Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Avgifter för övervakning av strålningsverksamhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) uppbär en årlig tillsynsavgift av dem som utövar verksamhet som kräver säkerhetstillstånd. Tillsynsavgiften grundar sig på strålsäkerhetslagen och uppbärs enligt den information som finns i STUKs register ifrågavarande års första dag.

Tillsynsavgiften består av en grundavgift på basis av verksamhetstyp och en tilläggsavgift på basis av strålkälla enligt det som beskrivs i strålsäkerhetslagens (859/2018) bilaga för tillsynsavgifter.

Om tillsynsavgiften inte kan bestämmas enligt bilagan fastställs grundavgiften på basis av verksamhetstyp och tilläggsavgiften på basis av strålkällan enligt avgiftsklass A. Avgiften uppbärs enligt den information som finns i STUKs register ifrågavarande års första dag.

Den årliga kontrollavgiften för ditt eget säkerhetstillstånd kan beräknas med hjälp av en räknare:

Vid behov kan säkerhetstillståndets uppgifter kontrolleras hos STUK. Kontakta oss gärna i första hand via e-post:

  • teollisuus (at) stuk.fi (frågor gällande strålningsanvändning inom industri och forskning)
  • ​terveydenhuolto (at) stuk.fi
  • hammasrtg (at) stuk.fi​​​​​​​

STUK utövar tillsyn över användning av strålning och annan strålningsverksamhet med stöd av strålsäkerhetslagen. Avgifterna gällande säkerhetstillstånd fördelar sig på avgifter som tas ut för kundinitierade prestationer (t.ex. säkerhetstillstånd och ändringar av dem samt till förenämnda prestationer knutna inspektioner) och tillsynsavgifter av skattenatur. En del av prestationerna är avgiftsfria.

Avgiftsbelagda prestationer

I social- och hälsovårdsministeriets förordning (1167/2020) föreskrivs om de avgiftsbelagda prestationerna. Avgifterna är huvudsakligen fasta och i dem har beaktats de genomsnittliga totala kostnaderna för utförandet av prestationen. I tillståndsärenden bestäms avgiften av den klass för vilken den största avgiften uppbärs. För ärenden gällande samma tillstånd som handläggs samtidigt uppbärs bara en avgift. Avgifterna enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer återges i nedanstående tabeller.

Handläggningen av prestationer som gäller säkerhetstillstånd, dosövervakningsdokument, dosimetritjänster och högeffektslaser kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av verksamhetsutövarens arbete och om det inte har någon nämnvärd betydelse för handläggningen av andra pågående ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

1. Säkerhetstillstånd

Tabell 1.1 Avgifter för beslut om säkerhetstillstånd för strålningsanvändning och för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning (gäller strålbehandling med strålbehandlingsapparater endast enligt vad som anges i tabell 1.3)

Prestation

Avgift (€)

Anmärkning

Nytt tillstånd – kategori 3 eller E

625

 

Nytt tillstånd – kategori 2

935

 

Nytt tillstånd – kategori 1

1455

 

Nytt tillstånd – odontologisk röntgenverksamhet som använder panoramatomografiröntgenapparater eller tandröntgenapparater med vilka bilden tas på en intraoral bildreceptor.

210

Högst fem apparater. Flera apparater än dessa 150 €/timme.

Nytt tillstånd – gruvdrift som medför exponering för naturlig strålning

155 €/h  

Behandling av ändringsansökan, ändring av tillstånd som gäller kategori 3 eller E och ändring till större kategori eller till kategori E.

210

 

Ändring av tillstånd i kategori 2

625

 

Ändring av tillstånd i kategori 1

935

 

Byte av verksamhetsutövare

210  

Byte av strålsäkerhetsansvarig

210

 

Befrielse från säkerhetstillstånd

155 €/h  

Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 3 eller E

210  

Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 2

625  

Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 1

935  


Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs med stöd av statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018). I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften uppbärs. För ärenden som avgörs samtidigt och som gäller samma tillstånd får det tas ut endast en avgift. Om en verksamhetsutövare har flera tillstånd som omfattas av samma ändring tas det ut en avgift enligt ovan för ett av tillstånden och 24 € för varje följande tillstånd som omfattas av ändringen.

Tabell 1.2 Avgifterna för inspektioner vid beviljande och vid ändring av säkerhetstillstånd eller vid upphörande med verksamhet
(gäller inte inspektioner vid ibruktagande av strålbehandlingsapparater)

Verksamhetens kategori

Avgift (€)

3

625

2

830

1

1560

Gruvdrift som medför exponering för naturlig strålning

155 €/h


​​​​​​​Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs i enlighet med statsrådets förordning om joniserande strålning. I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften uppbärs.

Tabell 1.3 Avgifter för beslut om säkerhetstillstånd för strålbehandling med strålbehandlingsapparater och för inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparater

Prestation

Avgift (€)

Anmärkning

Nytt säkerhetstillstånd för strålbehandling

6655

 

Inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparat

8320

Strålbehandlingsapparat med flera energier som producerar både foton- och elektronstrålning, eller neutronstrålbehandlingsapparat

Inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparat

5200

Strålbehandlingsapparat med flera energier som producerar antingen foton- eller elektronstrålning

Inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparat

3120

Strålbehandlingsapparat med en energi, efterladdnings- eller röntgenbehandlingsapparat

Ändring av tillstånd – tillägg av strålbehandlingsapparat

1350

 

Annan ändring av tillstånd eller handläggning av ändringsanmälan

​​​​​​​I enlighet med ovanstående tabell för ändring av ansökan

 

 

2. Dosregister för arbetstagare

Tabell 2.1 Avgifter för prestationer gällande dosregister för arbetstagare

Prestation

Avgift (€)

Anmärkning

Elektronisk registrering av dosuppgifter

5

Registrering av resultatet från en mätning eller fastställandet av dosen.

Manuell registrering av dosuppgifter

16

 Registrering av resultatet från en mätning eller fastställandet av dosen.

Dosövervakningsdokument

59

 

Dosrapport för arbetstagare

49

​​​​​​​

 

3. Dosimetritjänster

Tabell 3.1 Avgifter för prestationer gällande dosimetritjänster

Prestation

Avgift (€)

Anmärkning

Ärende som gäller godkännande av dosimetritjänst och av metoderna för fastställande av stråldosen

155 € / h

Timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.

Inspektion av dosimetritjänst

1560 €

 

Test av dosimetritjänsts funktionsförmåga

155 € / h

Timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.

Tabellen 3.1 tillämpas inte på godkännande och tillsyn av sådan verksamhet som avses i kärnenergilagen (990/1987).​​​​​

4. Godkännanden, utlåtanden, konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer

Tabell 4.1 Avgifter för beslut om godkännanden, för utlåtanden om strålskyddsutbildning samt för konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer

Prestation

Avgift (€)

Anmärkning

Godkännande av strålningsmätningar

625

 

Godkännande av strålskyddsutbildning

625

 

Utlåtande om strålskyddsutbildning

625

 

Godkännande av behörighet för strålsäkerhetsexpert

625

 

 Erkännande av yrkeskvalifikationer för strålsäkerhetsexpert och strålsäkerhetsansvarig med stöd av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).

625

 

 

5. Högeffektslaser

Tabell 5.1 Avgifter för prestationer gällande högeffektslaser

Prestation

Avgift (€)

Anmärkning

Tillstånd

470

 

Ändring av tillstånd

155

 

Inspektion i samband med tillståndsärende

360

 

Mera omfattande inspektion i samband med tillståndsärende

570

Om strålar riktas mot en publik eller avslutas mot himlen.

 

6. Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tabell 6.1 Övriga prestationer

Prestation

Avgift (€)

Anmärkning

Behandling av deklaration som avser transport av radioaktiva ämnen

80 € Rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater, artikel 4

Övriga beslut, utlåtanden eller prestationer

150 € / h

Timantalet uppskattas på förhand från fall till fall.

 

Avgiftsfria prestationer

I följande fall uppbärs ingen avgift av innehavare av säkerhetstillstånd eller av tillstånd som berättigar till användning av högeffektslaser:

  • om kontaktuppgifterna ändras
  • om en strålkälla tas ur bruk
  • om strålningsverksamheten upphör helt eller delvis.

För inspektioner i samband med dessa prestationer uppbärs dock en avgift enligt tabell 1.2.

Kontaktuppgifter

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246