Övervakning av hälsotillståndet

Syftet med övervakning av hälsotillståndet av en arbetstagare i strålningsarbete är att säkerställa att arbetstagaren är lämplig för strålningsarbete och att hans eller hennes hälsotillstånd inte utgör ett hinder för strålningsarbete. Behörigheten av den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet av arbetstagare i kategori A ska vara godkänt som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (fram till 31.5.2017 fastställde Strålsäkerhetscentralen läkarens behörighet till denna uppgift).

För vem ska övervakning av hälsotillståndet ordnas?

Arbetstagare i kategori A ska genomgå en primärundersökning innan arbetet påbörjas så att man ska kunna konstatera att arbetstagaren är lämplig för arbetet. Utöver detta ska en årlig hälsokontroll ordnas. Arbetstagaren får inte klassificeras i kategori A eller hållas i strålningsarbete enligt denna kategori om hans eller hennes hälsa inte tillåter detta.

Arbetstagare i kategori B ska genomgå primärundersökning men behöver inte av strålskyddsrelaterade orsaker genomgå regelbundna hälsokontroller. Primärundersökningen ska helst göras innan strålningsarbetet påbörjas, men senast inom en månad efter att arbetet påbörjats.

Mer information om ordnandet av övervakning av hälsotillståndet finns i direktiv ST 7.5 och om kategorierna i direktiv ST 1.6.

Vilka uppgifter ska verksamhetsutövaren meddela till läkaren?

Verksamhetsutövaren ska meddela till läkaren med ansvar för övervakning av hälsotillståndet i vilken av de två kategorierna man avser klassificera arbetstagaren. Läkaren ska även ges så detaljerade uppgifter om arbetstagarens arbetsuppgifter och -förhållanden samt faktorer som påverkar strålningsexponeringen, att läkaren kan avgöra om arbetstagaren är lämplig för arbetet och fatta beslut om arbetstagarens övervakning av hälsotillståndet.

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål informera läkaren med ansvar för övervakning av hälsotillståndet om observationer och avvikande händelser som har betydelse för arbetstagarens strålningsexponering.

Läkare med ansvar för övervakning av hälsotillståndet och behörighet

Enligt lag 170/2017 behörigheten av den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet av arbetstagare i kategori A ska vara godkänt som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (fram till 31.5.2017 fastställde Strålsäkerhetscentralen läkarens behörighet till denna uppgift). För läkare som utför övervakning av hälsotillståndet av arbetstagare i kategori B finns inga separata behörighetskrav.

För fastställande av behörigheten som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning ges mera information av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som antecknar läkarens behörighet i registret Terhikki och upprätthåller förteckningen över godkända företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning.

Dela denna sida