Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Dosövervakning för utomstående arbetstagare

Dosövervakning för utomstående arbetstagare

Verksamhetsutövaren och arbetsgivaren för en extern arbetstagare ansvarar för att skydda den externa arbetstagaren och de ska se till att den externa arbetstagaren har samma skydd som verksamhetsutövarens egna arbetstagare.

Externa arbetstagare är anställda i ett externt företag och självständiga näringsidkare som utan att vara anställda av verksamhetsutövaren deltar i strålningsarbete som verksamhetsutövaren låter utföra.

Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och verksamhetsutövare

Arbetsgivaren för en extern arbetstagare ansvarar för att arbetstagarens exponering hålls inom tillåtna gränser med beaktande av all strålningsexponering som verksamhetsutövarens arbete utsätter arbetstagaren
för. Arbetsgivaren klassificerar även strålningsarbetarna i kategorierna A och B samt ordnar nödvändig övervakning av hälsotillståndet. Arbetsgivaren ansvarar även för att ger en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning de uppgifter som behövs för att övervaka arbetstagarens hälsotillstånd.
 
Arbetsgivaren ser även till att arbetstagaren har nödvändig utbildning jämte kompletterande utbildning och är förtrogen med sina uppgifter. Arbetsgivaren ska även se till att uppgifter som ska registreras och resultaten av den individuella dosövervakningen införs i dosregistret för arbetstagare, även om det i praktiken ofta är dosimetritjänsten som sköter detta.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att utreda på förhand i vilken grad den externa arbetstagaren tidigare har exponerats yrkesmässigt och bedöma på förhand hurudan exponering den externa arbetstagaren utsätts för i arbete som verksamhetsutövaren har ansvar för och på vilka sätt exponeringen kan minskas. Verksamhetsutövaren ska även säkerställa att den kategori som arbetsgivaren har placerat den externa arbetstagaren i är korrekt med hänsyn till den verksamhet som verksamhetsutövaren har ansvar för.

Verksamhetsutövaren ska ordna kontroll av exponeringsförhållandena och individuell dosövervakning för den externa arbetstagaren som deltar i verksamhetsutövarens verksamhet och anmäla uppgifterna till dosregistret. Verksamhetsutövaren ska även säkerställa att det för externa arbetstagare i kategori A ordnas nödvändig övervakning av hälsotillståndet och att dessa arbetstagare med avseende på sin hälsa kan utföra det anvisade arbetet i verksamhet som verksamhetsutövaren har ansvar för. Verksamhetsutövaren ska för sin del se till att nödvändiga uppgifter skickas till en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning.

I praktiken kan verksamhetsutövaren och arbetsgivaren skriftligt avtala om vem som
ansvarar för ordnande av individuell dosövervakning och lämnande av uppgifter till dosregistret.

Strålningsarbete ska ses som en helhet

När samma arbetstagare utför arbete som medför exponering för strålning för fler än en verksamhetsutövare, ansvarar varje verksamhetsutövare för sin egen verksamhets del för att övervakningen av dos och hälsotillståndet ordnats på lämpligt sätt. Vid bedömning av en arbetstagares behov av övervakning av dos och hälsotillståndet ska man beakta det strålningsarbete som arbetstagaren utför för olika verksamhetsutövare i sin helhet samt arbetets art och den totala arbetstiden.

När en arbetstagare utför arbete som medför exponering för strålning för fler än en verksamhetsutövare vid olika användningsplatser, ska arbetstagarens egen arbetsgivare tillsammans med sin arbetstagare och vid behov med de andra verksamhetsutövarna utreda om strålningsarbetaren ska inordnas i kategori A eller B. Individuell dosövervakning och övervakning av hälsotillståndet ordnas i enlighet med kategorin. 

Endast en dosimeter används åt gången

En arbetstagare bör i mån av möjlighet sträva efter att använda en persondosimeter som han eller hon har med sig till de olika användningsplatserna. Exponeringen som arbetstagaren utsätts för ska uppskattas på förhand och utredningsgränser för den individuella dosövervakningen ska tas fram. Om det bedöms att en arbetstagares strålningsexponering i huvudsak orsakas av en användningsplats kan man förse arbetstagaren med en dosimeter som han eller hon använder vid denna arbetsstation och en annan dosimeter som arbetstagaren använder vid alla andra användningsplatser.

Verksamhetsutövare och arbetsgivaren ska ha tillgång till dosuppgifterna

Den instans som ordnar dosövervakningen ska se till att resultaten från dosövervakningen skickas till både arbetstagarens arbetsgivare och alla de verksamhetsutövare för vilka personen i fråga utförde arbete som medförde strålningsexponering.

Arbetsgivaren och de vederbörliga verksamhetsutövarna ska skriftligt komma överens om rutinerna för individuell dosövervakning och övervakning av hälsotillståndet samt övervakning av exponeringsförhållandena och informationsförmedling. Dessutom ska de komma överens om utredningsgränser för den individuella dosövervakningens resultat samt om uppföljning av resultaten och åtgärder om utredningsgränserna överskrids.

kontaktperson

kontaktperson

  • Maaret Lehtinen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988244