Att börja använda strålning

För att använda strålning behövs det ett säkerhetstillstånd, som Strålsäkerhetscentralen beviljar enligt ansökan.

STUK utför inspektioner av användningen av strålning efter beviljande av tillståndet. I vissa fall görs inspektionen före ibruktagandet av den strålningsalstrande apparaten.

STUK inspekterar också storeffektlasrar (klasserna 3B och 4) som används vid publikevenemang, till exempel konserter, innan dessa får tas i bruk.

För användning av strålning krävs ett säkerhetstillstånd

För användning av strålning måste man ansöka om ett säkerhetstillstånd. Användning av strålning avser all slags verksamhet förknippad med strålkällor, till exempel handel med strålkällor samt tillverkning, underhåll, reparation, införsel och utförsel av strålkällor. Strålkällor är röntgenapparater och radioaktiva ämnen samt apparater som innehåller dessa.

Godkännanden och fastställande av behörigheter

I strålskyddslagen och strålskyddsförordningen stadgas om olika skyldigheter som Strålsäkerhetscentralen har gällande fastställande av olika behörigheter och utförande av inspektioner.

Lasershower

Lasershower måste anmälas till Strålsäkerhetscentralen.

Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Enligt strålsäkerhetslagen (859/2018) ansvarar verksamhetsutövaren för säkerheten vid användning av strålning.

Blanketter

Ta gärna hjälp av ST-direktivet för ifrågavarande verksamhet när du fyller i ansökningsblanketter.

Inspektioner

Strålsäkerhetscentralen utför inspektioner på platser där strålning används. Vid inspektionerna kontrolleras att användningen av strålning uppfyller de säkerhetskrav som utfärdas i författningar och överensstämmer med tillståndsvillkoren samt bestämmelser.