Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Blanketter

Ansökan om nytt säkerhetstillstånd och ändring av gällande tillståndet

Vi rekommenderar främst att använda STUKs blankettjänst (formbox.fi) elektroniska blanketter:

Tjänstens tekniska krav: Blankettjänsten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Webbläsare som understöds: Chrome, Firefox, Edge, Safari (version 9+).
Övriga krav: användaren ska tillåta javascript och kakor.

Ge fullmakt för ärendehantering med STUK

Strålsäkerhetscentralen har tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter. Via tjänsten kan du ge fullmakt till en annan person så att denna kan sköta ärenden för ditt företag i STUKs elektroniska blankettjänst angående säkerhetstillstånd för användning av strålning.

Mer information om att ge fullmakt för ärendehantering 

Ansökan om nytt säkerhetstillstånd med blankett som skickas per mejl

Om det inte är möjligt att ansöka säkerhetstillstånd i STUKs elektroniska blankettjänst, kan tillstånd ansökas även med blanketter (.docx) nedan. Tillståndsansökningar gällande tandröntgenverksamhet kan sändas per e-post till adressen hammasrtg(at)stuk.fi och ansökningar gällande övrig hälso- och sjukvård eller veterinärmedicin till adressen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi. Ansökningar gällande strålningsverksamhet inom industri och forskning kan sändas per e-post till adressen teollisuus(at)stuk.fi.

Om det inte är möjligt att skicka ansökan per mejl, kan ansökanningarna sändas per post till adressen:
Strålsäkerhetscentralen
STO
PB 14
00811 HELSINGFORS

Ansökningsblanketterna eller andra ansökningshandlingar returneras inte, varför man vid behov bör ta kopior av dem.

Att lämna in ansökan

Den som undertecknar ansökan om säkerhetstillstånd ska vara bemyndigad att lämna in ansökan i egenskap av verksamhetsutövarens företrädare. Innan ärendet tas upp till behandling säkerställer Strålsäkerhetscentralen alltid bemyndigandet exempelvis genom utdrag ur handelsregistret, något annat register eller genom en av verksamhetsutövaren utfärdad fullmakt.

Enligt 12 § i förvaltningslagen (434/2003) ska ombudet som företräder verksamhetsutövaren (exempelvis den strålsäkerhetsansvariga) förete fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa att han eller hon har rätt att företräda huvudmannen (verksamhetsutövaren).

När det gäller ansökan och anmälan om ändring av säkerhetstillstånd kan ärendet också tas upp till behandling om frågan anhängiggörs av en person som klart tilldelats uppgiften i fråga i det ledningssystem enligt 29 § i strålsäkerhetslagen som tillställts Strålsäkerhetscentralen.

 

19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet avsett samtycke

Allmänna blanketter gällande strålningsverksamhet

Säkerhetsbedömning: anvisningar och blankettmodeller

Blanketter gällande strålningsverksamhet och driftplats

Blanketter gällande strålningsalstrande apparater

Anmälan om landsvägs- och järnvägstransporter av slutna strålkällor med hög aktivitet

Slutna strålkällor med hög aktivitet

Flyttning av slutna strålkällor

Standarddokument gällande transport av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle