Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Slutna strålkällor och nya verksamheter som kräver säkerhetstillstånd

Slutna strålkällor och nya verksamheter som kräver säkerhetstillstånd

Slutna strålkällor

Enligt 70 § i strålsäkerhetslagen får oidentifierade slutna strålkällor inte användas, importeras eller transporteras till Finland. Om de krav som gäller för slutna strålkällor föreskrivs i 75 och 76 § i strålsäkerhetslagen. En av källans tillverkare tillhandahållen beteckning som identifierar källan och ett av tillverkaren utfärdat dokument gällande identifieringen ska bifogas ansökan om en sluten källa.
Ansökan ska dessutom innehålla en förbindelse av den slutna strålkällans tillverkare att ta emot strålkällan när den inte längre används samt ett intyg över källa med speciell utformning om den slutna källan transporteras enligt de krav som gäller för källor med speciell utformning. Ändring av säkerhetstillståndet ska sökas på förhand om avfallets mängd, beskaffenhet eller därtill knutna arrangemang avviker från vad som godkänts i säkerhetstillståndet.

Enligt 75 § 4 mom. i strålsäkerhetslagen ska slutna strålkällor tas ur bruk på det sätt som avses i 83 § 2 mom. i strålsäkerhetslagen senast när det har gått 40 år sedan deras överensstämmelse med kraven påvisades.

Verksamhetsutövare ska se till att slutna strålkällor hålls täta. De tester som behövs för att säkerställa detta ska redovisas i kvalitetssäkringsprogrammet.

Slutna strålkällor som tagits ur bruk ska sändas till tillverkaren eller till en annan innehavare av säkerhetstillstånd.

Gränsvärdena för slutna strålkällor med hög aktivitet har ändrats. För merparten av nukliderna ökar värdet, till exempel Cs-137 20 GBq → 100 GBq. Strålsäkerhetscentralen utfärdar en föreskrift om gränsvärdena som träder kraft i slutet av januari 2019. Föreskriften publiceras i tjänsten finlex.fi och dessutom på Strålsäkerhetscentralens webbplats.

Säkerheter

De säkerheter som krävs vid användning av strålning och grunderna enligt vilka säkerheten bestäms ändras. Närmare bestämmelser om säkerheter ges i 54 och 55 § i strålsäkerhetslagen och i SRf 29 §. Säkerhet krävs  

  • för varje sluten strålkälla med hög aktivitet (användning, tillverkning, handel, innehav, förvaring, import, export, transport eller upplagring);
  • om de enskilda nuklidernas sammanräknade aktivitet i radioaktivt ämne som innehas på en gång är högre än hos en motsvarande sluten strålkälla med hög aktivitet (användning, tillverkning, handel, innehav, förvaring, import, export, transport eller upplagring);
  • underhåll, reparation eller oskadliggörande av strålningsalstrande apparater som innehåller slutna strålkällor, om dessa strålkällor avlägsnas från sina fasta skyddshöljen och de enskilda nuklidernas sammanräknade aktivitet i alla slutna strålkällor som avlägsnas på ett år är högre än hos en motsvarande sluten strålkälla med hög aktivitet;
  • verksamhet där det uppkommer eller kan uppkomma radioaktivt avfall eller avfall av den typ som avses i 78 § 3 mom. i strålsäkerhetslagen, om kostnaderna för oskadliggörande av avfallet i fråga är mycket höga (över 100 000 €).

Verksamheten får inte inledas förrän säkerhet har ställts.

Verksamhetsutövare som redan har säkerhet ska inom en övergångstid på sex månader ändra säkerheten till överensstämmelse med den nya strålsäkerhetslagen.

Verksamhetsutövare av vilka krävs säkerhet i och med den nya strålsäkerhetslagen har ingen övergångstid. Skyldigheten att ställa säkerhet har alltså börjat när den nya strålsäkerhetslagen trädde i kraft. Strålsäkerhetscentralen utfärdar i början av året en föreskrift där aktivitetsgränserna för slutna strålkällor med hög aktivitet ges (träder i kraft i slutet av januari 2019).

Säkerhet behöver dock inte ställas för radioaktivt ämne med en halveringstid på mindre än 150 dagar.

Staten, kommuner och samkommuner behöver inte ställa säkerhet.

Beslutet om säkerhet kan ändras om förhållandena ändras.

Nya verksamheter som kräver säkerhetstillstånd

Nya verksamheter som enligt lagen kräver säkerhetstillstånd är transport av strålkällor med hög aktivitet och verksamhet i vilken man upprepat hanterar eller upplagrar herrelösa strålkällor. Det senare kravet gäller företag som tar emot och hanterar eller upplagrar stora mängder skrotmetall.

Säkerhetstillstånd ska sökas inom en övergångstid på tre månader. Den som transporterar en strålkälla ska göra en anmälan till Strålsäkerhetscentralen om transport av strålkälla som kräver säkerhetstillstånd innan transporten företas eller innan strålkällan anländer till Finland.

Andra än medicinska undersökningar inom hälso- och sjukvården

För undersökningar som utförs med utrustning för hälso- och sjukvård och som orsakar icke-medicinsk exponering krävs säkerhetstillstånd som täcker verksamheten i fråga. Hit hör exempelvis utredning av misstanke om narkotikasmuggling av bodypackers, åldersbestämning och tuberkulosscreening samt andra motsvarande undersökningar av andra än medicinska orsaker.

En verksamhet som utsätter en person för icke-medicinsk exponering kan fogas till säkerhetstillståndet på ansökan av verksamhetsutövaren. Om ansökan om utökning av verksamheten tillställs Strålsäkerhetscentralen inom den i strålsäkerhetslagen (859/2018) föreskrivna övergångstiden om sex månader (före 15.6.2019) handläggs ansökan avgiftsfritt. Härefter tas avgift ut enligt avgiftsförordningen.