Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Ledningssystem för strålningsverksamhet

Ledningssystem för strålningsverksamhet

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren ha ett ledningssystem som satts upp skriftligen. I ledningssystemet definieras uppdrag som har betydelse för strålsäkerheten och ansvarsfördelningen. Ledningssystemets innehåll och omfattning varierar enligt vilka verksamheter innehållande klasser för strålningsexponering och strålkälla säkerhetstillståndet omfattar.

I ledningssystemet för ett säkerhetstillstånd som omfattar flera platser där strålning används ska man i större detalj beskriva organisationen och dess personal jämte uppgifter och särskilt hur informationsgången säkerställs.
Strålsäkerhetscentralen meddelar närmare föreskrifter om vilken information som ska anges i ledningssystemet.

Den strålsäkerhetsansvarige bistår verksamhetsutövaren i att genomföra strålskyddet. Den strålsäkerhetsansvarige bistår verksamhetsutövaren i strålskyddet och ser i praktiken till att strålskyddet optimeras, för sin del att en bra säkerhetskultur främjas och ansvarar för att man i ingriper raskt i missförhållanden. Typiska uppgifter för den strålsäkerhetsansvarige är dosövervakning och uppföljning av arbetsförhållanden, sörjande för det personliga skyddet samt handledning av nya arbetstagare. Vanligtvis ansvarar även den strålsäkerhetsansvarige för anmälningar som ska tillställas STUK och för att hålla säkerhetstillstånd och anvisningar uppdaterade. Till den strålsäkerhetsansvariges uppgifter hör även bokföring gällande strålkällor, kvalitetskontroll och beredskap inför strålsäkerhetsincidenter.

Om den strålsäkerhetsansvariges kompetensområden enligt verksamhetstyp föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (bilaga 2).

Strålskyddsexperten leder arbetstagarnas och befolkningens strålskydd

Strålskyddsexperten anlitas för att planera, genomföra och övervaka arbetstagarnas och befolkningens strålskydd. Beroende på verksamhetens kvalitet kan en strålskyddsexpert vara anställd av verksamhetsutövaren eller en utomstående konsult. Som strålskyddsexpert inom hälso- och sjukvården och veterinärmedicin kan verka en sjukhusfysiker. Inom kompetensområdet för strålningsverksamhet inom industri och forskning eller användning av kärnenergi krävs för behörighet som strålskyddsexpert en lämplig högre högskoleexamen, strålskyddsutbildning inom kompetensområdet och tillräcklig arbetserfarenhet i en för uppgiften lämplig bransch.  

I verksamheter där arbetstagarens dos kan överstiga 1 mSv per år eller till följd av vilken en del av befolkningen kan utsättas för en effektiv dos om över 0,1 mSv per år, ska strålskyddsexperten vara tätt inkopplad i verksamheten. I dessa fall är en sjukhusfysiker vanligtvis anställda av verksamhetsutövaren. I andra verksamheter ska en strålskyddsexpert anlitas då verksamheten inleds och i övrigt ska denne vara tillgänglig. I röntgenundersökningar med intraorala eller panoramatomografiröntgenapparater samt veterinärmedicinska röntgenundersökningar med intraorala röntgenapparater ska en strålskyddsexpert endast anlitas om man behöver råd.

Om strålskyddsexpertens kompetenskrav enligt kompetensområde och arbetserfarenhet föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (bilaga 1).

En sjukhusfysiker är en sakkunnig i medicinsk fysik

En sakkunnig i medicinsk fysik, det vill säga i praktiken en sjukhusfysiker ska anlitas vid planering, genomförande och uppföljning av strålskyddet för en person som exponeras för strålning om det är fråga om medicinsk exponering eller annan undersökning som görs med hälso- och sjukvårdsutrustning. När det gäller strålbehandling, med undantag av etablerade isotopbehandlingar, ska en sjukhusfysiker vara tätt inkopplad, det vill säga i praktiken vanligtvis anställd av verksamhetsutövaren.

I etablerad isotopbehandling, åtgärdsradiologi, datortomografiundersökningar och andra verksamheter som orsakar stor medicinsk exponering ska en sjukhusfysiker anlitas. I andra verksamheter (till exempel nativröntgenverksamhet) ska en strålskyddsexpert vara tillgänglig, med undantag i tandröntgenundersökningar med intraorala eller panoramatomografiröntgenapparater, där en sjukhusfysiker ska anlitas om man behöver råd.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246