Avgifter som tas ut för övervakning av strålningsverksamhet

Strålsäkerhetscentralen övervakar säkerheten vid användning av strålning och annan strålningsverksamhet med stöd av strålskyddslagen (592/1991).

Till säkerhetsövervakningen hör bland annat definierande av säkerhetskriterier, säkerhetstillståndsförfarandet, inspektioner, doskontrollen för arbetstagare i strålningsarbete, hantering av de filer som behövs för övervakningen och att ge kunder säkerhetsinformation.

Strålsäkerhetscentralen fastställer avgifterna enligt prislistan för övervakningen i enlighet med självkostnadsprincipen. Prislistan baserar sig på 69 § i strålskyddslagen (592/1991, ändring 1334/1994), 6 och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt social- och hälsovårdsministeriets beslut om när strålsäkerhetscentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna (580/1993).

I prislistan anges årliga övervakningsavgifter för verksamhet som behöver säkerhetstillstånd samt prestationsbaserade avgifter för de vanligaste övervakningsåtgärderna. Då en inspektion eller annan åtgärd är belagd med en fast avgift (grundavgift), innefattar avgiften kostnader för beredning, uppgörande av inspektionsprotokoll eller motsvarande dokument över åtgärden, resekostnader och andra kostnader i anslutning till åtgärden.

Om en avgiftsbelagd övervakningsåtgärd inte finns med i prislistan, räknas självkostnadspriset per prestation med de gällande timpriserna. Timpriserna varierar beroende på hur krävande arbetet är. I timpriserna ingår arbetskostnaderna, eventuella kostnader för apparater och de allmänna kostnaderna. Direkta kostnader, till exempel från resor, debiteras skilt.

Årsavgifter för säkerhetstillstånd skickades 22.8.2016

Strålsäkerhetcentralen har skickat fakturan på årsavgifter för innehavare av säkerhetstillståndet 22.8.2016. Årsavgiften faktureras enligt situationen i registret över säkerhetstillståndet 16.8.2016. Ändringar som är anmälda efter 16.8.2016 tas i beaktande i nästa årsavgiften. Ifall ni har frågor eller anmärkningar gällande fakturan, ber Strålsäkerhetscentralen er anmäla dem utan dröjsmål.

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246