STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Radioaktivitet i nedfall

Analyser av nedfallsprover ger information om mängden radioaktiva ämnen på olika håll i landet och utgör utgångspunkten för utredningar och undersökningar av hur radioaktiva ämnen rör sig i mark- och vattenmiljön.

Insamling av prover

Nedfallsprover insamlas kontinuerligt på åtta orter. Insamlingsperioden är i regel en månad. Nedfallsproverna insamlas med en apparat som tillverkats av rostfritt stål och vars insamlingsyta är 0,07 m². Apparaten skiljer inte på vått nedfall som kommit med regnet och torrt nedfall, utan samlar dem ihop. För att underlätta insamlingen av prover vintertid har apparaten ett värmemotstånd för att provet inte ska frysa och som säkerställer att all snö som fallit i insamlingskärlet kommer med i provet.

Analys av prover

Oftast förminskar man nedfallsprovernas volym genom att avdunsta provet före analysen. På detta vis kan man upptäcka även små halter av radioaktiva ämnen. Resterna från avdunstningen sätts i en liten burk, och från den definieras gammaspektrometriskt de radioaktiva ämnen som skickar gammastrålning, såsom till exempel cesium-137. Från proven kan dessutom definieras beta- och alfastrålare, som kräver radiokemisk separation, som till exempel strontium-90 och plutonium. Dessutom definieras tritiumhalterna i regnvattenprover från två orter.

Mätresultat

STUK publicerar mätresultaten när de blivit färdiga.

Nedfall av radioaktiva ämnen på åtta orter 2020

I tabellen anges mängden cesium-137-nedfall per kvartal på olika orter. För strontium-90 kombineras proverna från de olika orterna varje år.

  137Cs 90Sr
  1.1.-31.3.2020 1.4.-30.6.2020 1.7.-30.9.2020 1.10-31.12.2020 1.1.-31.12.2020
Helsingfors 0,07 0,11      
Imatra 0,11 0,22      
Ivalo <0,10 <0,13      
Kajana <0,11 0,10      
Kotka 0,32 0,40      
Kuopio 0,14 <0,15      
Rovaniemi <0,10 <0,19      
Sodankylä <0,14 0,10      

Resultaten är becquerel per kvadratmeter (Bq/m2).

Nedfall av radioaktiva ämnen på åtta orter 2019

I tabellen anges mängden cesium-137-nedfall per kvartal på olika orter. För strontium-90 kombineras proverna från de olika orterna varje år.

  137Cs 90Sr
  1.1.-31.3.2019 1.4.-30.6.2019 1.7.-30.9.2019 1.10-31.12.2019 1.1.-31.12.2019
Helsingfors 0,1 0,2 <0,2 0,1 <0,08
Imatra 0,3 0,4 0,2 0,4 0,65
Ivalo <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,11
Kajana 0,1 0,3   <0,1 *     0,1 ** 0,34
Kotka 0,5      0,3 *** 1,2 0,3 0,13
Kuopio 0,1 0,5 0,2 0,1 <0,06
Rovaniemi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,08
Sodankylä 0,2 <0,2 <0,2 <0,1 <0,08

Resultaten är becquerel per kvadratmeter (Bq/m2).

*Insamlingsperiod 2 mån. (1.7–31.8.2019), **Insamlingsperiod 4 mån. (1.9–31.12.2019), ***Insamlingsperiod 2 mån. (1.4–31.5.2019).

Tritiumhalter i regnvattenprover 2020

Datum för provtagning

Helsinki
H-3 (Bq/l)

Rovaniemi
H-3 (Bq/l)

21.1.2020 <0,95 1,2
17.2.2020 <0,95 <0,95
19.3.2020 <0,95 <0,95
20.4.2020  1,2 <0,97
18.5.2020 <0,97 <0,97
19.6.2020 1,6 1,7
7/2020    
8/2020    
9/2020    
10/2020    
11/2020    
12/2020    

 

Tritiumhalter i regnvattenprover 2019

Tritiumhalterna i regnvatten 2019 var låga. Aktivitetshalterna av tritium var mellan 1 och 2 Bq/l eller under observationsgränsen.

Datum för provtagning

Helsinki
H-3 (Bq/l)

Rovaniemi
H-3 (Bq/l)

21.1.2019 <1,0 <1,0
18.2.2019 <1,0 1,0
18.3.2019 <1,0 1,0
19.4.2019 2,0 2,0
20.5.2019 1,3 1,6
17.6.2019 1,6 1,3
19.7.2019 2,0 1,6
19.8.2019 1,6 1,2
20.9.2019 <1,0 1,0
21.10.2019 <1,0 <1,0
18.11.2019 <1,0 <1,0
20.12.2019 <1,0 <1,0
 

Nedfall av cesium-137 och strontium-90

De radioaktiva ämnena i nedfallet som observerats före 1986 kommer från kärnvapenprov som utförts i atmosfären. Årstidsvariationer är typiska för detta nedfall. Cs-137 och Sr-90 som observerats i nedfallsprover efter 1986 kommer i huvudsak från Tjernobylolyckan. Radioaktiva ämnen som kommit med nedfallet rör sig lokalt, och en liten del av dem kommer på nytt i luften.

Nedfall av cesium-137 och strontium-90 i Helsingforstrakten 1960–2019. Topparna på 1960–1980-talen berodde på kärnvapenprov gjorda i atmosfären och 1986 på nedfallet som olyckan i Tjernobyl orsakade.

 

Nedfall av cesium-137 och strontium-90 i Rovaniemi 1972–2019.

Vad är nedfall?

Med nedfall avser man radioaktiva ämnen som landat på marken eller i vattnet. Nedfallet kan komma antingen med regnet (vått nedfall) eller som torrt nedfall. Mer information finns på sidan Strålning i miljön:

Kontakt

Kontakt

  • Mattila Aleksi
    Laboratoriechef / YSV tel. +358975988437
  • Turunen Jani
    Överinspektör / YSV tel. +358975988440