Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Planering av verksamheten

Verksamhetsutövare ska organisera sin verksamhet så att den uppfyller alla de krav som föreskrivs i strålsäkerhetslagen och så att strålsäkerhetsincidenter förhindras tillräckligt effektivt och följderna av dem minimeras. Verksamhetsutövare ska genomföra sådana åtgärder i syfte att förbättra strålsäkerheten som kan anses motiverade med hänsyn till typ, kostnad och effekt i form av bättre strålsäkerhet.

Verksamhetsutövare ska även se till att de har tillgång till den sakkunskap som verksamheten kräver med hänsyn till dess karaktär och omfattning samt tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett tryggt sätt.

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren baserat på hur hög exponering som verksamheten förorsakar och vilka strålkällor som används göra de klassificeringar som behövs enligt kategorierna för strålningsverksamhet. Klassificeringen ska presenteras i säkerhetsbedömningen.

Strålsäkerhetscentralen ska godkänna klassificeringen som ett led i processen med att bevilja säkerhetstillstånd.

I verksamhet som förutsätter säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren utse en strålsäkerhetsansvarig och vid behov en ersättare för denne. Den strålskyddsansvariga har till uppgift att hjälpa verksamhetsutövaren genomföra strålskyddet. Verksamhetsutövaren ska se till att den strålskyddsansvariga har tillräcklig behörighet att sköta sina uppgifter.

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren ha ett ledningssystem som satts upp skriftligen. I ledningssystemet ska organisationens struktur, befogenheter och förfaranden i samband med beslutsfattande definieras. I ledningssystemet ska det anges namn, födelsetid och kontaktuppgifter för den strålsäkerhetsansvarige samt uppgifter, som ska vara tillräckliga med beaktande av verksamhetens karaktär och omfattning samt av omständigheterna på platsen där verksamheten utövas, när det gäller:

  1. uppgifter om personens behörighet, utbildning och förtroende med området
  2. arbetsuppgifter som är viktiga ur strålsäkerhetssynvinkel och för skyddsarrangemangen samt ansvarsfördelning och kommunikation,
  3. åtgärder för upprätthållande och utveckling av en sund säkerhetskultur
  4. arrangemang för anlitande av en strålsäkerhetsexpert och en expert i medicinsk fysik,
  5. andra administrativa och organisatoriska arrangemang avsedda att trygga strålsäkerheten och genomföra skyddsarrangemangen.

Ledningssystemet är i väsentlig grad beroende av verksamhetens art och omfattning. Eftersom användning av strålning i allmänhet är del av en mer omfattande verksamhet, är det ändamålsenligt att frågor som rör strålsäkerheten är integrerade som en del av ledningssystemet för hela verksamheten. Till ansvarsfördelningen hör bland annat att fastställa befogenhet att ingripa i strålningsverksamheten eller att avbryta den, om strålsäkerheten förutsätter det. Dessutom är det meningen att verksamhetsutövaren ska fastställa den strålskyddsansvarigas uppgifter enligt verksamhet.

Annanstans på webbplatsen

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246