Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

För användning av högeffektslaser krävs tillstånd av Strålsäkerhetscentralen

För användning av högeffektslaser (laserklasserna 3B och 4) som ljusförstärkning, i reklam, i konstverk eller andra därmed jämförbara föreställningar eller spel krävs tillstånd av Strålsäkerhetscentralen, om människor kan vistas på den plats där utrustningen används eller i det utrymme som laserstrålarna går igenom. Tillstånd beviljas om man i verksamheten använder anordningar som uppfyller kraven och verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt. Strålsäkerhetscentralen kan lägga till villkor som krävs för säkerställande och övervakning av säkerheten, såsom inspektioner i samband med tillståndsärenden.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska finnas med i tillståndsansökan hittar man i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av högeffektslaser, STUK S/10/2021, som utfärdats med stöd av strålskyddslagen.

Tillståndsansökan ska innehålla uppgifter om den som ansöker om tillstånd samt om högeffektslasern och dess planerade användning. Av ansökan ska det framgå huruvida tillstånd söks för en viss tid eller tills vidare, om anordningen är fastmonterad på ett ställe eller flyttas mellan olika ställen, om lasrarna används inomhus eller utomhus och om avsikten är att rikta strålar mot himlen eller mot en publik. En riskbedömning ska göras för versamheten. I den ska man bedöma riskerna i anslutning till användningen av högeffektslaser och eventuella strålsäkerhetsincidenter och den potentiella exponering de medför. Riskbedömningen ska dessutom omfatta åtgärder för att förhindra strålsäkerhetsincidenter och en handlingsplan för dessa.

Tillståndsansökan ska innehålla namnet på den person som är ansvarig för användningen av lasern samt uppgifter om hans eller hennes utbildning i och erfarenhet av lasersäkerhet.

Man strävar efter att behandla tillståndsansökningarna inom 30 dagar. Tillståndet och inspektioner i anslutning till tillståndsärendet är avgiftsbelagda och avgifterna för dem föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer. Övervakningsavgifter för tillstånd som gäller tills vidare regleras i strålskyddslagen.

Tillståndshavaren ska meddela Strålsäkerhetscentralen de uppgifter om användningen av högeffektslaser som krävs enligt föreskriften STUK S/10/2021 (Stuklex.fi) senast fem dagar före den planerade användningstidpunkten.

Enligt luftfartslagen ska en aktör som planerar laserverksamhet utomhus anmäla den planerade laserverksamheten till Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, som gör en bedömning av laserns inverkan på flygtrafiken. Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab ger ett utlåtande på kundens begäran. Begäran ska framställas till Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab 10 veckor före den planerade användningen.

Enligt strålskyddslagen ska verksamhetsutövaren se till att egenkontrollen av användningen av högeffektslaser är tillräcklig med tanke på verksamhetens art och omfattning. I Strålsäkerhetscentralens föreskrift finns bestämmelser om det område som skyddas av exponeringsgränsvärdena och om behovet av att mäta laserstrålning inom detta område.

En guide för användning av högeffektslaser i föreställningar för publik har skrivits, som innehåller närmare information om kraven vid, ansökan om tillstånd till och anmälan om laseranvändning.

Användning av högeffektslaser på publika evenemang (pdf)

Blankett för tillståndsansökan och anmälan om användning av högeffektslaser

Blanketten fylls i utan inloggning och kan därför inte sparas halvt ifylld för att senare kompletteras. En pdf-kopia av ansökan kan sparas för eget bruk innan blanketten skickas till Strålsäkerhetscentralen. Webbläsare som stöds av blankettjänsten är Chrome, Firefox, Edge och Safari (version 9+). Användaren ska tillåta javascript och kakor. Om STUKs blankettjänst inte är tillgänglig kan blanketterna skickas per brev till adressen: Strålsäkerhetscentralen, Ånäsgränden 1, 01370 Vanda.

Laserexperternas gemensamma e-postadress laserlupa (at) stuk.fi kan användas för begäran om tilläggsuppgifter.
 

Tillstånd för användning av högeffektslaser

Verksamhetsutövare Beslutet gäller till och med
Cyber Solutions Finland Oy Gäller tills vidare
Henry Geitel Gäller tills vidare
JT-Laser Oy Gäller tills vidare
Jyväs Media Oy Gäller tills vidare
Klosse J. Wistbacka Gäller tills vidare
Laserimage AB Gäller tills vidare
Mixa.fi Gäller tills vidare
Oy Pyroman Finland Ltd Gäller tills vidare
Sillanpää Juha Gäller tills vidare
ST Sportservice GmbH Gäller tills vidare
Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry Gäller tills vidare
Topwork OÜ Gäller tills vidare
Xiter Ab Gäller tills vidare
XYZ Dezigns Oy Gäller tills vidare