Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Övervakning av strålningsexponering

Övervakning av strålningsexponering

Övervakning av strålningsexponering delas in i övervakning av exponeringsförhållandena och individuell dosövervakning. Med övervakning av exponeringsförhållandena säkerställs att arbetsmiljön är trygg. Individuell dosövervakning avser mätning och fastställande av dosen för en individuell arbetstagare, vilken förorsakas av extern och intern strålning.

Övervakning av exponeringsförhållanden

Övervakning av exponeringsförhållandena ska ordnas på alla arbetsplatser där man utför strålningsarbete. Genom övervakning av exponeringsförhållandena strävar man efter att upptäcka förändringar i arbetsmiljön och uppskatta vilken effekt de har på strålningsexponeringen. Genom att övervaka exponeringsförhållandena kan man upptäcka oförutsedda incidenter i de faktorer som påverkar exponeringen för arbetstagarna. I övervakning av exponeringsförhållandena ingår bland annat mätning av dosrater i extern strålning och kontamination i arbetsmiljön samt observation av att säkerhetsutrustningen fungerar såsom det ska.

Resultaten från övervakningen av strålningsförhållandena kan användas för att utreda om det finns behov av individuell dosövervakning. Utifrån övervakningen av exponeringsförhållandena ska man kunna verifiera att strålningsarbetarna är vederbörligt klassificerade i kategorierna A och B. Arbetstagarnas strålningsexponering ska vid behov kunna bestämmas utifrån kontrollmätningar av exponeringsförhållandena till exempel vid strålningsexponering på grund av en strålsäkerhetsincident, då en dosimeter gått sönder eller om den individuella dosbestämningen misstänks vara felaktig.

Individuell dosövervakning

För strålningsarbetare i kategori A ska individuell dosövervakning ordnas. Ofta är det ändamålsenligt att även ordna dosövervakning för strålningsarbetare i kategori B. Övervakningsperioden för arbetstagare i kategori A är högst en månad. För övriga personer kan övervakningsperioden vara högst tre månader, med undantag av flygpersonal och arbetstagare som exponerats för radon. Klassificeringen av strålningsarbetare i kategorier beskrivs närmare i statsrådets förordning om joniserande strålning.

Individuell dosövervakning ska utgå från individuella mätningar utförda av en godkänd dosimetritjänst. Dosimetern som används för dosövervakning används endast av en arbetstagare.  Användning av en gruppdosimeter räknas inte som dosövervakning. Resultaten från dosövervakningen lagras i dosregistret för arbetstagare som upprätthålls av Strålsäkerhetscentralen.

Strålsäkerhetscentralen har godkänt fem dosimetritjänster. Godkända dosimetritjänster är Doseco Oy och avdelningen Miljöövervakning av strålning och beredskap vid Strålsäkerhetscentralen. Dessutom har både Teollisuuden Voima Oyj och Fortum Power and Heat Oy egna dosimetritjänster vid sina kärnkraftverk i Olkiluoto och Lovisa.

kontaktperson

kontaktperson

  • Maaret Lehtinen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988244