Planering av verksamheten

Strålningsverksamhet ska planeras så att strålningsexponeringen är så liten som möjligt. Under planering av verksamheten ska också ett kvalitetsledningssystem för användningen av strålning upprättas.

För att kunna använda strålning på ett tryggt sätt ska verksamhetsutövaren ha en tillräcklig användarorganisation, ändamålsenliga utrymmen och apparater som uppfyller kraven, nödvändig sakkunskap samt behörig och utbildad personal.

Under planering av verksamheten ska den strålningsexponering som verksamheten orsakar uppskattas och jämföras med maximivärden. Maximivärdena är dosgränser som stadgas i strålskyddsförordningen och som inte får överskridas. Dosgränserna stadgas skilt för arbetstagare och befolkning.

Eftersom det inte finns något tryggt tröskelvärde för strålningsexponering, räcker det inte att man visar att strålningsexponeringen ligger under maximivärdena. Strålningsverksamheten kan godkännas först när man vidtagit åtgärder för att minska exponeringen så mycket som praktiskt är möjligt till en rimlig kostnad.

Verksamhetsutövaren ska på förhand uppskatta eventuella avvikande händelser och vidta åtgärder för att förebygga dem. Dessutom ska man upprätta anvisningar för hur man ska agera vid en eventuell avvikande händelse.

I planeringen av verksamheten ingår upprättandet av ett kvalitetsledningssystem för användningen av strålning. Systemet ska omfatta alla skeden under strålningsverksamheten: planering, drift och urdrifttagning.

Dela denna sida

Annanstans på webbplatsen Annanstans på webbplatsen

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246