Avgifter som tas ut för övervakning av strålningsverksamhet

Strålsäkerhetscentralen övervakar säkerheten vid användning av strålning och annan strålningsverksamhet med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018).

Till säkerhetsövervakningen hör bland annat utarbetande och upprätthållande av föreskrifter, säkerhetstillståndsförfarandet, inspektioner och annan övervakning, doskontrollen för arbetstagare i strålningsarbete, hantering av de filer och informationssystem som behövs för övervakningen och att ge kunder rådgivning i administrativa frågor.

Avgifter för säkerhetstillstånd delas in i avgifter som tas ut för kundorienterade prestationer (till exempel säkerhetstillstånd och ändringar av dessa) samt övervakningsavgifter av skattenatur.

Bestämmelser om avgiftsbelagda prestationer utfärdas från början av 2019 genom social- och hälsovårdsministeriets förordning. Avgifterna fastställs i enlighet med självkostnadsprincipen. Fram till slutet av år 2018 tas avgifterna ut enligt Strålsäkerhetscentralens prislista för övervakning för år 2018. Strålsäkerhetscentralens prislista för övervakning bygger på 192 § i strålsäkerhetslagen (859/ 2018) och 6 § och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Övervakningsavgifterna av skattenatur ska täcka sådana kostnader övervakningen medför och som verksamhetsutövaren inte själv kan välja när verksamheten inleds. Dessa kostnader utgörs till exempel av handledning, anvisningar och rådgivning för verksamhetsutövare, upprätthållande och utveckling av övervakningsmetoder och register, anskaffning och underhåll av de mätredskap och annan utrustning som används vid övervakningen, övervakningsenkäter och -utredningar, utredning av strålsäkerhetsincidenter och användning av tvångsmedel. Med andra ord från början av år 2019 skickas inte separata fakturor för inspektioner på platser där man använder strålning, om inte inspektionen direkt anknyter till en tillståndsansökan.

Grundavgifterna på basis av verksamhetstyp är:

Avgiftsklass för verksamhet Grundavgift på basis av verksamhetstyp / €
A 160
B 400
C 1 000
D 1 500
E 3 700
F 9 500
G 20 000

 

Tilläggsavgiften på basis av strålkälla bestäms utifrån strålkällan och dess användning på följande sätt:

Avgiftsklass för strålkälla Tilläggsavgift på basis av strålkälla / €
A 35
B 70
C 120
D 370
E 500
F 750
G 1 000
H 3 000
I 5 400

 

Tillsynsavgift för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

Tillsynsavgift för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning tas ut endast om verksamheten kräver säkerhetstillstånd enligt 148 § i strålsäkerhetslagen. Tillsynsavgiften utgörs av en grundavgift på basis av verksamhetstyp. Om säkerhetstillståndet omfattar fler än en verksamhet, bestäms tillsynsavgiften genom räkna ihop alla grundavgifter enligt avgiftsklassen för verksamhet som omfattas av tillståndet.

Tillsynsavgift för användning av icke-joniserande strålning

Tillsynsavgiften för användning av icke-joniserande strålning tas ut för användning av högeffektlaser i verksamhet som avses i 167 § i strålsäkerhetslagen.

Avgifter för avgiftsbelagda prestationer bygger på social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Avgifterna bygger på klassificeringar av strålningsverksamhet enligt 27 § i strålsäkerhetslagen. Klassificeringarna framställs i en säkerhetsbedömning som har en övergångsperiod på 18 månader. Strålsäkerhetscentralen kan under övergångsperioden bedöma klassificeringarna för bestämning av avgiften.

 

Dela denna sida

Annanstans på nätet Annanstans på nätet

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246