Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Strålsäkerhetsexpert (STA)

Reformen av lagstiftningen om strålning ändrar på arbetsplatsernas roller och ansvar: Den ansvariga föreståndarens befattning slopas och ersätts av strålsäkerhetsansvarig (STV). Dessutom ska för vissa uppgifter anlitas en strålsäkerhetsexpert (STA).

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren utse en strålsäkerhetsansvarig (STV) som har till uppgift att hjälpa verksamhetsutövaren genomföra strålskyddet. Med strålsäkerhetsansvarig (STV) avses en person som tillser att strålskyddsarrangemangen genomförs och bestämmelserna följs i strålningsverksamheten.

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren anlita en strålsäkerhetsexpert (STA) för att planera, genomföra och övervaka arbetstagarnas och allmänhetens strålskydd. En strålsäkerhetsexpert behöver inte anlitas för sådan strålningsverksamhet som varken medför yrkesmässig exponering, exponering av allmänheten eller potentiell exponering.

Hälso- och sjukvård samt veterinärmedicin

En sjukhusfysiker kan utan särskilt godkännande handha uppdraget som strålsäkerhetsexpert inom kompetensområdet för strålningsverksamhet inom hälso- och sjukvård samt veterinärmedicin.

Industri, forskning och användning av kärnenergi

Intyg över behörighet som strålsäkerhetsexpert (STA) inom kompetensområdet för strålningsverksamhet inom industri och forskning eller användning av kärnenergi kan sökas hos Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Behörighetsintyget och beslutet det grundar sig på är avgiftsbelagt. Beslutet i ärendet inverkar inte på den avgift som uppbärs för en offentligrättslig prestation. Avgiften bestäms med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning (1259/2018). Avgiften kommer att öka 1.1.2021 (nytt avgif 625,00 €).

Ansökan om rätt att handha uppdraget som strålsäkerhetsexpert

Rätten att handha uppdraget som strålsäkerhetsexpert söks med en blankett som inges till STUK:s registratorskontor. En förutsättning för konstaterande av behörighet som strålsäkerhetsexpert är lämplig högre högskoleexamen, strålskyddsutbildning inom aktuellt kompetensområde och tillräcklig arbetserfarenhet inom ett för uppdraget lämpligt kompetensområde.

 

Ansökan sänds per e-post till STUK:s registratorskontor: stuk(at)stuk.fi, i ämnesfältet " Ansökan om rätt att handha uppdraget som strålsäkerhetsexpert".

Om du inte har tillgång till säkrad e-post, kan du begära att registratorskontoret sänder ett meddelande, och ditt svar på det kommer då att gå säkrat. I detta fall sänder du till STUK:s registratorskontor meddelandet "Begäran om säkrad e-post för insändning av STA-ansökan".

Ansökan kan också sändas per post till adressen:
STUK
PB 14
00811 HELSINGFORS

Anvisningar för ifyllandet av ansökan:

  • Kriterierna för kompetenskraven och arbetserfarenheten av strålsäkerhetsexpert utfärdas genom Social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) (länk längst ned på sidan).
  • Bilagor, punkt 2: Av bilagorna till ansökan ska framgå den erhållna strålskyddsutbildningens (till exempel utbildning i  anslutning till strålskydd, strålsäkerhet, användning av strålning och strålningsmätningar) mängd (omfattning) och utbildningens nivå.
  • Bilagor, punkt 3: Av bilagorna till ansökan ska utom anställningstiden framgå de arbetsuppgifter man åberopar när man ansöker om rätt att handha uppdraget som strålsäkerhetsexpert. Om saken inte framgår av arbetsintygen (inkl. interimistiskt arbetsintyg) ska till ansökan fogas en utredning som klargör saken.

Mera information:

Maaret Lehtinen, tfn 09 759 88 244, fornamn.efternamn@stuk.fi
Heli Hoilijoki, tfn 09 759 88 324, fornamn.efternamn@stuk.fi