Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar säkerheten vid användning av joniserande strålning och annan strålningsverksamhet genom bland annat inspektioner på platser där strålning används och andra övervakningsmetoder, såsom tillsynsenkäter. Med bevakningen säkerställs att strålsäkerhetslagstiftningen, och med stöd av den utfärdade föreskrifter, anvisningar och tillståndsvillkor, efterföljs samt att verksamhet även annars bedrivs på ett säkert och godtagbart sätt.

STUK har enligt strålsäkerhetslagen rätt att att inspektera och följa sådan verksamhet och sådana förhållanden som kan orsaka skadlig exponering för strålning, få tillträde till de platser där sådan verksamhet bedrivs eller där sådana förhållanden förekommer samt att inspektera strålkällor och redskap, tillbehör och utrustning som används i verksamheten och som har betydelse ur strålsäkerhetssynvinkel för att kontrollera överensstämmelse med kraven medan drift pågår.

Den person som utför inspektionen kan ålägga verksamhetsutövaren att korrigera verksamheten så att den uppfyller de krav som föreskrivs i strålsäkerhetslagstiftningen. Strålsäkerhetscentralen kan besluta att avbryta eller begränsa verksamheten ifall verksamheten inte är lagenligt eller den kan orsaka uppenbar hälsoskada. I fall som är brådskande ur säkerhetssynpunkt får den som utför inspektionen besluta om att avbryta eller begränsa verksamheten.

STUK övervakar även transporten av strålkällor. Transport av slutna strålkällor med hög aktivitet kräver säkerhetstillstånd, och således utförs bevakningen i enlighet med strålsäkerhetslagen. Bevakningen av transport av icke-högaktiva slutna strålkällor utförs i enlighet med lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Tillsynsrättigheterna, och bland dem inspektionsrätten, definieras i lagens femte kapitel.

Strålsäkerhetscentralens inspektionsprogram

STUK utarbetar ett inspektionsprogram för inspektioner av verksamhet som kräver säkerhetstillstånd. Med bevakning i enlighet med inspektionsplanen kan säkerheten vid strålningsverksamheten och efterlevnaden av bestämmelserna i strålskyddslagen och säkerhetstillståndets villkor bekräftas med tillräcklig säkerhet, och på ett sätt som beaktar de risker som verksamheten medför. Inspektionsprogrammet omfattar föranmälda och oanmälda inspektioner, regelbundna inspektioner och inspektioner vid enskilda fall baserat på särskilt övervägande.

Inspektionsprogrammet kan också innefatta inspektioner som grundar sig på tillsynsenkäter och information som mottagits från verksamhetsutövaren, och som således inte innehåller ett besök på verksamhetsplatsen.

Inspektioner på verksamhetsplatsen

STUK kommer i enlighet med strålsäkerhetslagen och Strålsäkerhetscentralens strategi att rikta sin bevakning på mer riskbaserad grund än tidigare. Detta kan till exempel återspeglas i att:

  • inspektionerna av verksamheter med lägre risk minskar;
  • nya bevakningsmedel kommer att införas. Inspektioner på verksamhetsplatsen för strålningsanvändning kan exempelvis ersättas av enkäter som skickas till verksamhetsutövare. Behovet av en inspektion på verksamhetsplatsen kan avgöras på basis av enkätsvaren;
  • inspektionernas innehåll ändras.

Inspektioner kan utföras utan föregående meddelande i fall där exempelvis:

  • det är sannolikt att man annars inte får en verklighetstrogen bild av verksamheten
  • det misstänks att verksamheten inte motsvarar säkerhetstillståndet
  • verksamheten bedrivs utan säkerhetstillstånd.

Inspektioner vid enskilt övervägda fall kan exempelvis omfatta:

  • inspektioner i samband med en strålsäkerhetsincident
  • inspektioner som utförts på basis av resultaten från tidigare inspektioner.
  • uppföljande inspektioner (t.ex. vid brister i avskärmningen eller säkerheten)
  • inspektioner för att kontrollera de uppgifter som lämnats till STUK.

Separata driftsättningsinspektioner för utrustning och funktioner utförs ifall det i samband med beviljande av säkerhetstillståndet anses nödvändigt att göra det före, eller strax efter, att apparaten har tagits i bruk eller verksamheten påbörjats för att garantera säkerheten 

STUKs inspektioner på verksamhetsplatsen ingår i de årliga kontrollavgifterna.

Inspektioner i samband med beviljande eller ändring av säkerhetstillstånd och upphörande av verksamheten är fortfarande avgiftsbelagda och de prissätts enligt social- och hälsovårdsministeriets betalningsförordning.

Kontaktuppgifter

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246