Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Godkännanden och fastställande av behörigheter

Godkännanden och fastställande av behörigheter

Behörighet för personer som deltar i strålningsverksamhet

Strålsäkerhetscentralen kontrollerar och godkänner ledningssystemet vid handläggning av säkerhetstillstånd och ansökningar om ändringar till dessa.

I ledningssystemet ska bland annat ansvarsfördelningen i verksamheten i fråga beskrivas och, beroende på organisationens omfattning, personer i vissa uppdrag namnges, såsom den strålsäkerhetsansvarige. Som strålsäkerhetsansvarig godkänns en av verksamhetsutövaren utsedd person som har tillräcklig utbildning och kompetens. Förutsättningen är att personen i fråga har fått ett förhörsintyg som bevisar att han eller hon är behörig att sköta uppgiften som strålsäkerhetsansvarig inom ifrågavarande kompetensområde. Som förhörsintyg duger även ett intyg som bevisar att personen är behörig att sköta uppdraget som föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning inom ifrågavarande kompetensområde, om intyget har erhållits före den 31 december 2019. Endast sådana förhörsintyg godkänns som fåtts av någon utbildningsorganisation som har rätt att ge utbildningen i fråga.

Den strålsäkerhetsansvariges kompetens

En sjukhusfysiker som uppfyller behörighetsvillkoren för strålsäkerhetsexperter inom
kompetensområdet för strålningsverksamhet inom hälso- och sjukvård och veterinärmedicin kan
utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert inom det nämnda kompetensområdet utan ett separat godkännande. Inom andra områden – kompetensområdet för strålningsverksamhet inom industri och forskning eller användning av kärnenergi – ska en strålsäkerhetsexpert ha ett separat intyg över behörigheten att sköta uppgiften. Strålsäkerhetscentralen beviljar intyget i fråga till den som uppfyller behörighetsvillkoren.

Om strålskyddsutbildning för strålsäkerhetsexperter inte finns i Finland inom något visst kompetensområde, ska Strålsäkerhetscentralen fastställa de professionella kraven avseende utbildning för strålsäkerhetsexperter och arbetserfarenhet och konstatera behörigheten separat i varje enskilt fall. Strålsäkerhetscentralen beslutar även om en person utifrån behörighet som införskaffats utomlands har rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert i Finland inom kompetensområdena för strålningsverksamhet inom industri och forskning samt användning av kärnenergi.

Den strålsäkerhetsansvariges utbildning och behörighet

Högskolor behöver inte ett separat godkännande för att ordna strålskyddsutbildning för strålsäkerhetsansvarig. Utbildning som ges av andra utbildningsorganisationer ska ha godkännande av Strålsäkerhetscentralen.

Behörighet för en ansvarig föreståndare som fåtts före den 31 december 2019 vid ett förhör som godkänts av Strålsäkerhetscentralen ger motsvarande behörighet som behörigheten för strålsäkerhetsansvarig. Verksamhetsutövaren ska se till att den strålsäkerhetsansvarige har nödvändig behörighet. Detta ska säkerställas innan personen inleder uppdraget.

Om en strålsäkerhetsansvarig förutsätts ha en viss strålskyddsutbildning inom ett kompetensområde som hänför sig till en viss verksamhetstyp och utbildningen inte finns att få i Finland ska Strålsäkerhetscentralen definiera kraven avseende utbildning och arbetserfarenhet för uppdraget i fråga. Strålsäkerhetscentralen bestämmer om en person utifrån behörighet för strålsäkerhetsansvarig som införskaffats utomlands har rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsansvarig i Finland.

Metoderna för mätning av arbetstagarnas strålningsexponering

Mätmetoderna som används för att fastställa arbetstagarnas strålningsexponering ska vara godkända av Strålsäkerhetscentralen för detta ändamål.

För strålningsarbetare ska ordnas övervakning av strålningsexponeringen och för strålningsarbetare i kategori A dosövervakning. Individuell dosövervakning ska utgå från individuella mätningar utförda av en godkänd dosimetritjänst. Dosimetritjänsten godkänns och övervakas av Strålsäkerhetscentralen.

Även metoderna för mätning av radon på arbetsplatser ska var godkända av Strålsäkerhetscentralen. Förutsättningen för godkännande av ett mätinstrument är att instrumentet är lämpligt för ändamålet och fungerar tillförlitligt. I godkännandebeslutet fastställs vid behov begränsningar gällande mätinstrumentet eller mätmetoden.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246

kollektiiviyhteystiedot ANNOS ruotsi

Dosregister
Telefon 09 759 88 247