Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Strålningsalstrade apparater och kvalitetskontroll

Osion etusivun tekstinosto Säkerhetskultur

Säkerhetskultur

Syftet med säkerhetskulturen är att skapa förutsättningar för en trygg verksamhet. Upprätthållandet av en god säkerhetskultur förutsätter att arbetstagarna och ledningen engagerar sig i detta.

Osion etusivun tekstinosto Kvalitetssäkring vid användning av strålning inom hälso- och sjukvården

Kvalitetssäkring vid användning av strålning inom hälso- och sjukvården

Verksamhetsutövaren ska ombesörja kvalitetssäkring av verksamhet som medför exponering för strålning. Kvalitetssäkringsförfaranden ska bedömas regelbundet samt vid behov ändras.

Osion etusivun tekstinosto Kvalitetssäkring vid användning av strålning inom industrin

Kvalitetssäkring vid användning av strålning inom industrin

För att säkerställa skicket på strålkällor och apparater krävs regelbundna kontroller och regelbundet underhåll.

Osion etusivun tekstinosto Kvalitetsledningsterminologi i ST-direktiven

Osion etusivun tekstinosto Apparater

Apparater

De strålningsalstrande apparater som används ska vara lämpliga för sitt användningsändamål och i enlighet med gällande föreskrifter och krav.

Osion etusivun tekstinosto Krav på användningen av strålningsalstrande apparater

Krav på användningen av strålningsalstrande apparater

STUK utfärdar acceptanskraven för användning av strålningsalstrande apparater. Med acceptanskrav menas de minimikrav som ställts på apparaturens prestanda, det vill säga acceptansgränser som är de strängaste åtgärdsgränserna vid användning av apparaterna.

Osion etusivun tekstinosto Produktkrav för strålningsalstrande apparater inom hälso- och sjukvården

Osion etusivun tekstinosto Användningsbegränsningar för radioaktiva ämnen i produkter