Nedfall på nio orter

Analyser av nedfallsprover ger information om mängden radioaktiva ämnen på olika håll i landet och utgör utgångspunkten för utredningar och undersökningar av hur radioaktiva ämnen rör sig i mark- och vattenmiljön.

Nedfallsprover insamlas kontinuerligt på nio platser. Insamlingsperioden är i regel en månad. Nedfallsproverna insamlas med en apparat som tillverkats av rostfritt stål och vars insamlingsyta är 0,07 m2. Apparaten skiljer inte på vått nedfall som kommit med regnet och torrt nedfall, utan samlar dem ihop. För att underlätta insamlingen av prover vintertid har apparaten ett värmemotstånd för att provet inte ska frysa och som säkerställer att all snö som fallit i insamlingskärlet kommer med i provet. Av proverna analyseras Cs-137 och Sr-90, och i regnvattenproverna från två stationer bestäms även 3H-halterna.

De radioaktiva ämnena i nedfallet som observerats före 1986 kommer från kärnvapenprov som utförts i atmosfären. Årstidsvariationer är typiska för detta nedfall. 137Cs och 90Sr som observerats i nedfallsprover efter 1986 kommer i huvudsak från Tjernobylolyckan. Radioaktiva ämnen som kommit med nedfallet rör sig lokalt, och en liten del av dem kommer på nytt i luften. Tritiumhalterna i regnvatten år 2014 var låga, med aktivitetshalter på i allmänhet 1–4 Bq/l.

STUK publicerar mätresultaten av nedfallsprover när de blivit färdiga (på finskspråkiga sidor Strålning in miljön)

 

Kontakt

Kontakt

  • Vaaramaa Kaisa
    Laboratoriechef / MIT tel. +358975988521