Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Avgifter som tas ut för övervakning av strålningsverksamhet

Avgifter som ska tas ut för tillsyn över strålningsverksamhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) tar ut en årlig tillsynsavgift under hösten 2020 av dem som utövar verksamhet som kräver säkerhetstillstånd och av innehavare av tillstånd som berättigar till användning av högeffektlaser. Tillsynsavgiften grundar sig på 189 § i strålsäkerhetslagen (859/2018).

Tillsynsavgiften består av en grundavgift på basis av verksamhetstyp och en tilläggsavgift på basis av strålkälla, så som det beskrivs i bilagan. Avgiften tas ut utgående från uppgifterna som ingick i STUK:s register den första januari år 2020.

Om tillsynsavgiften inte kan bestämmas enligt bilagan fastställs grundavgiften på basis av verksamhetstyp och tilläggsavgiften på basis av strålkällan enligt avgiftsklass A.

Även om verksamhetsutövaren inte använder strålkällorna som denne har i sin besittning, eller verksamhetsutövaren inte längre skulle ha strålkällor i sin besittning, debiteras den ovan nämnda tillsynsavgiften för år 2020 om ingen skriftlig anmälan om upphörande av användning av strålning eller avlägsnande av strålkällor har skickats till STUK före år 2020. Tillsynsavgiften uppbärs inte om verksamhetsutövaren före år 2020 har meddelat STUK om avlägsnande av strålkällor, upphörande av verksamheten eller om STUK före år 2020 på annat sätt har konstaterat att verksamheten upphört.

Kontroll av egen uppgifter

Uppgifter om egna säkerhetstillstånd kan vid behov kontrolleras hos STUK. Vänligen kontakta oss i första hand per e-post:

Tillsynsavgiften för år 2020 kan beräknas med hjälp av räknaren (på finska).

 

Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över användning av strålning och annan strålningsverksamhet med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018).

De med säkerhetstillståndet förbundna avgifterna fördelar sig på avgifter som tas ut för kundinitierade prestationer (t.ex. säkerhetstillstånd och ändringar av dem samt till förenämnda prestationer knutna inspektioner) och tillsynsavgifter av skattenatur. En del av prestationerna är avgiftsfria.

Tillsynsavgiften av skattenatur för röntgenapparater inom hälso- och sjukvård baserar sig på uppskattning av den effektiva dos patienten exponeras för vid användning av apparaten, vilken ligger till grund för bestämningen av årsavgiften. Den avgift som tas ut för prestationerna bestäms enligt den klassificering av sina verksamheter som verksamhetsutövaren utför. Klassificeringsgrunderna redovisas i bilaga 4 till statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018) och klassificeringen ingår i den av verksamhetsutövaren utförda säkerhetsbedömningen. Verksamhetsutövare ska inom 18 månader efter att strålsäkerhetslagen trätt i kraft eller senast 15.6.2020 ta fram och tillställa Strålsäkerhetscentralen en säkerhetsbedömning.

Innan verksamhetsutövaren har upprättat och Strålsäkerhetscentralen fastställt klassificeringen av verksamheterna används som grund för avgifterna Strålsäkerhetscentralens bedömningar hittar du på Klassificering av strålkällor och verksamheter under övergångstiden -sidan

Verksamhetsutövaren kan ändra den föreslagna klassificeringen genom att tillställa Strålsäkerhetscentralen ett motiverat förslag till ny klassificering. Verksamhetsutövaren kan också söka ändring i Strålsäkerhetscentralens beslut eller avgifter om de grundar sig på bedömning av kategorin.

Avgiftsbelagda prestationer

I social- och hälsovårdsministeriets förordning (1259/2108) föreskrivs om de avgiftsbelagda prestationerna. Avgifterna är huvudsakligen fasta och i dem har beaktats de genomsnittliga totala kostnaderna för produktion av prestationen. I tillståndsärenden bestäms avgiften av den klass för vilken den största avgiften tas ut. För ärenden gällande samma tillstånd vilka handläggs samtidigt tas bara en avgift ut.

Avgifterna enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer ges i nedanstående tabeller.

1. Säkerhetstillstånd

Handläggningen av prestationer som gäller säkerhetstillstånd kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av verksamhetsutövarens arbete och om det inte har någon nämnvärd betydelse för handläggningen av andra pågående ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

Tabell 1.1 Avgifter för beslut om säkerhetstillstånd för strålningsanvändning och för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning (gäller strålbehandling med strålbehandlingsapparater endast enligt vad som anges i tabell 1.3)
Prestation Avgift (€) Anmärkning
Nytt tillstånd – kategori 3 eller E 600  
Nytt tillstånd – kategori 2 900  
Nytt tillstånd – kategori 1 1400  
Nytt tillstånd – odontologisk röntgenverksamhet som använder panoramatomografiröntgenapparater eller tandröntgenapparater med vilka bilden tas på en intraoral bildreceptor. 200 Högst fem apparater. Flera apparater än dessa 150 €/timme.
Behandling av ändringsansökan, ändring av tillstånd som gäller kategori 3 eller E och ändring till större kategori eller till kategori E. 200  
Ändring av tillstånd i kategori 2 600  
Ändring av tillstånd i kategori 1 900  
Byte av strålsäkerhetsansvarig 200  

 

Tabell 1.2 Avgifter för inspektioner vid beviljande och vid ändring av säkerhetstillstånd eller vid upphörande med verksamhet
(gäller inte inspektioner vid ibruktagande av strålbehandlingsapparater)
Verksamhetens kategori Avgift (€)
3 600
2 800
1 1500

 

Tabell 1.3 Avgifter för beslut om säkerhetstillstånd för strålbehandling med strålbehandlingsapparater och för inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparater
Prestation Avgift (€) Anmärkning
Nytt säkerhetstillstånd för strålbehandling 6400  
Inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparat 8000 Strålbehandlingsapparat med flera energier som producerar både foton- och elektronstrålning, eller neutronstrålbehandlingsapparat
Inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparat 5000 Strålbehandlingsapparat med flera energier som producerar antingen foton- eller elektronstrålning
Inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparat 3000 Strålbehandlingsapparat med en energi, efterladdnings- eller röntgenbehandlingsapparat
Ändring av tillstånd – tillägg av strålbehandlingsapparat 1300  
Annan ändring av tillstånd eller handläggning av ändringsanmälan Enligt tabell 1.1  

 

2. Dosregister för arbetstagare

Handläggningen av ett ärende som gäller dosövervakningsdokument kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av det arbete som en strålningsarbetare utför och om det inte har någon nämnvärd betydelse för handläggningen av andra pågående ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

Tabell 2.1 Avgifter för prestationer gällande dosregister för arbetstagare
Prestation Avgift (€) Anmärkning
Elektronisk registrering av dosuppgifter 5 Registrering av resultatet av mätningen eller av fastställandet av dosen.
Manuell registrering av dosuppgifter 16  
Dosövervakningsdokument 59  
Dosrapport för arbetstagare 49  

 

3. Dosimetritjänst

Handläggningen av prestationer som gäller dosimetritjänster kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av dosimetritjänsten och om det inte har någon nämnvärd betydelse för handläggningen av andra pågående ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

Tabell 3.1 Avgifter för prestationer gällande dosimetritjänst
Prestation Avgift (€) Anmärkning
Godkännande av dosimetritjänst och av metoderna för fastställande av stråldosen 150 € / h Timantalet uppskattas på förhand från fall till fall.
Inspektion av dosimetritjänst 1500 €  
Blindtest av dosimetritjänst 150 € / h Timantalet uppskattas på förhand från fall till fall.

Tabell 3.1 tillämpas inte på godkännande av dosimetritjänst och tillsyn över verksamhet som avses i kärnenergilagen (990/1987).

4. Godkännanden, utlåtanden, konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer

Tabell 4.1 Avgifter för beslut om godkännanden, för utlåtanden om strålskyddsutbildning samt för konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer
Prestation Avgift (€) Anmärkning
Godkännande av strålningsmätningar 600  
Godkännande av strålskyddsutbildning 600  
Utlåtande om strålskyddsutbildning 600  
Godkännande av behörighet för strålsäkerhetsexpert. Erkännande av yrkeskvalifikationer för strålsäkerhetsexpert och strålsäkerhetsansvarig med stöd av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015). 350  

 

5. Högeffektslaser

Handläggningen av prestationer som gäller högeffektslaser kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av verksamhetsutövarens arbete och om det inte har någon nämnvärd betydelse för handläggningen av andra pågående ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

Tabell 5.1 Avgifter för prestationer gällande högeffektslaser
Prestation Avgift (€) Anmärkning
Tillstånd 150  
Ändring av tillstånd 150  
Inspektion i samband med tillståndsärende 350  
Mera omfattande inspektion i samband med tillståndsärende 550 Om strålar riktas mot en publik eller avslutas mot himlen.

 

6. Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tabell 6.1 Övriga prestationer
Prestation Avgift (€) Anmärkning
Övriga beslut, utlåtanden eller prestationer 150 € / h Timantalet uppskattas på förhand från fall till fall.

 

Avgiftsfria prestationer

I följande fall tas avgift inte ut av innehavare av säkerhetstillstånd eller av tillstånd som berättigar till användning av högeffektslaser:

  • om kontaktuppgifterna ändras;
  • om en strålkälla tas ur bruk;
  • om strålningsverksamheten upphör helt eller delvis.

För inspektioner i samband med dessa prestationer tas dock avgift ut enligt tabell 1.2.

Godkännande av säkerhetsbedömning enligt 26 § i strålsäkerhetslagen är avgiftsfritt under övergångstiden (före 15.6.2020).

I 202 § i strålsäkerhetslagen föreskrivs dessutom om vissa prestationers avgiftsfrihet under övergångstiden.

Årliga tillsynsavgifter av skattenatur

Strålsäkerhetscentralen tar av verksamhetsutövare som driver verksamhet vilken kräver säkerhetstillstånd eller i 165 § i strålsäkerhetslagen avsett tillstånd ut en årlig tillsynsavgift för att täcka kostnaderna för tillsynen över efterlevnaden av strålsäkerhetslagen. Tillsynsavgiften består av en grundavgift på basis av verksamhetstyp och en tilläggsavgift på basis av strålkälla.

Betalningsskyldigheten börjar från ingången av året efter att verksamheten inletts eller ändrats. Efter att verksamheten inletts förfaller den första tillsynsavgiften till betalning i början av följande kalenderår. För ändringar i verksamheten som påverkar årsavgiften tas den ändrade större eller mindre årsavgiften ut från början av följande kalenderår.

Betalningsskyldigheten upphör i princip då verksamhetsutövaren meddelar Strålsäkerhetscentralen att verksamheten har upphört. I vissa fall är det också möjligt att verksamhetsutövaren inte meddelar Strålsäkerhetscentralen att verksamheten upphört. Då upphör skyldigheten att betala tillsynsavgift när Strålsäkerhetscentralen konstaterat att verksamheten upphört.

Med tillsynsavgiften av skattenatur täcks sådana av tillsynen orsakade kostnader, som verksamhetsutövaren inte själv kan välja att erlägga sedan verksamheten inletts. Hit hör exempelvis handledning, styrning och rådgivning för verksamhetsutövare, underhåll och utveckling av tillsynsmetoder och register, upphandling och underhåll av vid tillsynen använd mät- och annan utrustning, tillsynsförfrågningar och -utredningar, utredning av strålsäkerhetsincidenter och användning av tvångsmedel. Med tillsynsavgiften täcks också kostnaderna för inspektionerna i en systematisk tillsyn.

Kostnaderna för produktion av dessa prestationer består av arbetskostnader, kostnader för inspektionsresor, anskaffnings- och underhållskostnader för apparatur och datasystem som behövs vid tillsynen samt av administrativa omkostnader.

Avgiftsklasserna anges enligt följande i bilagan till strålsäkerhetslagen:

Tillsynsavgift för användning av joniserande strålning
Avgiftsklass för verksamhet Verksamhet Grundavgift på basis av verksamhetstyp (€)
A

Användning av slutna strålkällor

Användning av röntgenanordningar (gäller inte strålbehandling, nukleärmedicin eller odontologisk röntgenverksamhet, där man använder panoramatomografiapparater eller tandröntgenapparater med vilka bilden tas på en intraoral bildreceptor, avbildning av person med annan anordning än en hälso- och sjukvårdsanordning)
160
B

Handel med strålkällor

Verksamhet som inkluderar installation, underhåll och reparation av strålkällor samt tillverkning av strålningsalstrande anordningar Transport av radioaktiva ämnen

Verksamhet i vilken man upprepat hanterar eller upplagrar herrelösa strålkällor

Avbildning av person med annan anordning än en hälso- och sjukvårdsanordning

Användning av öppna strålkällor (gäller inte hälso- och sjukvård eller veterinärmedicin)

Användning av partikelacceleratorer inom industrin och vid genomlysning (gäller inte produktion av radionuklider)
400
C

Användning av partikelacceleratorer inom forskning och vid produktion av radionuklider

Mottagning, hantering och upplagring av radioaktivt avfall när detta inte ingår i den övriga verksamheten
1000
D

Användning av öppna strålkällor inom veterinärmedicin

Strålbehandling inom veterinärmedicin
1500
E Nukleärmedicin 3700
F Strålbehandling 9500

 

Tilläggsavgiften på basis av strålkälla bestäms på följande sätt av strålkällan och dess användning:

Den årliga tillsynsavgiftens tilläggsavgift på basis av strålkälla
Strålkällans avgiftsklass Strålkälla Tilläggsavgift på basis av strålkälla (€)
A

Tandröntgenapparat med vilken bilden tas på en intraoral bildreceptor

Tandröntgenavbildningsapparat inom veterinärmedicin
35
B

Sluten strålkälla (annan än sluten strålkälla med hög aktivitet). Avgift tas ut för högst hundra källor

Röntgenapparat (gäller inte röntgenapparat inom hälso- och sjukvård, veterinärmedicin eller avbildning inom industrin eller röntgenapparat som kräver särskilda skyddskonstruktioner)

Panoramatomografiapparat inom odontologisk röntgenverksamhet
70
C

Röntgenapparat för avbildning inom industrin eller röntgenapparat som kräver särskilda skyddskonstruktioner (gäller inte röntgenapparat inom hälso- och sjukvård eller veterinärmedicin)

Röntgenavbildningsapparat inom veterinärmedicin (annan än tandröntgenavbildningsapparat)

Röntgenavbildningsapparat inom hälso- och sjukvård (annan än panoramatomografiapparat eller tandröntgenapparat med vilken bilden tas på en intraoral bildreceptor inom odontologisk röntgenverksamhet), som medför en effektiv dos för patienten som är lägre än eller lika med 0,1 mSv och ingen deterministisk skada 1)

Partikelaccelerator (gäller inte partikelacceleratorer inom hälso- och sjukvård eller veterinärmedicin)

Öppna strålkällor i laboratorium, då mängden radioaktivt ämne som hanteras på en gång är mindre än k∙10∙frigränsen 2)
120
D

Röntgenavbildningsapparat inom hälso- och sjukvård (annan än panoramatomografiapparat inom odontologisk röntgenverksamhet eller tandröntgenapparat med vilken bilden tas på en intraoral bildreceptor), som medför en effektiv dos för patienten som är högre än 0,1 mSv, men lägre än eller lika med 100 mSv och ingen deterministisk skada 1)

Öppna strålkällor i laboratorium, då mängden radioaktivt ämne som hanteras på en gång är större än eller lika med k∙10∙frigränsen, men mindre än k∙10 000∙frigränsen 2)

Öppna strålkällor för spårämnesundersökningar utanför laboratorium
370
E

Sluten strålkälla med hög aktivitet

Strålbehandlingsapparat inom veterinärmedicin
500
F

Röntgenavbildningsapparat inom hälso- och sjukvård (annan än panoramatomografiapparat inom odontologisk röntgenverksamhet eller tandröntgenapparat med vilken bilden tas på en intraoral bildreceptor), som medför en effektiv dos för patienten som är högre än 100 mSv eller en lokal eller absorberad dos i ett organ som är högre än 10 Gy 1)

Öppna strålkällor i laboratorium, då mängden radioaktivt ämne som hanteras på en gång är större än eller lika med k∙10 000∙frigränsen 2)
750
G Röntgenanordning för ytterapi inom strålbehandling 1000
H Accelerator med en energi inom strålbehandling, röntgenapparat för djupterapi eller efterladdningsterapiapparat inom strålbehandling 3000
I Acceleratorbehandlingsapparat med flera energier inom strålbehandling 5400

1) Den effektiva dosen till patienten på grund av enstaka undersökning eller åtgärd, inklusive strålningsexponering på grund av en strålsäkerhetsincident.

2) Koefficienten k bestäms på basis av hur det radioaktiva ämnet hanteras, enligt följande: arbete med särskilt hög risk k = 0,1, hantering med normala kemiska metoder k = 1, enkel hantering k = 10 och upplagring k = 100. Om flera olika hanteringssätt förekommer på ett laboratorium bestäms avgiftsklassen för verksamheten på basis av det hanteringssätt som leder till den högsta avgiften.

Tillsynsavgift för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

Tillsynsavgift för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning tas ut endast om verksamheten kräver säkerhetstillstånd enligt 148 § i strålsäkerhetslagen. Tillsynsavgiften utgörs av en grundavgift på basis av verksamhetstyp. Om säkerhetstillståndet gäller fler än en verksamhet, fastställs tillsynsavgiften genom att man räknar samman alla grundavgifterna i avgiftsklasserna för de till tillståndet hörande verksamheterna.

Avgiftsklassen för verksamhet bestäms på följande sätt av verksamheten:

Tillsynsavgift för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning
Avgiftsklass för verksamhet Verksamhet Avgift (€)
B Luftfart 400
C

Verksamhet i vilken personalen exponeras för radon

Verksamhet i vilken personalen exponeras för annan naturlig strålning än radon eller kosmisk strålning
1000
G Verksamhet som medför utsläpp av radioaktiva ämnen i miljön 20000

 

Tillsynsavgift för användning av icke-joniserande strålning

Tillsynsavgiften för användning av icke-joniserande strålning tas ut för användning av högeffektslaser i verksamhet som avses i 167 § i strålsäkerhetslagen.

Tillsynsavgiften består av en grundavgift på basis av verksamhetstyp och en tilläggsavgift på basis av strålkälla.

Grundavgiften på basis av verksamhetstyp bestäms på följande sätt:

Tillsynsavgift på basis av verksamhetstyp för användning av icke-joniserande strålning
Avgiftsklass för verksamhet Verksamhet Avgift (€)
A Användning av högeffektslaser (inklusive användning av högeffektslaser som är fast monterad på en plats) 160

 

Tilläggsavgiften på basis av strålkälla bestäms på följande sätt av strålkällan och dess användning:

Tillsynsavgift på basis av strålkälla för användning av icke-joniserande strålning
Avgiftsklass för strålkälla Strålkälla Avgift (€)
E Mobil högeffektslaser 500

 

Avgifterna för avgiftsbelagda prestationer grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning 1259/2018.

Avgifterna grundar sig på den i 27 § i strålsäkerhetslagen avsedda klassificeringen av strålningsverksamhet. Klassificeringen redovisas i säkerhetsbedömningen, för vilken övergångstiden är 18 månader. Innan Strålsäkerhetscentralen har tillställts och godkänt säkerhetsbedömningen grundar sig avgifterna på Strålsäkerhetscentralens bedömning av kategorin.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246