Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Principer för strålskydd

Principer för strålskydd

Strålskyddets målsättning är att skydda människorna, samhället, miljön och kommande generationer mot strålningens skadeverkningar.

Principerna för strålskydd baseras på Internationella strålskyddskommissionens (ICRP; International Commission on Radiological Protection) rekommendationer. ICRPs rekommendationer har blivit vitt accepterade internationellt och de har även beaktats i EUs och Finlands strålskyddsföreskrifter.

För att vara godtagbar ska användningen av strålning uppfylla följande grundläggande principer:

  • Principen om berättigande

Den totala nytta som nås genom verksamheten är större än den skada som verksamheten orsakar.

  • Optimeringsprincipen (ALARA-principen, As Low As Reasonably Achievable)

Verksamheten ordnas så att den yrkesmässiga exponeringen och befolkningens exponering som verksamheten orsakar hålls så låg som det är praktiskt möjligt. Den medicinska exponeringen begränsas till det som är nödvändigt för att uppnå avsedda undersöknings- eller behandlingsresultat eller för att kunna utföra en åtgärd.

  • Principen om individuellt skydd

Arbetstagarnas och enskilda individers exponering för strålning överstiger inte de fastställda maximivärdena, dosgränserna.

Användning av strålning och annan strålningsverksamhet övervakas av Strålsäkerhetscentralen med stöd av 14 § i strålsäkerhetslagen. Övervakningen gäller även användning av icke-joniserande strålning samt verksamhet där naturliga strålkällor kan orsaka exponering.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246