Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Strålsäkerhetscentralen kan begära en utredning om verksamheten

Om Strålsäkerhetscentralen (STUK) misstänker att man inom skönhetsbehandlingarna använder icke-joniserande strålning på ett sätt som överskrider strålningsexponeringens gränsvärden kan STUK be verksamhetsutövaren om en utredning i ärendet.

STUK begär information om utrustning som verksamhetsutövaren använder och om utrustningens tekniska egenskaper i en begäran om utredning. Utgående från utrustningens tekniska egenskaper bedömer STUK exponeringen hos den person som behandlas och hur säker behandlingen är. En behandlingsapparat med för hög effekt kan försättas i användningsförbud, men i första hand strävar man dock efter att reda ut om det är möjligt att göra användningen av apparaten säker, till exempel med anvisningar för behandlingen. Ibland kan apparatens säkerhet även förbättras med tekniska ändringar.

I begäran om utredning ska också användningen av utrustningen beskrivas, vilka personer som använder den och vilken utbildning de har fått i användningen. I vissa fall begärs även en utredning om hur kunden informeras om riskerna i anslutning till åtgärden, vilka kontraindikationer som beaktas och hur de utreds hos kunden. Utgående från dessa uppgifter bedöms om det är möjligt att genomföra tjänsten säkert och på det sätt som förutsätts i strålsäkerhetslagen.

För alla apparaters del begärs följande uppgifter:

 • Apparatens användningssyfte
 • Apparatens tillverkare och importör
 • Apparatens namn och typ
 • Bruksanvisningar och eventuella särskilda anvisningar i anslutning till behandlingen

Olika behandlingsanvisningar kan vara viktiga, särskilt i användningen av radiofrekventa eller RF-behandlingsapparater (eng. radio frequency), eftersom de kan anvisa användningen av lägre effekter eller kortare behandlingstider för det behandlade området än i apparatens manual.

För lasrars del begärs följande uppgifter:

 • Lasersäkerhetsklass
 • Strålningseffekt (engl. power) eller pulsenergi (pulse energy)
 • Pulsens längd (pulse duration) och repetitionsfrekvens (repetition rate)
 • Strålningens våglängd (wavelength)
 • Strålens storlek på huden

För RF-apparaters del begärs följande uppgifter om apparaten:

 • RF-strålningens frekvens (frequency)
 • RF-strålningens effekt (power), energi (energy), effekttäthet (power density) eller energitäthet (energy density)
 • Behandlingshuvudets storlek (dimensions of the treatment head)

Gällande ultraljudsanordningar ska av utredningen framgå:

 • Ultraljudets intensitet (intensity)
 • Behandlingshuvudets storlek (dimensions of the treatment head)

Gällande ljusimpulsanläggningar (IPL, eng. intense pulsed light) ska av utredningen framgå:

 • Pulsenergi (pulse energy)
 • Pulsen varaktig (duration)
 • Behandlingshuvudets storlek (dimensions of the treatment head)

Försäkran om kravenlighet begärs vid behov. Av försäkran framgår ofta om apparaten är avsedd som medicinsk utrustning.

Har du frågor?

Ta kontakt: