Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Strålkälla i metallåtervinningen

Bland återvinningsmetall kan det finnas radioaktiva ämnen eller apparater som innehåller en strålkälla.

Radioaktiva ämnen som finns bland återvinningsmetall kan identifieras endast genom mätning. Apparater och transportförpackningar som innehåller strålkällor känns igen på symbolen för strålrisk. I apparater och transportförpackningar som är intakta finns strålkällan inuti en tung bly- eller stålskärm.

Om du misstänker att det finns en strålkälla bland återvinningsmetall eller att metallen i sig är radioaktiv, kontakta nödcentralen (tfn 112) och begär att samtalet kopplas till jourhavande vid Strålsäkerhetscentralen.

Första anvisningar för den som hittar en strålkälla

  • Rör eller lyft INTE strålningsalstrande objekt eller föremål som är märkta med strålrisksymbolen om detta inte är nödvändigt.

  • Öppna INTE och bryt INTE upp tvivelaktiga förpackningar. Radioaktiva ämnen kan frigöras när förpackningen öppnas.

Anvisningar för identifiering av apparater, transportförpackningar och strålkällor samt anvisningar för minskning av strålrisker och åtgärder när man hittar en strålkälla beskrivs närmare på affischen som STUK publicerat, Se upp för strålkällor i metallåtervinningen - Varo säteilylähteitä metallinkierrätyksessä (affischen finns enbart på finska).

Herrelösa strålkällor i metallåtervinning

Verksamhet i vilken man upprepat hanterar eller lagrar herrelösa strålkällor kräver säkerhetstillstånd. Verksamhetsutövare ska omedelbart underrätta Strålsäkerhetscentralen om de hyser misstanke om eller vet att en herrelös strålkälla har hittats, smälts ner eller förorsakat avsevärd kontamination.

Herrelös strålkälla avser en strålkälla som kräver säkerhetstillstånd och som inte innehas av en verksamhetsutövare som är berättigad att använda eller inneha den. En herrelös strålkälla är till exempel en strålkälla som i misstag har hamnat bland returmetall. Så kan till exempel ske när en strålkälla inte avlägsnas på tillbörligt sätt från platsen där den används när användningen har upphört och den nya användaren eller personen som river eller tömmer platsen inte noterar att ett metallföremål innehåller en strålkälla utan behandlar det som returmetall.