Dosövervakning för utomstående arbetstagare

Verksamhetsutövaren ansvarar för att skydda utomstående arbetstagare på samma sätt som sina egna arbetstagare. Verksamhetsutövaren är skyldig att ordna övervakning av arbetsförhållandena och nödvändig dosövervakning, om dessa inte redan ordnats på andra sätt.

Utomstående arbetstagare (strålskyddslagen 37 a §) är anställda i utomstående företag och självständiga näringsidkare som utan att vara anställda av verksamhetsutövaren deltar i strålningsarbete som verksamhetsutövaren låter utföra.

Anvisningar för ordnande av dosövervakningen

I arbete på kärnkraftverk ska kraftverket ombesörja dosövervakning för alla som arbetar på anläggningen. I annat strålningsarbete kan dosövervakningen för en utomstående arbetstagare ordnas antingen av verksamhetsutövaren eller arbetsgivaren i enlighet med den praxis som dessa tillsammans kommit överens om.

Strålningsarbete ska ses som en helhet

När samma arbetstagare utför arbete som medför exponering för strålning för fler än en verksamhetsutövare, ansvarar varje verksamhetsutövare för sin egen verksamhets del för att övervakningen av dos och hälsotillståndet ordnats på behörigt sätt. Vid bedömning av en arbetstagares behov av övervakning av dos och hälsotillståndet ska man beakta det strålningsarbete som arbetstagaren utför för olika verksamhetsutövare i sin helhet samt arbetets kvalitet och den totala arbetstiden.

Övervakningen av strålningsexponeringen och hälsotillståndet kan ordnas av en utomstående arbetstagares egen arbetsgivare. Om övervakning av strålningsexponeringen och hälsotillståndet inte har ordnats ska verksamhetsutövaren ordna dessa på samma sätt som för sina egna arbetstagare. Parallell dosövervakning bör dock inte ordnas om den utomstående arbetstagaren redan har tillgång till en persondosimeter.

När en arbetstagare utför arbete som medför exponering för strålning för fler än en verksamhetsutövare vid olika användningsplatser, ska arbetstagarens egen arbetsgivare tillsammans med sin arbetstagare och vid behov med de andra verksamhetsutövarna utreda om arbetstagaren ska inordnas i kategori A eller B. (Dosövervakning i enlighet med direktiv ST 7.1 och övervakning av hälsotillståndet enlighet med direktiv ST 7.5.)

Endast en dosimeter används åt gången

En arbetstagare bör i mån av möjlighet sträva efter att använda en persondosimeter som han eller hon har med sig till de olika användningsplatserna. Exponeringen som arbetstagaren utsätts för ska uppskattas på förhand och utredningsgränser för dosövervakningen ska tas fram (direktiv ST 7.1). Om det bedöms att en arbetstagares strålningsexponering i huvudsak orsakas av en användningsplats kan man förse arbetstagaren med en dosimeter som han eller hon använder vid denna arbetsstation och en annan dosimeter som arbetstagaren använder vid alla andra användningsplatser.

Verksamhetsutövare och arbetsgivaren ska ha tillgång till dosuppgifterna

De instans som ordnar dosövervakningen ska se till att resultaten från dosövervakningen tillkännages både arbetstagarens arbetsgivare och alla de verksamhetsutövare för vilka personen i fråga utförde arbete som medförde strålningsexponering.

Arbetsgivaren och de vederbörliga verksamhetsutövarna ska skriftligt komma överens om rutinerna för övervakning av dos och hälsotillståndet samt övervakning av arbetsförhållandena och informationsförmedling. Dessutom ska de komma överens om utredningsgränser för dosövervakningens resultat samt om uppföljning av resultaten och åtgärder om utredningsgränser överskrids.

Dela denna sida

Annanstans på nätet Annanstans på nätet

kontaktperson

kontaktperson

  • Maaret Lehtinen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988244