Godkännanden och fastställande av behörigheter

I strålskyddslagen och strålskyddsförordningen stadgas om olika skyldigheter som Strålsäkerhetscentralen har gällande fastställande av olika behörigheter och utförande av inspektioner. Sådana är till exempel:

  • Fastställande av behörighetskraven för den föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning och andra personer i användarorganisationen och kontroll av att de uppfylls.
  • Godkännande av metoderna för mätning av arbetstagarnas strålningsexponering.

Behörighet av personer inom en användarorganisation

Strålsäkerhetscentralen har fastställt behörighetskraven för den ansvariga föreståndaren och andra personer som ingår i användarorganisationen i direktiv ST 1.8. STUK kontrollerar och godkänner på verksamhetsutövarens initiativ organisationsutredningen gällande användning av strålning vid handläggning av säkerhetstillstånd och ansökningar om ändringar till dessa.

STUK godkänner den av verksamhetsutövaren föreslagna personen som föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning när säkerhetstillståndet beviljas. Förutsättningen är att personen i fråga har fått ett förhörsintyg som bevisar att han eller hon är behörig att sköta uppgiften som föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning inom ifrågavarande kompetensområde. Endast sådana förhörsintyg godkänns som fåtts av någon utbildningsorganisation, vars utbildningsprogram kontrollerats och godkänts av Strålsäkerhetscentralen i enlighet med direktiv ST 1.8.

Utbildning för den ansvariga föreståndaren

Utbildningen för och förhöret av den ansvariga föreståndaren måste vara i enlighet med direktiv ST 1.8 och ha godkänts av Strålsäkerhetscentralen. När en person har avlagt ett förhör som anordnats av utbildningsorganisationen, ger utbildningsorganisationen personen ett intyg om avläggande av förhöret.

Behörigheten för en ansvarig föreståndare som fåtts före ikraftträdandet av direktiv ST 1.8 (1.6.2004) genom ett förhör som godkänts av Strålsäkerhetscentralen är fortfarande giltig med de villkor som anges under punkt 2.1 i direktivet. Likaså är också behörigheten för en föreståndare enligt 5 § i förordningen om strålningsskydd (328/1957) som fåtts i ett förhör ordnat av en examensnämnd som arbetat med stöd av statsrådets beslut (243/1958) fortfarande giltig.

Metoderna för mätning av arbetstagarnas strålningsexponering

Mätmetoderna som används för att fastställa arbetstagarnas strålningsexponering ska vara godkända av Strålsäkerhetscentralen för detta ändamål i enlighet med 12 § i strålskyddsförordningen.

För arbetstagare i strålningsarbete ska övervakning av strålningsexponeringen ordnas i enlighet med direktiv ST 7.1. Dosövervakningen för arbetstagare i kategori A ska grunda sig på personliga mätningar som utförts av en godkänd dosimetritjänst. Dosimetritjänsten godkänns och övervakas av Strålsäkerhetscentralen. Förutsättningen för att få godkännande är ackreditering av dosimetritjänsten och Strålsäkerhetscentralens inspektion. Vid inspektionen utreds utifrån dokument och vid behov på basis av tester att dosimetritjänsten uppfyller de krav som ställs i direktiv ST 1.9.

Metoderna för radonmätning på arbetsplatsen ska vara godkända av Strålsäkerhetscentralen. Förutsättningen för godkännande av ett mätinstrument är att det lämpar sig för det avsedda ändamålet och är pålitlig i sin funktion. I beslutet om godkännande ställs vid behov begränsningar gällande användningen av mätinstrumentet eller mätmetoden. Närmare anvisningar om radonmätningar på arbetsplatsen och om godkännande av metoderna för radonmätning ges i direktiv ST 12.1 och ST 1.9.

Dela denna sida

Annanstans på webbplatsen Annanstans på webbplatsen

Annanstans på nätet Annanstans på nätet

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246
Dosregister
Telefon 09 759 88 247