Handlande vid avvikande händelser

Vid en allvarlig avvikande händelse ska man agera snabbt.

Händelse som avviker från det normala

En avvikande händelse är en händelse i anslutning till användning av strålning som avviker från det normala och som leder till att säkerheten äventyras i betydande grad i utrymmet där strålning används eller i dess omgivning. En avvikande händelse kan också vara en onormal iakttagelse eller uppgift som har väsentlig betydelse med tanke på strålsäkerheten för arbetstagarna, patienten eller omgivningen. Avvikande händelser är också fall där en strålkälla försvinner, blir stulen eller på något annat sätt fråntas tillståndshavarens besittning. Vid avvikande händelser följs alltid i första hand verksamhetsställets egna anvisningar.

Hur ska man agera?

1. Omedelbara åtgärder

Strålningsexponeringen begränsas i så stor omfattning som möjligt.

 • Området med strålrisk identifieras och avgränsas.
 • Tillträde av utomstående till ifrågavarande område förhindras.
 • Vid misstanke om utsläpp av radioaktiva ämnen i andningsluften och man inte kan lämna ett sådant område ska skyddsmask användas.

Spridning av kontaminationen förhindras.

 • Man förhindrar tillträdet till det kontaminerade området.
 • Man hanterar inte kontaminerade föremål.
 • Man använder skyddshandskar och -kläder.

Händelsen anmäls till den ansvariga föreståndaren.

2. Nedtecknande av händelseförloppet

Man antecknar följande så fort som möjligt innan detaljer glöms bort:

 • Händelseförloppet och åtgärder som vidtagits samt tidpunkter för dessa.
 • Namnen på och kontaktuppgifterna till personer som blivit exponerande eller varit delaktiga i händelsen.
 • Detaljinformation om exponeringen (hur länge man vistats på olika avstånd från källan, användningen av skyddsmasker o.s.v.).

3. Händelsen anmäls till andra instanser som måste få information om den

 • Strålsäkerhetscentralen
 • Valvira
 • Polisen

4. Åtgärder för att utreda omfattningen på strålningsexponeringen

5. Händelser som medför stor exponering

 • Hälsotillståndet för personer som blivit exponerande bedöms.
 • Kromosomanalys görs.

6. Fall som gäller en patient

 • Patienten och den behandlande läkaren informeras.

Ytterligare anvisningar om hur man agerar i en avvikande situation ges i direktiv ST 1.6. Vid behov deltar Strålsäkerhetscentralen i utredning av den avvikande händelsen till exempel genom att göra en inspektion på händelseplatsen.

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246