Säkerhet inom strålningsverksamhet

Säkerhet inom strålningsverksamhet

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning. Strålningsverksamhet ska planeras så att strålningsexponeringen är så liten som möjligt.

Osion etusivun tekstinosto Principer för strålskydd

Principer för strålskydd

Strålskyddets målsättning är att skydda människorna, samhället, miljön och kommande generationer mot strålningens skadeverkningar.

Osion etusivun tekstinosto Planering av verksamheten

Planering av verksamheten

Strålningsverksamhet ska planeras så att strålningsexponeringen är så liten som möjligt. Under planering av verksamheten ska också ett kvalitetsledningssystem för användningen av strålning upprättas.

Osion etusivun tekstinosto Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Enligt strålsäkerhetslagen (859/2018) ansvarar verksamhetsutövaren för säkerheten vid användning av strålning.

Osion etusivun tekstinosto Säkerhetstillstånd

Säkerhetstillstånd

För användning av strålning måste man ansöka om ett säkerhetstillstånd. Användning av strålning avser all slags verksamhet förknippad med strålkällor, till exempel handel med strålkällor samt tillverkning, underhåll, reparation, införsel och utförsel av strålkällor. Strålkällor är röntgenapparater och radioaktiva ämnen samt apparater som innehåller dessa.

Osion etusivun tekstinosto Användarorganisation

Användarorganisation

Omfattningen av användarorganisationen och organisationsutredningen beror i hög grad på hur och i vilken omfattning strålning används. I enkla fall räcker det med att man utser en ansvarig föreståndare och specificerar uppgifterna för honom eller henne.

Osion etusivun tekstinosto Skydd av arbetstagare

Skydd av arbetstagare

Övervakning av strålningsexponering och hälsokontroll utgör en del av skyddet för arbetstagare.

Osion etusivun tekstinosto Strålskärmning av utrymmen

Strålskärmning av utrymmen

Strålskärmningen av användningsutrymmen för strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen ska planeras och konstrueras så att användningen av strålning inte orsakar fara. Redan under planeringen ska apparaternas eller källornas driftsbelastning och -sätt iakttas och man ska se till att strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen inte hamnar i besittning av obehöriga.

Osion etusivun tekstinosto Strålningsalstrade apparater och kvalitetskontroll

Osion etusivun tekstinosto Tillsynsmyndigheter för användning av strålning

Tillsynsmyndigheter för användning av strålning

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar att strålskyddslagen och de föreskrifter och bestämmelser som getts med stöd av denna följs. Delvis övervakas användning av strålning och säkerheten av strålkällor vid sidan av STUK också av andra tillsynsmyndigheter, till exempel Valvira och Tullen.

Osion etusivun tekstinosto Utbildning

Osion etusivun tekstinosto Föreskrifter