Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Myndigheter som övervakar användningen av strålning

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar att strålsäkerhetslagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter följs. I vissa avseenden övervakas strålningsanvändningen och strålkällornas säkerhet dock inte bara av STUK, utan även av andra tillsynsmyndigheter som Fimea och Tullen.

Bestämmelserna om användningen av strålningsalstrande apparater och strålkällor som orsakar joniserande strålning, samt annan strålningsverksamhet, stadgas i strålsäkerhetslagen (859/2018), statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018), social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) och STUKs föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa. För strålningsverksamhet och dess säkerhet gäller också de internationella konventioner som Finland ingått inom området för strålsäkerhet och Europeiska gemenskapernas (EG) lagstiftning.

Angående produkter och utrustning för hälso- och sjukvård har lag 629/2010 utfärdats, och lagenligheten övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Fimea har till uppgift att övervaka kravenligheten och främja en säker användning av medicinsk utrustning.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar strålningsverksamhetens säkerhet och att strålsäkerhetslagen och de föreskrifter som utfärdats med stöd av den följs. STUK är underordnat Social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Övervakning av konsumtionsvaror som innehåller strålkällor

I brandvarnare och vissa andra konsumtionsvaror kan små mängder radioaktiva ämnen användas. STUK övervakar handeln med dylika konsumtionsvaror och produkternas strålsäkerhet. Dessutom övervakas brandvarnarnas tekniska kravenlighet av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Inom STUKs marknadsövervakning ligger fokus på produkter som vanligtvis inte inspekteras på användningsplatsen. Sådana produkter på marknaden är i synnerhet konsumtionsvaror som innehåller ett radioaktivt ämne. I övervakningen av konsumtionsvaror samarbetar STUK vid behov med Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och med Tukes.

Marknadsövervakningen av brandvarnare handhas av Tukes, som övervakar att brandvarnare uppfyller de krav som stadgas i räddningslagstiftningen och med stöd av den utfärdade bestämmelser. För import och handel med brandvarnare som innehåller ett radioaktivt ämne krävs dessutom ett säkerhetstillstånd som beviljats av STUK, och därtill krävs STUKs godkännande för att lansera av nya brandvarnarmodeller på marknaden.

Övervakning av handel, import och export av radioaktiva ämnen

STUK övervakar handeln med radioaktiva ämnen samt deras import till och export från Finland. Importen och exporten övervakas också av Tullen. I tullanmälan ska typen och mängden av radioaktiva ämnen samt numret på det tillstånd som berättigar till import eller export anges.

Med import och export av radioaktiva ämnen avses import från och export till länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. För sådan import eller export, samt för handel med, radioaktiva ämnen behövs ett säkerhetstillstånd som beviljats av STUK.

När radioaktiva ämnen skickas eller mottas mellan medlemsländerna i Europeiska unionen är det fråga om transport av radioaktiva ämnen. För dessa transporter krävs inte ett separat tillstånd från STUK, men dessa omfattas dock av Rådets förordning 1493/93/Euratom som ålägger avsändaren med undersöknings- och anmälningsplikter. Rådets förordning gäller i alla EU-länder.

Angående denna förordning bestyrker STUK ett dokument, med vilket mottagaren av en sluten strålkälla i Finland kan bevisa till avsändaren att det finns ett säkerhetstillstånd för användning av strålkällan. STUK mottar även anmälningar från avsändare av strålkällor i andra EU-länder gällande radioaktiva ämnen som levererats till Finland.

Övervakning av screeningundersökningar som medför exponering för strålning

Screening definieras i statsrådets förordning om screening (339/2011). Av de screeningar som medför exponering för strålning har endast bröstcancerscreening med mammografimetoden hittills bedömts vara berättigat.

För andra former av screening ska screeningens anordnare lämna in en bedömning av den screening som medför exponering för strålning till Institutet för hälsa och välfärd (THL) för granskning innan screeningen inleds. THL avger inom tre månader ett utlåtande åt anordnaren om huruvida den nytta för folkhälsan som uppnås med screeningen är större än de totala skador som den orsakar. För screeningar som medför exponering för strålning, men som inte ingår i det nationella screeningprogrammet, måste anordnaren inhämta Strålsäkerhetscentralens utlåtande om användning av strålning.

THL och Finlands Cancerregister har utfärdat anvisningar om utlämnande av uppgifter om screening till Massundersökningsregistret, som är del av Finlands Cancerregister.

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning vid screening. För användning av strålning i screeningundersökningar måste man ha ett säkerhetstillstånd.