Säkerhet inom strålningsverksamhet

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning. Strålningsverksamhet ska planeras så att strålningsexponeringen är så liten som möjligt.

Principer för strålskydd

Strålskyddets målsättning är att skydda människorna, samhället, miljön och kommande generationer mot strålningens skadeverkningar.

Planering av verksamheten

Strålningsverksamhet ska planeras så att strålningsexponeringen är så liten som möjligt. Under planering av verksamheten ska också ett kvalitetsledningssystem för användningen av strålning upprättas.

Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Enligt strålsäkerhetslagen (859/2018) ansvarar verksamhetsutövaren för säkerheten vid användning av strålning.

Säkerhetstillstånd

För användning av strålning måste man ansöka om ett säkerhetstillstånd. Användning av strålning avser all slags verksamhet förknippad med strålkällor, till exempel handel med strålkällor samt tillverkning, underhåll, reparation, införsel och utförsel av strålkällor. Strålkällor är röntgenapparater och radioaktiva ämnen samt apparater som innehåller dessa.

Användarorganisation

Omfattningen av användarorganisationen och organisationsutredningen beror i hög grad på hur och i vilken omfattning strålning används. I enkla fall räcker det med att man utser en ansvarig föreståndare och specificerar uppgifterna för honom eller henne.

Skydd av arbetstagare

Övervakning av strålningsexponering och hälsokontroll utgör en del av skyddet för arbetstagare.

Strålskärmning av utrymmen

Strålskärmningen av användningsutrymmen för strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen ska planeras och konstrueras så att användningen av strålning inte orsakar fara. Redan under planeringen ska apparaternas eller källornas driftsbelastning och -sätt iakttas och man ska se till att strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen inte hamnar i besittning av obehöriga.

Tillsynsmyndigheter för användning av strålning

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar att strålskyddslagen och de föreskrifter och bestämmelser som getts med stöd av denna följs. Delvis övervakas användning av strålning och säkerheten av strålkällor vid sidan av STUK också av andra tillsynsmyndigheter, till exempel Valvira och Tullen.