeningundersökningar enligt det nationella screeningprogrammet har bedömts vara berättigade.