Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Dosregister

I dosregistret lagras information om alla arbetstagare som omfattats av dosövervakningen. Uppgifterna används bland annat till att säkerställa strålningsarbetarens hälsa och strålsäkerhet. Från dosregistret lämnas information ut endast till personer som har rätt att få informationen, till exempel arbetstagaren själv, den strålsäkerhetsansvarige eller en kontaktperson som utsetts att ta hand om dosövervakningsärenden.

I dosregistret lagras information om alla arbetstagare som omfattats av personlig dosövervakningen. Resultaten från övervakningen av exponeringsförhållandena (till exempel doser som bestämts med gruppdosimeter) lagras inte i registret. Uppgifterna lagras i registret 30 år efter att strålningsarbetet upphört och fram till dess att arbetstagaren fyller eller skulle ha fyllt 75 år. För forskningsändamål kan uppgifterna sparas även längre.

Av exponeringsförhållandena för de personer som utsätts för strålning beskrivs i dosregistret bland annat bransch, strålkälla och arbetsuppgift. Förkortningarna som används listas i dosregistrets kodförteckning.

Dosregistrets extranät

Via dosregistrets extranät kan man sköta bland annat granskande av årssammanfattningar, utredningar gällande avvikande doser samt beställning av dokument.

Strålsäkerhetsansvarig och den av verksamhetsutövaren utsedda person som har hand om dosregisterärenden samt den läkare som bär ansvaret för övervakning av hälsotillståndet av arbetstagare i kategori A har möjlighet att få användarrättigheter till dosregistrets extranät. Man ansöker om användarrätt hos Strålsäkerhetscentralen med en ansökningsblankett.

Hämtning av uppgifter från registret

Från dosregistret lämnas information ut endast till personer som har rätt att ta del av uppgifterna. Uppgifter kan beställas av arbetstagaren själv, den strålsäkerhetsansvarige eller en kontaktperson som utsetts att ta hand om dosövervakningsärenden.

Arbetstagarens dosrapport och dosövervakningsdokument beställs med blanketten eller via dosregistrets extranät. För dokument tas en avgift ut enligt SHM:s förordning (1259/2018). På extranätet kan man också kostnadsfritt skriva ut en inofficiell kopia av arbetstagarens dosrapport. Dosövervakningsdokumentet är ett officiellt dokument som man inte kan skriva ut själv.

Till varje arbetsgivare eller verksamhetsutövare skickas årligen en sammanfattning av stråldoserna hos arbetstagarna som arbetar för denne. Arbetsgivaren eller verksamhetsutövaren ska se till att också arbetstagaren får information om sina doser.

Arbetstagarens dosrapport och dosövervakningsdokument

Arbetstagarens dosrapport används till exempel för att meddela dosuppgifter till den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet. I arbetstagarens dosrapport finns all dosinformation som lagrats i dosregistret om arbetstagaren.

I dosövervakningsdokumentet finns uppgift om arbetstagarens doser under de senaste fem åren. Dokumentet är på engelska. Dosövervakningsdokumentet bildar tillsammans med ett intyg som skrivits av den för övervakning av hälsotillståndet ansvariga läkaren ett så kallat dospass som behövs vid strålningsarbete utomlands.