Skydd av arbetstagare

Övervakning av strålningsexponering och hälsotillståndet utgör en del av skyddet för arbetstagare.

I skyddet av arbetstagare i strålningsarbete ingår både övervakning av strålningsexponering samt utredning och vid behov uppföljning av hälsotillståndet.

Arbetstagare i strålningsarbete klassificeras i kategorierna A och B. För varje arbetstagare ordnas övervakning av strålningsexponering och hälsotillståndet utifrån denna kategori. Klassificeringen av arbetstagare i kategorier beskrivs närmare i direktiv ST 1.6.

Övervakning av strålningsexponering

Övervakning av strålningsexponering delas in i övervakning av arbetsförhållandena och dosövervakning. Med övervakning av arbetsförhållandena säkerställs att arbetsmiljön är trygg. Med dosövervakning i sin tur avses bestämmande av en enskild arbetstagares dos.

Dosövervakning för utomstående arbetstagare

Verksamhetsutövaren ansvarar för att skydda utomstående arbetstagare på samma sätt som sina egna arbetstagare. Verksamhetsutövaren är skyldig att ordna övervakning av arbetsförhållandena och nödvändig dosövervakning, om dessa inte redan ordnats på andra sätt.

Strålningsarbete utomlands

För strålningsarbete utomlands behövs ett så kallat dospass. Dosövervakningsdokumentet som behövs för dospass beställs från Strålsäkerhetscentralen.

Dosregister

I dosregistret lagras information om alla arbetstagare som omfattats av dosövervakningen. Uppgifterna används bland annat till att säkerställa arbetstagarens säkerhet. Från dosregistret lämnas information ut endast till personer som har rätt att få informationen, till exempel arbetstagaren själv, den föreståndare som bär ansvaret för säkerheten vid användning av strålning eller en kontaktperson som utsetts att ta hand om dosövervakningsärenden.

Arbetstagarnas strålningsexponering

Från dosregistret sammanställs regelbundet statistik om arbetstagarnas strålningsexponering som bland annat används som utbildningsmaterial och utnyttjas i övervakningsarbetet.

Övervakning av hälsotillståndet

Syftet med övervakning av hälsotillståndet av en arbetstagare i strålningsarbete är att säkerställa att arbetstagaren är lämplig för strålningsarbete och att hans eller hennes hälsotillstånd inte utgör ett hinder för strålningsarbete. Behörigheten av den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet av arbetstagare i kategori A ska vara godkänt av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.