Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

I flygverksamhet utsätts flygpersonalen för rymdstrålning. Rymdstrålning, eller kosmisk strålning, är partikelstrålning som kommer från solen eller rymden. Om det är möjligt att flygpersonalen utsätts för så mycket kosmisk strålning att den årliga effektiva dosen överskrider 1 millisievert (mSv), måste den som bedriver flygverksamheten utreda exponeringsmängden för kosmisk strålning som flygpersonalen utsätts för och ansöka om säkerhetstillstånd.

Partiklarna som kommer från solen har sällan så stor energi att de kommer till de nedre delarna av jordens atmosfär. Däremot har den galaktiska strålningen utanför solsystemet större energi och kan nå den nedre delen av atmosfären.

Jordens magnetfält och atmosfär skyddar oss mot kosmisk strålning på markytan. Ju högre upp från markytan vi kommer, desto svagare är skyddet. Dessutom påverkas den kosmiska strålningens dosrat av bredd- och längdgraden samt av solens aktivitet.

Flygning medför exponering för kosmisk strålning

I Finland orsakar kosmisk strålning på markytan en årlig effektiv dos på i genomsnitt 0,38 mSv till människor. Passagerarflygplan flyger på cirka tio kilometers höjd, där dosraten är tiotals gånger större än på markytan. Ofta blir strålningsexponeringen ändå ganska liten eftersom flygresenärerna utsätts för kosmisk strålning tillfälligt och endast under korta perioder. Däremot kan flygpersonalens exponeringstider vara upp till hundratals timmar per år. Därför måste deras strålningsexponering övervakas.

Den som bedriver flygverksamhet gör en anmälan om utövande av luftfart och utreder exponeringen för strålning

Innan verksamheten påbörjas ska utövaren göra en anmälan om utövande av luftfart till Strålsäkerhetscentralen (STUK). En verksamhetsutövare som innehar ett trafiktillstånd från Transport- och kommunikationsverket (Traficom) är dessutom skyldig att utreda den strålningsexponering som flygverksamheten orsakar ifall den huvudsakliga flyghöjden överstiger 8 000 meter.

Säkerhetstillstånd för flygverksamhet

För flygverksamhet krävs förutom ett trafiktillstånd av Traficom även ett säkerhetstillstånd som utfärdats av STUK ifall stråldosen till flygbesättningen överstiger referensvärdet på 1 mSv per år.

Flygpersonal som strålningsarbetare

Enligt gällande strålningslagstiftning klassificeras flygarbetare som strålningsarbetare. Flygarbetare omfattas dock inte av alla föreskrifter som gäller för strålningsarbetare.

Till skillnad från andra strålningsarbetare behöver flygarbetare inte klassificeras som strålningsarbetare i kategori A eller B, och det är inte heller nödvändigt att arrangera övervakning av strålningsarbetarnas hälsotillstånd. Därtill bestäms flygpersonalens strålningsexponering till skillnad från andra strålningsarbetare med hjälp av ett beräkningsprogram, vilket inte är möjligt i andra typer av strålningsarbete.

Övervakning av strålningsexponering

Om ovan nämnda utredning visar att verksamheten kräver ett säkerhetstillstånd, det vill säga att arbetstagarnas årliga effektiva dos kan överskrida 1 mSv, måste arbetstagarnas strålningsexponering övervakas. Därtill måste arbetsskiften och flygrutterna planeras så att arbetstagarens årliga effektiva dos inte överskrider 6 mSv.

En gravid kvinnas flygarbete ska ordnas så att fostrets ekvivalentdos förblir under 1 mSv och är så liten som det praktiskt är möjligt.

Dosen som orsakas av kosmisk strålning mäts vanligen inte, utan den fastställs kalkylmässigt med hjälp av ett lämpligt och bevisligen tillförlitligt beräkningsprogram. Resultaten från övervakningen av strålningsexponeringen meddelas årligen till STUKs dosregister.

Vid flygning på en höjd som överstiger 15 km måste en mätapparat för bestämmandet av flygarbetarnas strålningsdos finnas i bruk som förberedelse för en plötslig soleruption.

Närmare anvisningar om hur man övervakar strålningsexponeringen vid flygverksamhet finns i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om utredning, bedömning och övervakning av yrkesmässig exponering och i föreskriften om verksamhet som medför exponering för naturlig strålning.

Arbetstagarna har rätt att få information om sin egen exponering

Verksamhetsutövaren ska se till att arbetstagarna får tillräcklig information om kosmisk strålning och om dess hälsoeffekter. Arbetstagarna ska också få information om deras egen strålningsexponering samt om de typiska exponeringsnivåerna i motsvarande arbete.

Dessutom ska kvinnor få information om strålskydd under graviditeten och de ska uppmanas att underrätta arbetsgivaren om en graviditet så snabbt som möjligt efter att den konstaterats så att även fostrets exponering kan övervakas korrekt.