Användarorganisation

Omfattningen av användarorganisationen och organisationsutredningen beror i hög grad på hur och i vilken omfattning strålning används. I enkla fall räcker det med att man utser en ansvarig föreståndare och specificerar uppgifterna för honom eller henne.

När användningen av strålning kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren bilda en användarorganisation för användning av strålning. Till ansökan om säkerhetstillstånd bifogas en organisationsutredning.

Strålsäkerhetscentralen har gett anvisningar om användarorganisationen och ansvariga personer som hör till den samt deras uppgifter i direktiv ST 1.4. Kraven som ställs på användarorganisationen beror enligt direktivet på kravklasserna för användning av strålning (kravklasserna presenteras i bilaga B till direktiv ST 1.4).

När verksamheten är omfattande ställs fler krav på användarorganisationen och personalen och då ska organisationen och den tillhörande personalen jämte uppgifter beskrivas mer detaljerat. Ett ytterligare krav kan vara till exempel att en ställföreträdande ansvarig föreståndare utses. Behörighetskraven för en vikarie är de samma som för den ansvariga föreståndaren. I småskalig verksamhet räcker det (eventuellt) med att man utser en ansvarig föreståndare och specificerar uppgifterna för honom eller henne.

Om den ansvariga föreståndaren byts ut eller om det sker förändringar i de uppgifter som angetts i organisationsutredningen ska detta meddelas till STUK inom två veckor från att förändringen träder i kraft.

Särskild sakkunskap

För användning av strålning inom hälso- och sjukvården ska man utse en sakkunnig inom medicinsk fysik för strålskyddet av de personer som undersöks och behandlas. Sådana funktioner är till exempel strålbehandling, nukleärmedicinsk verksamhet och inom röntgenverksamhet datortomografiundersökningar, interventionsradiologi och kardiologiska undersökningar.

I småskalig röntgenverksamhet (till exempel vid en liten hälsovårdscentral) behövs sakkunskap inom medicinsk fysik främst för att ge utlåtanden eller anvisningar när verksamheten inleds eller väsentligt ändras. Då ska man i organisationsutredningen framlägga hur sakkunskap inom medicinsk fysik används.

För särskilt krävande användning av strålning kan det behövas att man förutom en ansvarig föreståndare utser en strålningssakkunnig eller bildar en separat strålskyddsenhet för att ordna strålskyddet för arbetstagare som utsätts för strålning och för befolkningen. Detta föreskrivs vid behov i säkerhetstillståndet. Verksamhetsutövaren ska skriftligt fastställa uppgifterna för den strålningssakkunniga och strålskyddsenheten.

Närmare anvisningar om användarorganisationen, den ansvariga föreståndaren, andra ansvariga personer och de sakkunniga som behövs jämte uppgifter och behörigheter finns i direktiven ST 1.4 och ST 1.8.

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246