Säkerhetstillstånd

För användning av strålning måste man ansöka om ett säkerhetstillstånd. Användning av strålning avser all slags verksamhet förknippad med strålkällor, till exempel handel med strålkällor samt tillverkning, underhåll, reparation, införsel och utförsel av strålkällor. Strålkällor är röntgenapparater och radioaktiva ämnen samt apparater som innehåller dessa.

Vilka funktioner behöver inget säkerhetstillstånd?

I 17 § i strålskyddslagen listas funktioner för vilka säkerhetstillståndet inte behövs. De viktigaste funktionerna som befriats från kravet på tillstånd är följande:

 • användning av icke-joniserande strålning,
 • användning av strålningsalstrande apparater som används som konsumtionsvaror (till exempel brandvarnare),
 • användning av radioaktiva ämnen då deras aktivitet är lägre än frigränsen,
 • transport av radioaktiva ämnen.

I Strålsäkerhetscentralens direktiv ST 1.5 finns ytterligare information om befrielse från kravet på säkerhetstillstånd och bland annat om frigränserna för radioaktiva ämnen.

För vad ansöks säkerhetstillstånd?

Tillstånd kan sökas med blanketterna som finns på STUKs webbplats. Det finns skilda blanketter för användning av strålning inom hälso- och sjukvården och för annan användning av strålning (industri, forskning, handel, produkt- och säkerhetskontroller, mätning och andra tjänster).

Med blanketterna anges:

 • grundläggande uppgifter om tillståndssökande (företag eller organisation) och uppgifter om föreståndaren som ansvarar för strålsäkerheten
 • närmare uppgifter om verksamheten
 • organisationsutredning (inom hälso- och sjukvården och veterinärmedicin)
 • uppgifterna om de strålkällor som används.

Utöver blanketten bifogas till ansökan en kopia av behörighetsintyget för den ansvariga föreståndaren och en kopia av handelsregisterutdraget, om den sökande är ett företag. Till ansökan bifogas planritningar över användningsutrymmen inom hälso- och sjukvården, ur vilka de inbyggda strålskärmningarna och användningsändamålet för intilliggande utrymmen framgår.

Den ansvariga föreståndarens roll och uppgifter beskrivs närmare i Strålsäkerhetscentralens direktiv ST 1.4.

Ur tillståndsansökan ska det framgå att hanteringen av strålkällor, strålkällorna och säkerhetsutrustningen, användningsutrymmena och strålskärmningen, skyddsarrangemangen, användarorganisationen och säkerhetsanvisningarna är i enlighet med bestämmelser och ST-direktiven.

Övriga uppgifter kan anges på blanketten eller i separata bilagor. Bilagorna kan vara till exempel en verksamhets- och organisationsutredning, konstruktionsbilder och broschyrer, drift- och säkerhetsanvisningar för apparater, testintyg för slutna källor och en utredning över hantering och kassering av radioaktivt avfall.

Den sökande kan vara en rörelseidkare eller yrkesutövare, ett företag, en sammanslutning, en stiftelse eller en inrättning som i sin verksamhet använder strålkällor.

Ansökningsblanketter för säkerhetstillstånd gällande tandröntgenverksamhet kan skickas per e-post till adressen hammasrtg(at)stuk.fi, blanketter gällande annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller veterinärmedicin till adressen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi och blanketter gällande annan verksamhet per e-post till adressen teollisuus(at)stuk.fi.

Per post kan ansökan skickas till adressen: Strålsäkerhetscentralen, PB 14, 00881 Helsingfors.

Ansökningsblanketter eller andra ansökningsdokument returneras inte, så ta vid behov kopior av dessa till dig själv.

Hur länge gäller säkerhetstillståndet?

Vanligtvis gäller säkerhetstillståndet tills vidare. Tillståndet kan också beviljas för bestämd tid om den sökande vet att användningen av strålning upphör efter en viss tid.

Dessutom bör man tänka på att den ansvariga föreståndaren och personer som ingår i användarorganisationen ska få fortbildning minst vart femte år. Fortbildningskraven presenteras i STUKs direktiv ST 1.7 och ST 1.8.

Säkerhetstillståndet upphör att gälla och tillståndet avvecklas när tillståndshavaren meddelar att verksamheten läggs ned. Om man har använt strålkällor ska man också redovisa vart de överlåtits eller hur de har oskadliggjorts.

Slutna källor kan lämnas till tillverkaren, importören eller Suomen Nukliditekniikka, som behandlar radioaktivt avfall. När användningen av öppna källor upphör ska man redovisa hur avfallet åldrats så att det är ofarligt och hur man säkerställt att utrymmena och instrumenten som använts är rena.

Radioaktiva ämnen kan endast överlåtas till en annan verksamhetsutövare om mottagaren har ett säkerhetstillstånd som berättigar användningen av dem.

Vad kostar handläggning av säkerhetstillståndet?

För beslutet om säkerhetstillstånd tas en avgift ut enligt STUKs prislista för övervakningen. För gällande tillstånd uppbärs en årsavgift för varje funktion och apparat. Indragning av säkerhetstillståndet eller en del av det är avgiftsfritt.

Vilka förändringar ska anmälas till STUK?

Anmälan ska göras till STUK inom två veckor om:

 • en strålkälla införskaffas
 • en strålkälla tas ur bruk
 • den ansvariga föreståndaren byts ut
 • organisationen som använder strålning väsentligt ändras
 • användningen av strålning upphör delvis eller helt.

Också andra förändringar ska anmälas till STUK. Sådana är till exempel ändring av användningsplatsen, byte av tillståndshavare eller namnskifte och ändrade kontaktuppgifter.

STUK kan inte på eget initiativ ändra säkerhetstillståndet. Tillståndshavaren ska därför alltid själv meddela förändringar i verksamheten. Förändringar ska helst meddelas på förhand om detta är möjligt.

På sidan med blanketter finns en blankett med vilken man kan meddela bland annat förändringar i tillståndshavarens uppgifter, byte av ansvarig föreståndare och avvecklande av tillståndet.

Dela denna sida