Anmälan om en avvikande händelse

Anmäl en avvikande händelse omedelbart till Strålsäkerhetscentralen.

Gör omedelbart en anmälan till Strålsäkerhetscentralen

Allvarliga avvikande händelser ska anmälas per telefon:

 • Under kontorstid, ring 09 759 881 (Strålsäkerhetscentralens växel).
 • Utanför kontorstid, ring 112 (Nödcentralsverkets allmänna nödnummer) och be nödcentralen förmedla samtalet till Strålsäkerhetscentralens jour.

Ange följande uppgifter om den avvikande händelsen i anmälan:

 • Verksamhetsutövare (innehavare av säkerhetstillståndet) och ansvarig föreståndare,
 • namn på och kontaktuppgifter till den person som gör anmälan,
 • tid och plats för händelsen,
 • beskrivning av händelsen,
 • uppgifter om personer vars säkerhet äventyrats och eventuell strålningsexponering som dessa blivit utsatta för,
 • omedelbara åtgärder,
 • initial uppskattning om orsakerna bakom händelsen.

Anmälan som görs telefonledes ska senare bekräftas skriftligt. Andra händelser än allvarliga avvikande händelser kan anmälas även på andra sätt än skriftligt.

Vilka händelser ska anmälas?

Enligt 17 § i strålskyddsförordningen ska Strålsäkerhetscentralen utan dröjsmål underrättas när

 • avvikande händelser inträffar i anslutning till användningen av strålning och säkerheten som en följd av händelserna äventyras väsentligt på det ställe där strålningen används eller i dess närhet,
 • en strålkälla försvinner, blir stulen eller på något annat sätt fråntas tillståndshavarens besittning, och
 • när det är fråga om andra avvikande iakttagelser och information som har väsentlig betydelse med tanke på strålsäkerheten för arbetstagarna eller miljön.

Avvikande händelser i anslutning till användning av strålning är till exempel:

 • inom industri och forskning
  • försvunnen eller stulen strålkälla, apparat eller transportförpackning
  • upphittad strålkälla, apparat eller transportförpackning
  • att en gammaradiografiapparat skadas (till exempel att strålkällan lossnar eller fastnar i exponeringsslangen)
  • allvarlig kontamination
  • utsläpp av radioaktiva ämnen som överskrider de tillåtna gränserna
  • läckande sluten strålkälla
  • skada på strålkällans skärm (till exempel vid brand)
  • försummande av säkerhetsföreskrifterna (till exempel att en servicereparatör går in i en silo när strålkällans slutare är öppen)
  • transporten av en strålkälla kan inte levereras
 • inom medicinsk användning av strålning
  • oavsiktlig exponering av patientens ledsagare, av fel patient eller av en arbetstagare,
  • patienten får stor över- eller underdos av strålning (till exempel på grund av felaktig dosplanering, onödigt stor exponering vid interventionell radiologi eller fel radioaktivt läkemedel),
  • betydande oplanerad exponering av nedre buken för en gravid patient.

Närmare föreskrifter om verksamhetsutövarens skyldighet att upprätta en rapport samt om rapportens innehåll finns i direktivet ST 1.6. Anmälan gällande händelser i anslutning till strålbehandling beskrivs närmare i direktivet ST 2.1. Närmare information om anmälning av avvikande händelser inom röntgendiagnostik inom hälso- och sjukvården finns i direktivet ST 3.3, där det bland annat definieras vilka avvikande händelser som kan anmälas i samma anmälan årligen. Avvikande händelser som rör produkter och utrustning för hälso- och sjukvården ska dessutom anmälas med en anmälan om nödläge till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Varför ska avvikande händelser anmälas?

Skyldigheten att anmäla avvikande händelser till Strålsäkerhetscentralen stadgas i 17 § i strålskyddsförordningen. Strålsäkerhetscentralen för statistik över avvikande händelser som inträffar i Finland och publicerar sammanfattningar av dem som andra användare av strålning kan använda för att undvika motsvarande händelser. Sammanfattningar av avvikande händelser finns till exempel i årsrapporterna om användning av strålning. Internationella atomenergiorganet IAEA rapporterar avvikande händelser som inträffar i dess medlemsländer. Också väsentliga avvikande händelser som inträffat i Finland rapporteras till IAEA.

Dela denna sida