Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Tänker du grunda ett solariumföretag? Oavsett om du är en ny företagare eller en expanderande verksamhetsutövare finns det några saker du behöver tänka på vid grundandet av ett solariumföretag. Utöver normal ansvarsfull affärsverksamhet måste företagaren/verksamhetsutövaren nämligen säkerställa kundernas och de anställdas strålsäkerhet.

I strålsäkerhetslagen stadgas om säkerheten vid strålningsanvändning, och föreskrifter gällande solarier finns särskilt i paragraferna 171–174. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar nämligen solarieutrustningen och dess användning i enlighet med strålsäkerhetsslagen. Solarieverksamhet kräver inte tillstånd från STUK, men innan verksamheten kan påbörjas måste du göra en anmälan till de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna (13 § i hälsoskyddslagen). De inspekterar i enlighet med hälsoskyddslagen solarier genom tillsynsinspektioner. Kontakta hälsoskyddsmyndigheten i din kommun, som sedan kan ge dig råd om hur man startar ett solariumföretag.

Solarieföretagaren ansvarar för solariets strålsäkerhet.

STUK utfärdar anvisningar om säkerheten vid strålningsanvändning och strålningsverksamhet.

Solarieföretagarens allmänna förpliktelser

En företagare som bedriver solarieverksamhet måste se till att personer under 18 år inte har inträde till solariet. Solarietjänster inte får säljas till personer under 18 år.

Oövervakad användning av ett solarium är förbjudet. Verksamhetsutövaren ska utse en eller flera ansvarspersoner för användningsplatsen, inklusive gym och simhallar, som alltid är närvarande när solariet används. Vid behov vägleder ansvarspersonen kunderna i att använda solarieapparaten och kontrollerar unga personers ålder.

Ögonskydd måste finnas tillgängliga på solariets användningsplats, och vid varje solarieapparat måste apparatens bruks- och strålsäkerhetsanvisningar, som också innehåller information om UV-strålningens skadeverkningar, finnas nära tillgängliga. Påståenden om att solarieanvändning främjar hälsan eller botar sjukdomar får inte framkomma i anvisningarna.

Strålsäkerhetsanvisningar för solariets användare finns tillgängliga för företagare i en av STUKs affischer, som kan skrivas ut på finska, svenska och engelska. Den tryckta affischen på finska kan beställas gratis från STUK på uvjalasertiimi(at)stuk.fi.

Solarieföretagaren måste också se till att den använda solarieutrustningen uppfyller kraven i STUKs föreskrifter och är i fullständigt funktionsdugligt skick.

​Utnämning av ansvarsperson och dennes uppgifter

Verksamhetsutövaren ska utse en ansvarsperson för solariets användningsplats, som på ett lämpligt sätt är förtrogen med solarieapparatens användning. Ansvarspersonen ska vid behov vägleda kunden i att skydda ögonen och annan säker användning av solarieapparaten, och se till att solariet inte används av någon under 18 år. Beroende på omfattningen av solariets verksamhet kan det finnas en eller flera ansvarspersoner. Minst en ansvarsperson måste vara närvarande då solarieapparaten används.

Ansvarspersonen förutsetts är inte ha mer än grundläggande kunskap då denne vägleder kunder i solarieapparatens användning. Ansvarspersonen måste vara en person som fyllt minst 18 år.

Det ska vara möjligt att övervaka användningen av solariet

Solarieapparaterna ska placeras, och deras användning ska ordnas, så att kunden inte kan använda apparaten utan att märks av den utnämnda ansvarspersonen(ansvarspersonerna/personalen). Solarieutrymmet måste alltid vara låst, eller apparatens användning annars blockerad, när ansvarspersonen inte är närvarande eller inte kan övervaka kunder som kommer in i solariet och apparatens användning, till exempel på grund av andra arbetsuppgifter.

Den ansvariga personen måste vara närvarande när solariet används

Solariet får endast användas när den utsedda ansvarspersonen är närvarande och de facto kan säkerställa att solarieapparaten inte används av en person under 18 år. Användning av endast ett förmånskort, nyckelkort eller motsvarande för att få tillträde till solariet och använda apparaten utan personalens övervakning uppfyller inte kraven i strålsäkerhetslagen. Användningen av egen nyckeln då personalen är frånvarande utesluter inte heller helt möjligheten för minderåriga att använda solariet.