Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

För användning av strålning måste man ansöka om ett säkerhetstillstånd. Med användning av strålning avses all slags verksamhet förknippad med strålkällor, till exempel handel med strålkällor samt tillverkning, underhåll, reparation, import och export av strålkällor. Strålkällor utgörs av röntgenapparater och radioaktiva ämnen samt apparater som innehåller dessa.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) kan bevilja säkerhetstillståndet ifall:

 • strålningsverksamheten utförs enligt principerna om berättigande, optimering och individuellt skydd
 • en säkerhetsbedömning har utarbetats för strålningsverksamheten
 • verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt
 • verksamhetsutövaren har rätt att bedriva näringsverksamhet i Finland.

Vilka verksamheter är befriade från säkerhetstillstånd?

I strålsäkerhetslagen listas verksamheter som är befriade från säkerhetstillstånd. De viktigaste verksamheterna som befriats från tillstånd är:

 • användning av icke-joniserande strålning, med undantag av laser för ljusshower
 • användning av strålningsalstrande apparater som används som konsumtionsvaror (t.ex. brandvarnare)
 • användning av radioaktiva ämnen då deras aktivitet är lägre än frigränsen
 • förflyttning av strålkällor
 • export av strålkällor som inte innehåller radioaktiva ämnen
 • transport av radioaktiva ämnen, med undantag av landsvägs- och järnvägstransport av slutna strålkällor med hög aktivitet
 • innehav av röntgenanordning för hälso- och sjukvård och veterinärmedicin, ifall innehavaren har säkerhetstillstånd för användning av motsvarande anordning inom hälso- och sjukvård eller veterinärmedicin, eller alternativt för installation, underhåll och reparation av motsvarande anordning.

Hur länge gäller säkerhetstillståndet?

STUK beviljar efter ansökan säkerhetstillstånd att gälla tills vidare, eller av särskilda skäl endast för en viss tid.

Säkerhetstillståndet upphör att gälla, och tillståndet återkallas av STUK, då tillståndshavaren meddelar att strålningsverksamheten har avslutats. Om man har använt strålkällor ska man också redovisa vart de överlåtits eller hur de har oskadliggjorts.

Slutna strålkällor kan överlämnas till tillverkaren, importören eller innehavaren av ett säkerhetstillstånd som har rätt att ta emot radioaktivt avfall. När användningen av öppna strålkällor upphör ska man redovisa hur avfallet åldrats så att det är ofarligt och hur man säkerställt att utrymmena och instrumenten som använts är rena.

Strålkällor kan endast överlåtas till en annan verksamhetsutövare om mottagaren har ett säkerhetstillstånd som berättigar till användningen av dem.

Vad kostar handläggningen av ett säkerhetstillstånd?

För beslutet om säkerhetstillstånd uppbärs en avgift enligt Social- och hälsovårdsministeriets avgiftsförordning. För ikraftvarande tillstånd uppbärs en verksamhets- och apparatmässig årsavgift, medan det för tagande en strålkälla ur bruk och för att helt eller delvis upphöra med strålningsverksamhet inte uppbärs någon avgift. För eventuella inspektioner i anknytning till en tillståndsändring uppbärs en separat avgift. Om återkallandet av ett säkerhetstillstånd (eller en del av det) förutsätter en inspektion, till exempel för att fastställa att utrymmena är rena, kan också en separat avgift uppbäras för inspektionen.

Vilka förändringar ska anmälas till STUK?

Väsentliga förändringar i verksamheten förutsätter att säkerhetstillståndet ändras på förhand. Mindre förändringar kan anmälas till STUK inom två veckor efter förändringen.

Väsentliga förändringar i verksamheten som förutsätter att säkerhetstillståndet ändras på förhand är:

 1. byte av säkerhetstillståndets innehavare
 2. en förändring som medför att klassen för strålningsexponeringen eller strålkällan ändras till klass 1 från klass 2 eller 3, eller till klass 2 från klass 3
 3. byte av strålsäkerhetsansvarig eller annan betydande förändring i ledningssystemet
 4. en förändring som medför att säkerheten för en sluten strålkälla med hög aktivitet måste ändras, eller att en sluten källa med hög aktivitet som specificeras i säkerheten byts ut
 5. ibruktagande av en strålningsalstrande apparat som används i behandlingssyfte
 6. ibruktagande av en annan strålkälla än ovan nämnda, ifall strålkällan avviker väsentligt från vad som redan används i verksamheten som anges i säkerhetstillståndet, eller om dess ibruktagande förutsätter ändring av de inbyggda strålskärmningarna eller arrangemangen på användningsplatsen
 7. användning av strålkällan i annat syfte än för det som tillståndet beviljats
 8. ändring av verksamhetsställe
 9. ändring av verksamheten så att mängden radioaktivt avfall, eller avfallet, dess kvalitet eller arrangemangen gällande det, förändras från det som godkänts i säkerhetstillståndet
 10. ändring av verksamheten så att utsläppen av radioaktiva ämnen, eller deras kvalitet, ändras från det som godkänts i säkerhetstillståndet.

STUK fattar beslut om ansökningar gällande ovanstående väsentliga förändringar i verksamheten. Beslutet innefattar en besvärsanvisning.

Förändringar i verksamheten som förutsätter ett säkerhetstillstånd, som ska anmälas till STUK inom två veckor efter förändringen, är:

 1. ändring av säkerhetstillståndets innehavares kontaktuppgifter
 2. en förändring som medför att klassen för strålningsexponeringen eller strålkällan ändras till klass 3 från klass 2 eller 1, eller till klass 2 från klass 1
 3. ibruktagande av en annan strålkälla än de som avses i punkterna 4–6 i föregående stycke
 4. en väsentlig ändring i kvalitetssäkringsprogrammet för strålbehandling
 5. tagande en strålkälla ur bruk
 6. upphörandet av strålningsverksamhet delvis eller helt.

STUK kan inte på eget initiativ göra ändringar säkerhetstillståndet. Tillståndshavaren ska därför alltid själv meddela om förändringar i verksamheten. Säkerhetstillståndet upphör att gälla och STUK återkallar tillståndet när den strålningsverksamhet som avses i tillståndet har upphört, och tillståndshavaren på ett godtagbart sätt visat att de strålkällor som avses i tillståndet, samt radioaktivt avfall som genereras av verksamhet och avfall som avses i 78 § 3 momentet av strålsäkerhetslagen, har överlämnats eller oskadliggjorts. Om en strålkälla vars innehav förutsätter ett säkerhetstillstånd tas ur bruk genom att överlåta den till en annan verksamhetsutövare ska till anmälan om tagandet ur bruk bifogas ett intyg från mottagaren om omhändertagandet av strålkällan.

STUK får emellertid återkalla säkerhetstillståndet om villkoren för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls, eller om tillståndshavaren upprepade gånger eller i väsentlig grad brutit mot tillståndsvillkoren, mot bestämmelserna i strålsäkerhetslagen eller mot bestämmelser eller föreskrifter givna med stöd av den, och trots uppmaning inte har rättat till bristerna eller sitt tillvägagångssätt.
Verksamhetsutövaren ansvarar för att lämna in ändringsansökan i så god tid att STUK hinner behandla ärendet innan den planerade ändringen i verksamheten utförs. STUKs målsättning gällande behandlingstid för tillståndsfrågor inom strålningsanvändning är 30 dagar.

Otillåten användning av strålning

STUK har rätt att vid upptäckt av otillåten strålningsanvändning uppmana verksamhetsutövaren att ansöka om säkerhetstillstånd för användning av strålning, eller komplettera sitt befintliga säkerhetstillstånd. Om verksamhetsutövaren inte lyder uppmaningen kan STUK inleda ett verkställighetsförfarande, såsom följande tvångsåtgärder:

 • Föreläggande av vite
 • Hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad
 • Hot om att verksamhetsutövandet avbryts
 • Hot om att förbjuda användning av strålkällan.

Kontaktuppgifter

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246