Radioaktivitet i ytvatten

Regelbundna analyser av radioaktiva ämnen i ytvatten ger information om deras tidsmässiga beteende. Prover tagna inom olika vattenområden ger en bild av radionuklidernas regionala variation.

Ytvattenprover tas två gånger om året vid mynningarna av fyra stora älvar, Kymmene älv, Kumo älv, Ule älv och Kemi älv. Proven tas i maj och oktober. Av proverna analyseras Cs-137 och Sr-90.

Den ojämna fördelningen av nedfallet från Tjernobyl och Cs-137:s och Sr-90:s olika beteende i vattenmiljön syns i ytvattenresultaten. Till skillnad från Tjernobyl-nedfallet fördelades nedfallet från kärnprovet nästan jämnt över Finland. Effekterna av nedfallet från kärnvapenprover syns fortfarande i älvarna i norra Finland.

I Kymmene älv är Cs-137-halterna fortfarande tydligt högre än Sr-90-halterna, eftersom Cs-137-nedfallet på dess avrinningsområde våren 1986 var betydligt större än Sr-90-nedfallet. I Kemi älv, där mängden Cs-137 i avrinningsområdet däremot var betydligt mindre än i Kymmene älv, är halterna av Cs-137 som minskar snabbare i vattnet redan lägre än halterna av Sr-90 som minskar långsammare.

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 år 2018 (Bq/m3).

Älv Datum Cs-137 (Bq/m3) Sr-90 (Bq/m3)
Kymmene älv 10.5.2018 16 ± 1 4.6 ± 0.2
Kumo älv 14.6.2018 4.2 ± 0.4 4.3 ± 0.2
Ule älv 16.5.2018 7.3 ± 0.6 2.7 ± 0.1
Kemi älv 23.5.2018 1.6 ± 0.1 1.6 ± 0.1

 

Kontakt

Kontakt

  • Vaaramaa Kaisa
    Laboratoriechef / VAM custom-phone