Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Uusi Bedömning av exponering för RF-strålning

Bedömningen av exponeringen av behandlingsanordningar som producerar radiofrekvent eller RF-strålning (engl. radio frequency) förutsätter information om den energi eller effekt som anordningen producerar samt om storleken på behandlingshuvudet.

Enligt strålsäkerhetslagen (859/2018) kan Strålsäkerhetscentralen (STUK)) fastställa gränsvärden för exponeringen under skönhetsbehandlingar. Dessa gränsvärden fastställs i STUKs föreskrift (S/5/2018). Vad gäller apparater som producerar RF-strålning är det tillåtet att i behandlingen använda en fem gånger så stor exponering jämfört med gränsvärdet för befolkningen utan att det krävs en särskild utredning om säkerheten för åtgärden.

Kalkyleringarna nedan har beräknats med hjälp av de gränsvärden som fastställs i STUKs föreskrift. Dessa är 10 W/kg för huvud och kropp samt 20 W/kg för extremiteter.

Bedömning av den granskade volymen

Gränsvärdena för exponeringen i STUKs föreskrift har fastställts för en vävnadsmassa i kuber på 10 gram. 10 gram vävnadsmassa motsvarar en volym på cirka 10 cm³. Längden på kubens kant är då cirka 2,15 cm. Om det granskade behandlingshuvudets elektroslängd eller diameter är högst 2,15 cm används en vävnadsmassa på 10 gram i kalkyleringen. Om elektrodens länd eller diameter är större än 2,15 cm fastställs som volym elektrodens längd eller diameterns tredje potens.

Exempel 1:

Elektrodens diameter är 3 cm => 3³ cm³ = 27 cm³ = 27 g. Vävnadsmassan omvandlas från gram till kilogram: 27 g = 0,027 kg.

Exempel 2:

Elektrodens längd är 1,5 cm => 1,5³ cm³ = 3,4 cm³ = 3,4 g. Massan underskrider 10 g så som massa används 10 g = 0,01 kg.

Anordningar som producerar kontinuerlig effekt (enheten W, W/cm², W/cm³)

Då man vet den effekt som anordningen producerar kan man räkna ut effekttätheten per viktenhet.

Exempel 1:

Behandlingsanordningens RAF-maxeffekt är 50 W och diametern på den cirkulära elektroden är 3 cm:
Det tillfälliga SAR-värdet räknas ut: 50 W / (3 cm)³ = 1,85 W/cm³ = 1,85 W/g = 1850 W/kg
Man räknar ut hur länge behandlingshuvudet får hållas på ett och samma ställe: (10 W/kg x 360 s) / 1851 W/kg = 1,9 s
Man räknar ut hur snabbt behandlingshuvudet ska förflyttas: 3 cm / 1,9 s = 1,5 cm/s

I praktiken betyder en exponeringstid på 1,9 s att behandlingshuvudet ska förflyttas hela tiden. I exemplet är diametern på huvudet 3 cm och då ska hastigheten på huvudet vara minst 1,5 cm/s. Med beaktande av att behandlingshuvudet inte under 6 minuters tid får återvända till samma plats förutsätter en trygg användning av anordningen enligt föreskriften absolut anvisningar för användningen.

Exempel 2:

Den maximala RF-effekten hos behandlingsanordningen är 10 W och behandlingshuvudet är 1,5 cm x 1,5 cm:
Det tillfälliga SAR-värdet räknas ut 10 W / 10 g = 10 W / 0,01 kg = 1000 W/kg.
Man räknar ut hur länge behandlingshuvudet får hållas på ett och samma ställe: (10 W/kg x 360 s) / 1000 W/kg = 3,6 s
Man räknar ut hur snabbt behandlingshuvudet ska förflyttas: 1,5 cm / 3,6 s = 0,4 cm/s

I exempel 2 är behandlingshuvudet så litet att man använder 10 g vävnadsmassa i beräkningen. Den maximala tiden på 3,6 s för exponeringen och en rörelsehastighet på 0,4 cm/s gör det möjligt att utföra en säker behandling med tillräckliga anvisningar.

Om den angivna enheten är W/cm² måste man först räkna ut behandlingshuvudets effekt genom att multiplicera effekttätheten (W/cm²) med huvudets areal (cm²). Om den angivna enheten är W/cm³ måste man veta hur volymen har räknats ut. Den här informationen får man av tillverkaren.

RF-apparater som producerar pulserande energi (enheten J, J/cm², J/cm³)

SAR-värdet ges i enheten W/kg så energin (enheten J) ska omvandlas till effekt (W) genom att dividera apparatens energi med 360 (6 minuter i sekunder).

Om den angivna enheten är J/cm² måste man först räkna ut behandlingshuvudets energi genom att multiplicera energitätheten (J/cm²) med huvudets areal (cm²). Om den angivna enheten är J/cm³ måste man veta hur volymen har räknats ut. Den här informationen får man av tillverkaren.

Exempel:

Energin är 20 J/cm² och behandlingshuvudets storlek 3 cm x 2 cm (areal 6 cm²):
Energin för en puls räknas ut 20 J/cm² x 6 cm² = 120 J
Energin för en puls räknas om till effekten i genomsnitt under sex minuter 120 J / 360 s = 0,33 W
Effekttätheten räknas ut: 0,33 W / (3 cm)³ = 0,0123 W/cm³ = 0,0123 W/g = 12,3 W/kg

Ett sådant här behandlingshuvud överskrider gränsvärdet för exponering i föreskriften (10 W/kg) i huvud och på kroppen, så det får inte användas för skönhetsbehandlingar med den här energitätheten om det är huvudet eller kroppen som behandlas. På extremiteterna kan man ge en puls per sex minuter. Den energitäthet som apparaten matar får med ett behandlingshuvud av nämnd storlek vara höst 16 J/cm² på huvud och kropp. Med anvisningar ska man även säkerställa att högst en puls per sex minuter ges på samma ställe.

Anvisningar

Ifall apparaten med sin maximala effekt eller energi överskrider gränsvärdena för exponering i STUKs föreskrift ska det finnas anvisningar för användningen av apparaten som ska följas för att man ska hålla sig inom föreskriftens gränsvärden. Av anvisningarna ska framgå vilket behandlingshuvud anvisningarna gäller (om det finns flera behandlingshuvuden), vilken maximala effekt eller energi som används, hur länge behandlingen varar (exempelvis uppskattad areal och behandlingstid eller behandlingshuvudets hastighet) Samt hur föreskriftens granskningstid på sex minuter tillämpas.

Ifall apparatens minsta effekt- eller energitäthet är sådan att man inte ens med anvisningar kan göra åtgärden säker får apparaten inte användas för skönhetsbehandlingar. Om apparatens högsta effekt eller energi är så stor att sådana här inställningar orsakar en omedelbar fara får maskinen inte användas för skönhetsbehandlingar.

Godkännanden av radonmätningar

Godkännande av radonmätningar

De radonmätningar som myndighetskontrollen förutsätter skall godkännas av Strålsäkerhetscentralen.

Godkännandet av radonmätningsinstrument och –metoder förutsätter att instrumentet uppfyller kraven i strålsäkerhetslagen, samt förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, och att den är korrekt kalibrerad. Kalibreringen ska vara i kraft då mätningen utförs.

Den kalibreringskoefficient som fastställts under kalibreringen skall beaktas när radonmätningarnas resultat rapporteras. Den faktiska radonhalten i inandningsluften erhålls när det resultat som anges av radonmätningsinstrumentet multipliceras med kalibreringskoefficienten.


​​​​​​​Radonmätningsburkar med giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Godkännande

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonmätningsburk 5.11.2024 Bostäder och arbetsplatser
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonmätningsburk 15.9.2022 Bostäder, Arbetsplatser: konstaterande av överskridning av åtgärds- eller maximivärdet

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonmätningsburk,
Radtrak2
Radtrak3
19.2.2024

28.1.2026
Bostäder och arbetsplatser

​​​​​​​Bostäder och arbetsplatser
Strålsäkerhetscentralen Radonmätningsburk 14.12.2021 Bostäder och arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

​​​​​
​​​Bärbara radonmätningsburkar med giltigt godkännande och giltig kalibrering för mätningar av exponering för radon 

Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Godkännande
AlphaRadon Teo
​​​​​​​(RadonFiX Suomi Oy*)
Radonmätningsburk 21.1.2024 Arbetstagarens radon exponering
Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)
Radonmätningsburk,
​​​​​​​Radtrak2
​​​​​​​Duotrak
10.6.2024

25.8.2025
Arbetstagarens radon exponering
Arbetstagarens radon exponering
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten och som har giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation/Godkännande Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Serienummer på mätinstrumentet
BlueForServices Oy (Suomen radonkeskus) /Bostäder och arbetsplaser Corentium Pro 2.2.2026 2700006209
Helsingfors stad  /Arbetsplatser Corentium Pro 17.1.2023 2700005659
2700005664
Mekanox Oy  /Arbetsplatser AlphaGuard P30 11.2.2025 EF2450
ND Testaus Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 13.10.2022 2700001207
Nordic CMG Oy  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 3.4.2023 2700005609
PBM Rakennustutkimus  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 30.9.2026 2700011801
RadonFix Suomi Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 14.1.2024 2700006435
2700006311
2700006400
2700006416

2700007460
2700008227
2700005785
​​​​​​​2700006666
2700006830
2700006277
2700008638
2700006936
​​​​​​​2700006436
Ramo Pro Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 29.1.2024 2700005872
​​​​​​​2700005160
Sirate Group Oy   /Arbetsplatser Corentium Pro 2.6.2026 2700007598
​​​​​​​2700007602
Suomen radonhallinta Oy /Arbetsplatser Corentium Pro


​​​​​​​
 
26.1.2023​​​​​​​
2700005651
2700005690
2700006182
2700006224
2700006235
2700007355

2700007357
2700007429
2700006386
2700006239
2700005932
2700006283
2700006763
2700007029
2700007410
2700007683
2700007792
2700007811
2700007813
2700007824
2700007860
2700007857
2700007851
2700005549

2700006633
2700006781
2700006872
2700006875
2700007635
2700008572
​​​​​​​2700005612
2700008671
2700008374
2700008378
2700008415
2700008457
2700008468
2700008671
2700008672
2700008674
2700008675
2700008678
2700008680
​​​​​​​2700005569
2700005698
2700006267
2700006297
2700006322
2700006333
2700006845
​​​​​2700005631

Suomen Radonpalvelut /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 3.2.2022 EF0323
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy /Arbetsplatser Pylon AB-5 20.9.2023 462
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 13.11.2023 EF1226
Vahanen Rakennusfysiikka Oy  /Arbetsplatser AlphaGuard DF2000 11.12.2023 AG000056
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Godkännande av dosimetritjänst

Dosimetritjänster som tillhandahåller mättjänster för arbetstagarnas individuella dosövervakning ska ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande både för själva dosimetritjänsten och för de mätmetoder som används för den individuella dosövervakningen.

I ansökan om godkännande ska det kunna påvisas att kraven i strålsäkerhetslagen, samt förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, uppfylls genom exempelvis kalibreringscertifikat, testningsrapporter och mätosäkerhetsanalyser.


Dosimetritjänster me​​​​​​​d giltigt godkännande
​​​​​​​

Organisation Verksamhet Sista
giltighetsdag
Mätmetoder
Doseco Oy Användning av strålning   TLD, DIS
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD
Strålsäkerhetscentralen, Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet Användning av strålning 22.12.2020 Beräkning av stråldos från intern exponering: direkta mätningar med HPGe detektorer, mätning av urinprover
Industrins Kraft Abp Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD