Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Berättigad och oberättigad användning av strålning

Berättigad och oberättigad användning av strålning

Enligt 24 § i strålsäkerhetslagen ska verksamhetsutövare påvisa att strålningsverksamhet som kräver säkerhetstillstånd är berättigad om verksamheten är av ett nytt slag. Den strålningsanvändning som inleds är ofta av samma typ som tidigare har utövats i Finland och som fortfarande anses vara berättigad. Syftet med listorna nedan är att hjälpa den som vill bli verksamhetsutövare med att överväga behovet av en berättigandebedömning när ny användning av strålning inleds.

Listorna över berättigade och oberättigade verksamheter uppdateras utifrån berättigandebedömningar.  

I allmänhet berättigad användning av strålning


Nedan presenteras i allmänhet berättigade sätt att använda strålning. ”I allmänhet” innebär här att användningen av strålning i fråga inte är förknippad med något avvikande, till exempel vad gäller ändamålet med användningen av strålning, de strålkällor som används, det radioaktiva avfall eller de utsläpp som verksamheten ger upphov till, arbetssätt eller åtgärder i anslutning till strålsäkerhet och skyddsarrangemang.

Om användningen av strålning är ”i allmänhet berättigad” är det inte nödvändigt att vid inledandet av verksamheten separat granska om verksamheten är berättigad, om inte den är förknippad med något avvikande. Användningen av strålning ska dock uppfylla alla de förutsättningar för beviljande av säkerhetstillstånd som föreskrivs i strålsäkerhetslagen.

I allmänhet berättigade sätt att använda strålning är:

 • Användning av strålning som är befriad från säkerhetstillstånd (49 § i strålsäkerhetslagen)
 • Användning av strålkällor (slutna strålkällor och öppna strålkällor och anordningar som innehåller sådana samt anordningar som alstrar strålning med hjälp av elektricitet)
  • användning inom forskning, om strålningen inte riktas mot en människa
  • användning vid kalibrering och kontroll av strålningsmätare
  • användning inom utbildningen som undervisnings-, demonstrations- och övningsredskap
  • handel, import, export och transport
  • installation, underhåll, reparation och tillverkning
  • transport
 •  Användning av slutna strålkällor och anordningar som alstrar strålning med hjälp av elektricitet
  • styrning och uppföljning av industriprocesser
  • kvalitetskontroll av råvaror, produkter och avfall
  • analys av ämnens egenskaper
  • industriell radiografi och liknande avbildning, om strålningen inte riktas mot en människa
  • bestrålning av produkter, dock inte livsmedel
 • Användning av öppna strålkällor
  • i industriprocessernas undersökningar med spårämnen, dock inte i vattennät som används för att leda hushållsvatten
 • Hantering och oskadliggörande av radioaktivt avfall ¹)
 • Användning av anordningar som alstrar strålning med hjälp av elektricitet
  • tillverkning av radioisotoper
  • jonimplanteringar
  • veterinärmedicinska undersökningar
  • säkerhetskontroller, om strålningen inte riktas mot en människa.

¹)    I berättigandebedömningen av strålningsverksamhet ska även det avfall som uppkommer och den exponering som uppstår inom avfallshanteringen beaktas (statsrådets förordning 2 § 4 mom.). Är strålningsverksamheten berättigad är även behandling och oskadliggörande av radioaktivt avfall från verksamheten i fråga berättigade.

I allmänhet berättigad icke-medicinsk exponering som riktas mot en person och som orsakas av en undersökning som utförs med hälso- och sjukvårdsutrustning presenteras separat i sidan
Icke-medicinsk exponering vid avbildning av personer

Den medicinska exponeringen som är i allmänhet berättigad kompletteras här senare. Enligt 113 § 3 mom. i strålsäkerhetslagen ska den läkare och tandläkare som skriver remiss ha tillgång till de gällande rekommendationerna i fråga om remittering till vanligt förekommande undersökningar, åtgärder och behandlingar som medför exponering för strålning och information om vilka stråldoser som undersökningarna, åtgärderna och behandlingarna förorsakar.

Oberättigad användning av strålning

De oberättigade verksamheter som presenteras nedan grundar sig direkt på strålsäkerhetslagen (68 § Användningsförbud) och Strålsäkerhetscentralens enskilda beslut.

Oberättigade sätt att använda strålning är:

 • Avsiktlig användning av radioaktiva ämnen¹) i fråga om följande produkter samt import, export och transport av sådana produkter (68 § i strålsäkerhetslagen)
  • livsmedel som avses i livsmedelslagen
  • foder som avses i foderlagen
  • kosmetiska produkter sådana de definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter
  • smycken och andra motsvarande personliga accessoarer
  • leksaker sådana de definieras i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011)
  • undersökningar med spårämnen i vattennät som används för att leda hushållsvatten
 • användning av slutna strålkällor med hög aktivitet utan att överväga möjligheten att använda en anordning som alstrar strålning på elektrisk väg eller annan alternativ teknik (75 § 2 mom. i strålsäkerhetslagen).

¹)    Tillämpas även på verksamheter där radioaktiviteten ökar till följd av att konsumentvaror eller material som används för att tillverka dessa aktiveras.

Dessutom har Strålsäkerhetscentralen med stöd av 48 § 3 mom. 1 punkten i strålsäkerhetslagen (859/2018) eller strålskyddslag från 1991 underlåtit att bevilja säkerhetstillstånd för följande användning av strålning eftersom den har ansett att de inte är berättigade:

Beslut nr och datum Verksamhet
8163/L1/17, datum 18.5.2017 Palovaroittimista irrotettavien säteilylähteiden sijoittaminen osaksi taideteosta