Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Lasershower måste anmälas till Strålsäkerhetscentralen

Strålsäkerhetscentralen inspekterar storeffektlasrar (klasserna 3B och 4) som används i publikevenemang, till exempel konserter, innan dessa får tas i bruk. Verksamhetsutövaren är alltid skyldig att visa upp apparaterna för Strålsäkerhetscentralen så att de kan inspekteras på platsen där de används innan idrifttagning. Begäran om första inspektion ska ställas 30 dagar före datumet för användningen så att STUK säkert hinner utföra inspektionen. Efter den första inspektionen kan Strålsäkerhetscentralen bevilja tre års godkännande för aktörer. Då räcker det att för enstaka föreställningar förete installationsplan för Strålsäkerhetscentralens godkännande. Om en aktör inte har ett tillstånd kommer föreställningen att inspekteras på plats. Även hos aktörer som fått godkännandet kan stickprov göras på användningsplatsen. Den andra tillsynsmyndigheten vid utomhusföreställningar är Transport- och kommunikationsverket Traficom som övervakar flygtrafiksäkerheten.

Ur direktivet ST 9.4 som gäller strålsäkerheten vid storeffektlasrar som används i underhållning framgår Strålsäkerhetscentralens tillsynsförfarande och dess detaljerade krav gällande laserapparater och deras konstruktioner samt monterings- och driftsäkerhetskrav.

KONTAKTUPPGIFTER

Övervakning av icke-joniserande strålning