Principer för strålskydd

Strålskyddets målsättning är att skydda människorna, samhället, miljön och kommande generationer mot strålningens skadeverkningar.

Principerna för strålskydd baseras på Internationella strålskyddskommissionens (ICRP; International Commission on Radiological Protection) rekommendationer. ICRPs rekommendationer har blivit vitt accepterade internationellt och de har även beaktats i EUs och Finlands strålskyddsföreskrifter.

För att vara godtagbar ska användningen av strålning uppfylla följande grundläggande principer:

  • Principen om berättigande

Den nytta som nås genom verksamheten är större än den skada som verksamheten orsakar.

  • Optimeringsprincipen (ALARA-principen, As Low As Reasonably Achievable)

Verksamheten ordnas så att den hälsoskadliga strålningsexponering som verksamheten orsakar hålls så låg som det är praktiskt möjligt.

  • Principen om individuellt skydd

Arbetstagarnas och enskilda individers exponering för strålning överstiger inte de fastställda maximivärdena, dosgränserna.

Användning av strålning och annan strålningsverksamhet övervakas av Strålsäkerhetscentralen med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018). Övervakningen gäller även användning av icke-joniserande strålning samt verksamhet där naturliga strålkällor kan orsaka exponering.

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246