Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Apparater

De strålningsalstrande apparater som används ska vara lämpliga för sitt användningsändamål och i enlighet med gällande föreskrifter och krav.

Tillverkning och lansering av strålningsalstrande apparater på marknaden regleras av produktkrav och deras användning regleras av krav under användning.

Säkerhet och överensstämmelse med kraven av strålningsalstrande apparater som lanseras på marknaden ska bevisas av tillverkaren och den som lanserar apparaterna på marknaden. Verksamhetsutövaren bär ansvaret för att de strålningsalstrande apparater som används samt tillhörande utrustning är säkra och stämmer överens med kraven och att de används i utrymmen med tillräcklig strålskärmning.

Strålningsalstrande apparater och andra strålkällor ska övervakas under användning. För dem ska tillräcklig kvalitetssäkring och regelbundet underhåll ordnas. Om man i apparaterna upptäcker fel eller brister som äventyrar säkerheten ska dessa åtgärdas utan dröjsmål.

Linkkilista ANNANSTANS PÅ WEBBPLATSEN Apparater