Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Icke-medicinsk exponering vid avbildning av personer

Strålsäkerhetscentralen bedömer om undersökningar som medför annan än medicinsk exponering är berättigade.

Ibland kan det finnas andra anledningar än medicinska orsaker att ta röntgenbilder på en person. Om anledningen är annan än medicinsk, räcker det inte att verksamhetsutövaren har säkerhetstillstånd för röntgenverksamhet inom hälso- och sjukvården, utan verksamhetsutövaren ska separat ansöka hos Strålsäkerhetscentralen om ändring i säkerhetstillståndet för exponeringen i fråga. I praktiken innebär detta att när tillståndet ändrats, gäller säkerhetstillståndet för röntgenverksamhet inom hälsovården två separata exponeringar: medicinsk exponering och avbildning av person med icke-medicinsk exponering.

I 14 kapitlet i strålsäkerhetslagen föreskrivs om avbildning av person med icke-medicinsk exponering. I kapitlet föreskrivs bl.a. om verksamhetsutövares skyldighet att med minst fem års mellanrum bedöma om verksamhet som medför annan än medicinsk exponering är berättigad.
Undersökningar med avbildning av person med icke-medicinsk exponering kan vara bl.a.

  • hälsokontroll vid invandring till landet med en metod som använder strålning
  • uppskattning av en persons ålder med en metod som använder strålning
  • användning av joniserande strålning för att identifiera föremål som gömts i en människas kropp
  • anställningshälsokontroll med en metod som använder strålning

När verksamhetsutövaren ansöker om ändring av tillståndet ska denne ge en utredning om den aktuella verksamheten och om dess berättigandebedömning. Strålsäkerhetscentralen bekräftar säkerhetsbedömningen som en del av beviljandet av säkerhetstillståndet eller genom ett beslut om ändring av tillståndet.

I tabellen nedan räknas upp de undersökningar som medför annan än medicinsk exponering och som Strålsäkerhetscentralen till dags dato bedömt är berättigade. För dessa undersökningars del behöver den sökande inte göra en separat berättigandebedömning i anslutning till ansökan om tillstånd. Berättigandebedömning ska dock göras om verksamheten medför annan än medicinsk exponering och om andra undersökningar än de undersökningar som räknas upp i tabellen ingår i verksamheten, eller om undersökningar som räknas upp i tabellen görs med någon annan metod än de metoder som räknas upp i tabellen.

Undersökningar som medför annan än medicinsk exponering som Strålsäkerhetscentralen bedömt är berättigade

Undersökning

Metod

Hänvisning

Tuberkulosscreening

Konventionell röntgenapparat, thoraxröntgen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje keuhkotuberkuloosin varhaisesta toteamisesta (THL, Ohjaus 18/2017) (Anvisning om tidigt konstaterande av lungtuberkulos, Institutet för hälsa och välfärd, THL Styrning 18/2017, på finska)

Åldersbedömningsundersökning

Konventionell röntgenapparat, röntgen av hand och handled

Panoramatomografianordning, panoramatomografi av tänder och käke

Vid behov intraoralröntgenanordning, tandröntgen

Utlänningslagen 6a § och 6 b § (11.6.2010/549)

Kroppsbesiktning

Konventionell röntgen, röntgen av buk;

Datortomografi, datortomografi av buk

Tvångsmedelslagen (22.7.2011/806) 32 §

Tuberkulosscreening

Konventionell röntgenapparat, thoraxröntgen

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 55 §

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje Työntekijälle tehtävät terveydentilan selvitykset tuberkuloositartuntojen torjumiseksi (THL, Ohjaus 19/2017) (Anvisning om undersökningar av hälsotillståndet hos anställda i syfte att bekämpa tuberkulossmitta, THL Styrning 19/2017, på finska)

Avbildning med anledning av övergrepp mot barn

 

Datortomografi, datortomografi av huvud

Konventionell röntgenapparat, benröntgen på barn

 

Lag om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn 2 § 19.12.2008/1009

Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä – tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa, Duodecim 2015; 131(10); 933-9 (Misstanke om fysisk misshandel av barn – identifiering och åtgärder inom hälso- och sjukvården, Duodecim 2015; 131(10); 933-9, på finska)

Anställningskontroll av brandmän, räddningsdykare och djupdykare

Konventionell röntgenapparat, thoraxröntgen

Vid behov konventionell röntgenapparat, röntgen av långa ben

Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellisen yhdistyksen lausunto 6/2019 (Utlåtande av finska dykmedicinska föreningen 6/2019, på finska)

Visumundersökning för arbetstillstånd, långvarigt uppehållstillstånd eller studier

Konventionell röntgenapparat, thoraxröntgen

I enlighet med destinationslandets lagstiftning

Läkarundersökning av fartygspersonal

 

Konventionell röntgenapparat, thoraxröntgen

 

Lag om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) 6 § och 7 §

Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2019:19: Anvisningar för läkarundersökning av fartygspersonal