Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Kvalitetssäkring inom strålningsverksamhet

Med kvalitetssäkring avses alla de åtgärder med vilka det kan säkerställas att en fastslagen, behövlig och tillräcklig kvalitetsnivå uppnås.

Strålsäkerhetslagen ålägger verksamhetsutövaren att utarbeta ett program för kvalitetssäkring. Enligt lagen måste kvalitetssäkringsprogrammet innehålla

  • åtgärderna för kvalitetssäkring
  • hur de ska genomföras och med vilka intervall
  • åtgärdsgränser
  • vilka åtgärder som ska vidtas när åtgärdsgränserna överskrids
  • vem som ansvarar för att åtgärderna enligt programmet genomförs.

Resultaten ska dessutom dokumenteras och programmet ska utvärderas regelbundet. Därtill ska programmet innehålla nödvändig vägledning.

Med kvalitetssäkring avses alla de åtgärder med vilka det kan säkerställas att en fastslagen, behövlig och tillräcklig kvalitetsnivå uppnås. En tillräcklig kvalitetsnivå innebär ur strålsäkerhetslagens synvinkel att verksamheten är säker och att lagens krav uppfylls.

I Strålsäkerhetscentralens förordning STUK S/5/2019 anges några årliga intervall för kvalitetssäkring, men i allmänhet måste verksamhetsutövaren själv tänka ut hur man kan se till att ens egen verksamhet bedrivs säkert.

Kvalitetssäkringen begränsas dock inte enbart till tekniska frågor, strålkällor och strålningsmätare. Verksamhetens övriga kvalitet säkerställs till exempel genom att man vid behov övar åtgärder för strålsäkerhetsincidenter i praktiken, eller genom att man systematiskt kontrollerar att anvisningarna är uppdaterade. Det räcker inte heller med att enbart beskriva åtgärderna eftersom ansvarsbeskrivningar och uppdaterade instruktioner är en väsentlig del av kvalitetssäkringen. Dessutom bör man minnas att dokumentera genomförandet av kvalitetssäkringsåtgärder.

Utarbetandet eller uppdateringen av ett kvalitetssäkringsprogram kan påbörjas exempelvis genom att bekanta sig med tillämpbara ISO-standarder. Dessa kan ge dig idéer som kan tillämpas i egen verksamhet, även om verksamheten som helhet inte är standardenlig, och än mindre ackrediterad. Möjliga exempel är ISO 9001 Kvalitetsledning och ISO 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier.

Utarbetandet av kvalitetssäkringsprogram utgör också ett av delområdena för användning av en strålsäkerhetsexpert. STUK övervakar som en del av tillståndsprocessen, eller i samband med verksamhetsbevakningen, att verksamhetsutövarna i föreskriven omfattning använder sig av en strålsäkerhetsexpert. Verksamhetsutövaren ska kunna påvisa att kraven uppfylls.

Kontaktuppgifter

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246