Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Ändring av säkerhetstillstånd

Ändring av säkerhetstillstånd

Ändringar av tillstånd kan vara av två slag: ändringar som görs på förhand och ändringar som baserar sig på anmälan. I SRf 25 och 26 § beskrivs skillnaden mellan dessa.

I praktiken är de vanligaste tillståndsändringarna för vilka tillstånd måste sökas på förhand:

  • innehavaren av säkerhetstillståndet byts
  • ändring på grund av vilken verksamheten blir mer krävande
  • den strålsäkerhetsansvariga byts eller det görs någon annan betydande ändring i ledningssystemet
  • en strålkälla används för annat ändamål än vad tillståndet beviljats för
  • verksamhetsplatsen ändras

Vanliga ändringar som ska anmälas inom två veckor efter att ändringen gjorts:

  • kontaktuppgifterna ändras
  • väsentlig ändring i ett kvalitetssäkringsprogram för strålbehandling
  • utrustning tas ur bruk eller verksamhet upphör

Vad gäller strålkällor är byte av apparat som inte medför ändringar i strålsäkerhetsarrangemangen en ändring som kan anmälas i efterhand. En ändring av strålkällan som medför ändringar i strålsäkerhetsarrangemangen ska anmälas på förhand. Driftsättning av strålkälla för vårdändamål ska alltid anmälas på förhand.

Det ankommer på verksamhetsutövarens att göra ändringsansökan i så god tid att Strålsäkerhetscentralen hinner handlägga den innan verksamheten avses ändras. Strålsäkerhetscentralen strävar efter en handläggningstid på 30 dagar för tillståndsärenden gällande strålningsverksamhet.