Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Kvalitetssäkring vid användning av strålning inom industrin

Kvalitetssäkring vid användning av strålning inom industrin

För att säkerställa skicket på strålkällor och apparater krävs regelbundna kontroller och regelbundet underhåll.

Verksamhetsutövare ska sätta upp kvalitetsmål för verksamhet som kräver säkerhetstillstånd samt definiera och genomföra systematiska åtgärder genom vilka det går att säkerställa att kvalitetsmålen uppnås (kvalitetssäkring) och att kraven i lagen tillgodoses.

I syfte att genomföra kvalitetssäkring ska verksamhetsutövare ta fram ett kvalitetssäkringsprogram.
Programmet ska innehålla uppgifter om

  • åtgärderna för kvalitetssäkring, hur de ska genomföras och med vilka intervall
  • åtgärdsgränser
  • vilka åtgärder som ska vidtas när åtgärdsgränserna överskrids
  • vem som ansvarar för att åtgärderna enligt programmet genomförs.

Programmet ska dessutom innehålla anvisningar för teknisk testning och kontroll avseende strålkällor och strålningsalstrande anordningar samt avseende andra anordningar, annan programvara och annan tilläggsutrustning som påverkar säkerheten.

Resultaten av kvalitetssäkring ska dokumenteras. Kvalitetssäkringsprogrammet ska utvärderas regelbundet och ses över vid behov.

STUK meddelar närmare föreskrifter om åtgärder för kvalitetssäkring, tidsintervall och anvisningar samt om dokumentering av resultat.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246