Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Skydd av arbetstagare

Övervakning av strålningsexponering och hälsotillståndet utgör en del av skyddet för arbetstagare.

I skyddet av strålningsarbetare ingår både övervakning av strålningsexponering samt utredning och vid behov uppföljning av hälsotillståndet.

Strålningsarbetare placeras huvudsakligen i kategori A eller B. Klassificeringen ska grunda sig på en bedömning av exponeringen för strålning och den potentiella exponeringen till följd av arbetet. För varje strålningsarbetare ordnas övervakning av strålningsexponering och hälsotillståndet på basis av dennes kategori. Undantag till detta är flygpersonal och arbetstagare som utsätts för radon, vilka inte omfattas av klassificering av strålningsarbetare och övervakning av hälsotillståndet. Närmare bestämmelser om klassificering av strålningsarbetare ges i statsrådets förordning om joniserande strålning.

 

Osion etusivun tekstinosto Övervakning av strålningsexponering

Övervakning av strålningsexponering

Övervakning av strålningsexponering delas in i övervakning av exponeringsförhållandena och individuell dosövervakning. Med övervakning av exponeringsförhållandena säkerställs att arbetsmiljön är trygg. Individuell dosövervakning avser mätning och fastställande av dosen för en individuell arbetstagare, vilken förorsakas av extern och intern strålning.

Osion etusivun tekstinosto Dosövervakning för utomstående arbetstagare

Dosövervakning för utomstående arbetstagare

Verksamhetsutövaren och arbetsgivaren för en extern arbetstagare ansvarar för att skydda den externa arbetstagaren och de ska se till att den externa arbetstagaren har samma skydd som verksamhetsutövarens egna arbetstagare.

Osion etusivun tekstinosto Strålningsarbete utomlands

Strålningsarbete utomlands

För strålningsarbete utomlands behövs ett så kallat dospass. Dosövervakningsdokumentet som behövs för dospass beställs från Strålsäkerhetscentralen.

Osion etusivun tekstinosto Dosregister

Dosregister

I dosregistret lagras information om alla arbetstagare som omfattats av dosövervakningen. Uppgifterna används bland annat till att säkerställa strålningsarbetarens hälsa och strålsäkerhet. Från dosregistret lämnas information ut endast till personer som har rätt att få informationen, till exempel arbetstagaren själv, den strålsäkerhetsansvarige eller en kontaktperson som utsetts att ta hand om dosövervakningsärenden.

Osion etusivun tekstinosto Arbetstagarnas strålningsexponering

Arbetstagarnas strålningsexponering

Från dosregistret sammanställs regelbundet statistik om arbetstagarnas strålningsexponering som bland annat används som utbildningsmaterial och utnyttjas i övervakningsarbetet.

Osion etusivun tekstinosto Hälsokontroll

Övervakning av hälsotillståndet

Syftet med övervakning av hälsotillståndet av en arbetstagare i strålningsarbete är att säkerställa att arbetstagaren är lämplig för strålningsarbete och att hans eller hennes hälsotillstånd inte utgör ett hinder för strålningsarbete. Behörigheten av den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet av strålningsarbetare i kategori A ska vara godkänt av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).