Kvalitetssäkring vid användning av strålning inom industrin

För att säkerställa skicket på strålkällor och apparater krävs regelbundna kontroller och regelbundet underhåll.

Verksamhetsutövaren är skyldig att säkerställa att strålkällor och till dem hörande apparater är i gott skick och att anvisningarna och förfarandena för deras användning är ändamålsenliga. För att säkerställa skicket på strålkällor och apparater krävs regelbundna kontroller och regelbundet underhåll. Säker användning av strålkällor förutsätter också att man på förhand bestämmer ansvarsfördelningen och kommer överens om förfaringssätt för att säkerställa informationsförmedlingen bland annat när strålkällans användningsplats ändras, nya strålkällor tas emot eller då strålkällor tas ur bruk. Ovan beskrivna samt andra för strålsäkerheten viktiga förfaringssätt och ansvar bör beskrivas i en kvalitetshandbok för verksamheten. I kvalitetshandboken bör också de årliga kontrollerna beskrivas.

Dela denna sida

Annanstans på nätet Annanstans på nätet

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246