Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Avgifter för övervakning av strålningsverksamhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) uppbär en årlig tillsynsavgift av dem som utövar verksamhet som kräver säkerhetstillstånd. Tillsynsavgiften grundar sig på strålsäkerhetslagen och uppbärs enligt den information som finns i STUKs register ifrågavarande års första dag.

Tillsynsavgiften består av en grundavgift på basis av verksamhetstyp och en tilläggsavgift på basis av strålkälla enligt det som beskrivs i strålsäkerhetslagens (859/2018) bilaga för tillsynsavgifter.

Om tillsynsavgiften inte kan bestämmas enligt bilagan fastställs grundavgiften på basis av verksamhetstyp och tilläggsavgiften på basis av strålkällan enligt avgiftsklass A. Avgiften uppbärs enligt den information som finns i STUKs register ifrågavarande års första dag.

Den årliga kontrollavgiften för ditt eget säkerhetstillstånd kan beräknas med hjälp av en räknare:

Vid behov kan säkerhetstillståndets uppgifter kontrolleras hos STUK. Kontakta oss gärna i första hand via e-post:

  • teollisuus (at) stuk.fi (frågor gällande strålningsanvändning inom industri och forskning)
  • ​terveydenhuolto (at) stuk.fi
  • hammasrtg (at) stuk.fi

STUK utövar tillsyn över användning av strålning och annan strålningsverksamhet med stöd av strålsäkerhetslagen. Avgifterna gällande säkerhetstillstånd fördelar sig på avgifter som tas ut för kundinitierade prestationer (t.ex. säkerhetstillstånd och ändringar av dem samt till förenämnda prestationer knutna inspektioner) och tillsynsavgifter av skattenatur. En del av prestationerna är avgiftsfria.

Avgiftsbelagda prestationer

I social- och hälsovårdsministeriets förordning (1277/2022) föreskrivs om de avgiftsbelagda prestationerna. Avgifterna är huvudsakligen fasta och i dem har beaktats de genomsnittliga totala kostnaderna för utförandet av prestationen. I tillståndsärenden bestäms avgiften av den klass för vilken den största avgiften uppbärs. 

STUK kan ta ut en timbaserad tilläggsavgift (160€/h), om det tar längre tid än vanligt att handlägga ärendet. Det kan vara t.ex. om man ska lägga till flera anordningar i ett tillstånd på en gång eller handlägga en ansökan som i övrigt orsakar mycket arbete.

Avgifterna enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer återges i nedanstående tabeller.

Handläggningen av prestationer som gäller säkerhetstillstånd, dosövervakningsdokument, dosimetritjänster och högeffektslaser kan på begäran påskyndas om det är befogat för organiseringen av verksamhetsutövarens arbete och om det inte har någon nämnvärd betydelse för handläggningen av andra pågående ärenden. I så fall höjs avgiften för prestationen med 50 procent.

1. Säkerhetstillstånd

Tabell 1.1 Avgifter för beslut om säkerhetstillstånd för strålningsanvändning och för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning.

Prestation

 

Grundavgift, €

Tilläggsavgift, 
€/h

Nytt tillstånd – kategori 3 eller E

 

735

160

Nytt tillstånd – kategori 2

 

1055

160

Nytt tillstånd – kategori 1

 

1495

160

Nytt tillstånd – odontologisk röntgenverksamhet som använder panoramatomografiröntgenapparater eller tandröntgenapparater med vilka bilden tas på en intraoral bildreceptor.

 

260

160

Nytt tillstånd – verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

  2760 160

Behandling av ändringsansökan, ändring av tillstånd som gäller kategori 3 eller E och ändring till större kategori eller till kategori E.

 

240

160

Ändring av tillstånd i kategori 2

 

720

160

Ändring av tillstånd i kategori 1

 

1040

160

Byte av verksamhetsutövare

  240 160

Byte av strålsäkerhetsansvarig

 

240

160

Befrielse från säkerhetstillstånd

  735 160

Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 3 eller E

  240 160

Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 2

  720 160

Separat godkännande av säkerhetsbedömning –kategori 1

  1040 160


Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs med stöd av statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018). I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften uppbärs. För ärenden som avgörs samtidigt och som gäller samma tillstånd får det tas ut endast en avgift. Om en verksamhetsutövare har flera tillstånd som omfattas av samma ändring tas det ut en avgift enligt ovan för ett av tillstånden och 48 € för varje följande tillstånd som omfattas av ändringen.

Tabell 1.2 Avgifterna för inspektioner vid beviljande och vid ändring av säkerhetstillstånd eller vid upphörande med verksamhet.

 

Verksamhetens kategori

Grundavgift, €

Tilläggsavgift, €/h

3

810

160

2

1125

160

1

1765

160

Inspektion av strålbehandlingsapparat

5265 160


Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs i enlighet med statsrådets förordning om joniserande strålning. I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften uppbärs.

2. Dosregister för arbetstagare

Tabell 2.1 Avgifter för prestationer gällande dosregister för arbetstagare.

Prestation

Grundavgift, €

   Tilläggsavgift, €/h   

Anmärkning

Elektronisk registrering av dosuppgifter

6

-

Registrering av resultatet från en mätning eller fastställandet av dosen.

Manuell registrering av dosuppgifter

32

-

Registrering av resultatet från en mätning eller fastställandet av dosen.

Dosövervakningsdokument

66

-

 

Dosrapport för arbetstagare

53

-

 

3. Dosimetritjänster

Tabell 3.1 Avgifter för prestationer gällande dosimetritjänster.

Prestation

Grundavgift, €

   Tilläggsavgift, €/h

   Anmärkning

Ärende som gäller godkännande av dosimetritjänst och av metoderna för fastställande av stråldosen

160 € / h

-

Timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.

Inspektion av dosimetritjänst

1800

160

 

Test av en dosimetritjänsts funktionsförmåga

160 € / h

-

Timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.

 

Tabellen 3.1 tillämpas inte på godkännande och tillsyn av sådan verksamhet som avses i kärnenergilagen (990/1987).​​​​​

4. Godkännanden, utlåtanden, konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer

Tabell 4.1 Avgifter för beslut om godkännanden, för utlåtanden om strålskyddsutbildning samt för konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer.

Prestation

Grundavgift, €

Tilläggsavgift, €/h

Godkännande av strålningsmätningar

1150

 160

Godkännande av strålskyddsutbildning

830

 160

Utlåtande om strålskyddsutbildning

830

 160

Godkännande av behörighet för strålsäkerhetsexpert

830

 160

Erkännande av yrkeskvalifikationer för strålsäkerhetsexpert och strålsäkerhetsansvarig med stöd av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).

830

 160

 

5. Högeffektslaser

Tabell 5.1 Avgifter för prestationer gällande högeffektslaser.

Prestation

Grundavgift, €

Tilläggsavgift, €/h

 Anmärkning

Tillstånd

515

   160

 

Ändring av tillstånd

195

    160

 

Inspektion i samband med tillståndsärende

370

    160

 

Mera omfattande inspektion i samband med tillståndsärende

590

    160

Om strålar riktas mot en publik eller avslutas mot himlen.

 

6. Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tabell 6.1 Avgifter för övriga prestationer.

Prestation

Grundavgift,

Tilläggsavgift, €/h

Anmärkning

Behandling av deklaration som avser transport av radioaktiva ämnen

100 160 Rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater, artikel 4

Övriga beslut, utlåtanden eller prestationer

 

240

 

160

 

 

Avgiftsfria prestationer

I följande fall uppbärs ingen avgift av innehavare av säkerhetstillstånd eller av tillstånd som berättigar till användning av högeffektslaser:

  • om kontaktuppgifterna ändras
  • om en strålkälla tas ur bruk
  • om strålningsverksamheten upphör helt eller delvis.

För inspektioner i samband med dessa prestationer uppbärs dock en avgift enligt tabell 1.2.

Kontaktuppgifter

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246